Dofinansowanie dla firm 2024 – 39 możliwości z różnych instytucji

dofinansowanie dla firm

Dofinansowanie dla firm z 39 różnych instytucji. Sprawdź możliwości na dofinansowanie działalności gospodarczej w 2024 roku.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych jak i spółek jest do zdobycia od państwowych urzędników lub prywatnych inwestorów. W artykule znajdziesz oba źródła, w sumie 39 różnych programów. Każdy, kto szuka środków na inwestycje, dofinansowania na rozwój firmy, znajdzie tutaj inspirację i konkretne wskazówki.

UWAGA! Pojawiły się nowe przepisy wprowadzające Polski Ład. Ważne informacje dla samozatrudnionych, dużych i mikrofirm. Zapraszam do zapoznana się z aktualnym artykułem: Polski Ład dla przedsiębiorców – 31 pytań i odpowiedzi

Pisałem już na blogu o sposobach zdobycia pieniędzy na otwarcie działalności gospodarczej. Większość z tych możliwości opisałem bardzo dokładnie, o każdym stworzyłem osobny i wyczerpujący artykuł. W międzyczasie pojawiło się wiele pytań odnośnie zdobycia pieniędzy na rozkręcenie firmy.

W artykule poznasz 39 programów finansowania firm, m.in.:

 • doposażenie stanowiska pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej,
 • bony na innowacje dla MŚP,
 • granty na podbój rynków zagranicznych,
 • gwarancja de minimis,
 • lokalne Grupy Działania,
 • fundusze Venture Capital,
 • poręczenia JEREMIE,
 • kredyty i pożyczki bankowe.

Dofinansowanie z państwa czy od prywatnego inwestora?

Dofinansowanie dla firm można podzielić na dwa źródła: państwowe i prywatne. Pieniądze na dofinansowanie z państwa (w tym z Unii) biorą się z nałożenia podatków na ludzi mieszkających w Europie. Następnie setki tysięcy urzędników i pośredników pobiera prowizję od zrabowanych pieniędzy a resztę rozdysponowują na wybrane cele.

Prywatne dofinansowanie jest zupełną odwrotnością państwowego. Polega na dobrowolnym zainwestowaniu własnego kapitału przez inwestorów, którzy widzą w danym projekcie potencjał rozwojowy. Liczba ofert państwowych dofinansowań jest odwrotnie proporcjonalna do ich skuteczności, co wcale nie musi Ciebie – jako beneficjenta, martwić. O zaletach i wadach każdego z tych źródeł przeczytasz w artykule.

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych z Urzędu Pracy

Dla osób, które zamierzają dopiero otworzyć firmę, przeznaczona jest dotacja z Urzędu Pracy. Dla przedsiębiorstw już istniejących urzędy mają w swojej ofercie dwa programy. Gdyby nie one, to w dobie Internetu i prywatnych pośrednictw pracy, mało kto szukałby pracownika przez urząd.

1. Doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy

W trakcie rozwijania firmy może się okazać, że warto byłoby rozszerzyć działalność i zaoferować nowe produkty. Przykładowo, prowadząc restaurację z domowymi obiadami chciałbyś zacząć serwować pizzę. W tym celu potrzebujesz nie tylko nowego pracownika, ale także pieca, blatu i innych sprzętów.

Z pomocą przychodzi Urząd Pracy, który da Ci pieniądze na doposażenie stanowiska pracy (zakup urządzeń itp.) dla nowego pracownika. Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 2 lata. Maksymalna kwota o jaką możesz się starać na wyposażenie 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Aby otrzymać refundację, złóż odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Właściwy to ten, w jakim mieście masz siedzibę lub w jakim będzie pracował bezrobotny. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy musisz złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Harmonogram wygląda następująco:

 • składasz wniosek w UP,
 • podpisujesz umowę z urzędem,
 • dokonujesz zakupów,
 • zatrudniasz bezrobotnego skierowanego z urzędu.

Tworzenie sklepu internetowego

2. Staż z Urzędu Pracy

W tym przypadku nie dostaniesz z Urzędu pieniędzy lecz jedynie pracownika. To, jakie zadanie mu zlecisz zależy od Ciebie. Za jego pracę dla Twojej firmy nie zapłacisz ani grosza, zapłaci mu Urząd. Staż z Urzędy Pracy odbywa się z reguły od 3 do 9 miesięcy, w zależności jak wpiszesz we wnioski i na ile zgodzi się urzędnik. Aby starać się o następnego stażystę, musisz zwiększyć zatrudnienie w firmie o jednego pracownika. Zatrudnioną osobą nie musi być ów stażysta.

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców jest przyznawane na podstawie konkursów. Konkurs odbywa się co roku w okresie wakacji. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, pod co można podciągnąć wiele inwestycji. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie dla firm z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ powołany przez państwo w celu gromadzenia i redystrybucji pieniędzy, które wpłacane są pod przymusem przez pracodawców niezatrudniających inwalidów. PFRON wydaje pieniądze na aktywizację zawodową oraz „rehabilitację społeczną” osób niepełnosprawnych.

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość ofert pracy na stanowisko ochroniarza czy sprzątaczki wymaga stopnia niepełnosprawności, to poniższa lista zaspokoi Twoją ciekawość :)


Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

Dotacja z UP

„Praktyczny poradnik dla pracodawców”
Zobacz w księgarni

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.


1. Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Tak jak w przypadku Urzędów Pracy, tak i z PFRON-u możesz starać się refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

O dofinansowanie z PFRON może ubiegać się pracodawca, który:

 • prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
 • znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej,
 • nie zmniejszył stanu w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych.

Dofinansowanie dla firm z PFRON na rzecz pokrycia kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy może wynosić maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to dokładnie 117.360 zł [stan na styczeń 2024]. Niepełnosprawny bezrobotny musi być zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej

PFRON sponsoruje nie tylko wyposażenie stanowiska pracy, ale również samo wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością. Dofinansowanie dla firm jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy. Miesięcznie możesz otrzymywać:

 • 2400 zł w 2024 – na wypłatę dla pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1350 zł w 2024 – na wypłatę dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł w 2024 – na wypłatę dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • powyższe kwoty dofinansowania zwiększa w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wysokość takiego dodatkowego dofinansowania to 1200 zł dla pracowników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 900 zł dla pracowników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i 600 zł dla pracowników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy. Wniosek o dofinansowanie wypłaty dla pracownika niepełnosprawnego możesz złożyć po wypłacie wynagrodzenia dla tego pracownika (czyli z chwilą, gdy pracownik otrzymał pieniądze).

Dofinansowanie z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejny pośrednik, który udziela wsparcia z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. Aktualne dofinansowanie z PARP to kilkadziesiąt programów pomocowych i szkoleniowych.

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program przewidziany do realizacji w latach 2021-2027. W tym programie pieniądze są przyznawane na przedsięwzięcia zwiększające innowacyjność gospodarki i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki. Oto poddziałania, na które jest przyznawane dofinansowanie dla firm:

1a. Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

1b. Środowisko przyjazne innowacjom

Wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

1c. Zazielenienie przedsiębiorstw

Wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

1d. Pomoc techniczna

Zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Punkty konsultacyjne w Twojej okolicy oraz aktualne terminy składania wniosków znajdziesz tutaj: www.poir.gov.pl

2. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W ramach tego programu PARP organizuje konkursy dla firm, które będą szkoliły przedsiębiorców. Zakres działań określają priorytety:

 • lepsze polityki dla rozwoju społecznego,
 • rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi,
 • równe szanse dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zdrowie i zdrowotna opieka długoterminowa,
 • szkolnictwo wyższe i nauka,
 • innowacje społeczne,
 • pomoc techniczna.

Aktualny harmonogram z naborem wniosków i warunkami konkursów znajdziesz na stronie www.power.parp.gov.pl

3. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych ale i dla spółek mających swoją siedzibę na wschodzie kraju (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Program posiada kilka tzw. poddziałań, czyli zdefiniowanych celów na które organizowane są konkursy.

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

 • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
 • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
 • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
 • zrównoważona turystyka: ponadregionalne szlaki turystyczne.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest publikowany na każdy kolejny rok na stronie www.polskawschodnia.gov.pl.

Pomoc DE MINIMIS

Pomoc de minimis jest wparciem Skarbu Państwa, udzielana w postaci zabezpieczenia kredytów dla przedsiębiorców.

Dzięki gwarancji de minimis możesz szybciej i taniej otrzymać kredyt lub linię kredytową w bankach komercyjnych. Dofinansowanie dla firm w ramach pomocy de minimis to forma zabezpieczenia kredytu. Bank udzielający kredytu ma pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie spłacone.

Warunki udzielenia pomocy de minimis:

 • jest na maksymalnie 27 miesięcy,
 • do 60% udzielonego kredytu obrotowego i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych,
 • nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (np. prowizji czy opłaty za konto firmowe),
 • musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę .

Jeśli prowadzisz już firmę, to możesz wziąć kredyt dla firmy z Alior Banku do 600 tys. zł. Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij wniosek i czekaj na kontakt od konsultanta. Decyzję dostaniesz w 5 minut!

Pomoc de minimis ma swoje ramy. W ciągu trzech lat nie możesz przekroczyć bariery 200.000 euro pomocy od państwa. Jeśli korzystałeś w trakcie tych trzech lat z dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako ten rodzaj wsparcia, powinieneś sprawdzić, czy nie przekroczyłeś wspomnianego pułapu.

alior kredyt dla firm
Alior Bank – kredyt dla firm

 

Kredyt, pożyczka lub poręczenie JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, mający za zadanie ułatwić bankom dofinansowanie dla firm. Przeznaczony jest dla osób fizycznych lub działających firm, które mają trudność ze znalezieniem poręczyciela.

JEREMIE poprzez partnerskie banki, oferuje niskooprocentowane pożyczki i kredyty, a także wspomniane poręczenia. Program działa od 2007 roku i obejmuje swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający poniżej 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € lub bilans roczny do 43 mln €,
 • nieposiadający historii kredytowej,
 • posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą w jednym ze wskazanych województw,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Więcej informacji należy szukać na stronie www.jeremie.com.pl, wchodząc w odpowiednie województwo.

Dofinansowanie LGD – Lokalne Grupy Działania

Lokalne grupy działania to stowarzyszenia lub fundacje działające na terenach wiejskich. Po pozytywnej weryfikacji przez państwo, mogą ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeden z programów UE). W skład takiej grupy działania mają wchodzić przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wysokość dotacji z programu PROW wynosi do 300.000 zł a poziom dofinansowania 70%.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dla Ciebie. Dofinansowanie dla firm jest możliwe do uzyskania w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Przed przystąpieniem pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz wpisać się w lokalną strategię, ustaloną przez LGD.

O lokalne grupy działania pytaj w swoim urzędzie gminy lub wyszukaj w wyszukiwarce na stronie www.ksow.pl/leader/baza-lgd

Preferencyjne kredyty z BGK

W ramach programu DE MINIMIS Banku Gospodarstwa Krajowego, możesz w 2024 roku skorzystać z kredytów z BGK dla firm. Sprawdź cztery możliwości finansowania dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek z o.o.o..

1. Kredyt DE MINIMIS

Aktualnie najtańszy kredyt dla firm na rynku, posiadających tradycyjną zdolność kredytową. Marża wynosi 1%, kwota to 450 tys zł, okres 120 mc, odsetki można wrzucić w koszty działalności. Obowiązuje rządowa gwarancja spłaty DE MINIMIS oraz wakacje kredytowe.

2. Kredyt „Po przychodach”

Kredyt dla Firm bez tradycyjnej zdolności kredytowej, posiadających wysokie obroty i niski dochód, w szczególności: transport i spedycja, handel, hurtownie, sprzedaż detaliczna i inne. Kwota do 1 mln zł, 120 mies. akceptowalny minimalny dochód, wysoka przyznawalność.

3. Limit w rachunku bieżącym do 1 mln

Przyznawany na podstawie obrotów firmy, przeznaczony dla jednoosobowych działalności gospodarczych i sp z o.o., jawna, cywilna, partnerska. Marża wynosi 5%, umowa jest na 3 lata, automatycznie przedłużana.

4. Kredyt VIP dla Wolnych Zawodów

Kredyt na oświadczenie w wysokości 250 tys zł, po dokumentach finansowych 650 tys zł. Cechuje się uproszczonymi procedurami, korzystniejszymi warunkami. Z kredytu VIP dla wolnych zawodów mogą skorzystać:

 • Branża medyczna: Lekarz, Stomatolog, Weterynarz, Fizjoterapeuta, Ratownik Medyczny, Pielęgniarka.
 • Branża Prawnicza: Adwokat, Notariusz, Radca Prawny, Komornik, Sędzia, Prokurator.
 • Branża Profesjonaliści: Księgowy, Rewident, Doradca Podatkowy, Geodeta, Rzeczoznawca, Architekt.

Wnioski kredytowe składane są całkowicie online.

Program COSME

Unia Europejska przekazała także pieniądze bankom i instytucjom finansowym. Dzięki programowi COSME, przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki, kredyty i leasing na preferencyjnych warunkach. Tego typu oferta jest dostępna w 10 bankach. Wystarczy popytać o kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME lub EaSI (w przypadku Nest Banku).

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla osób rozpoczynających działalność,samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, oraz dużych firm.

Dofinansowanie dla firm z programu COSME może być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy. Korzyści, jakie daje program COSME to:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia,
 • brak lub niższy wymagany wkład własny,
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
 • obniżenie marży,
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kredytów i leasingu z COSME, zapytaj w jednym z banków: Alior Bank, Bank BGŻ, Pekao SA, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, mBank, PKO BP,  Bank BPS, Nest Bank.

Dofinansowanie dla firm z UE – Fundusze Europejskie 2021-2027

dofinansowanie dla firm
Dofinansowanie dla firm

Dotacje z Unii Europejskiej dzielą się w uproszczeniu na krajowe i regionalne. RPO to Regionalne Programy Operacyjne utworzone przez centralnych planistów. Regionalny Program Operacyjny działa w każdym z 16 województw. Dofinansowania dla firm obejmują kilka działań, które możesz wziąć pod uwagę przy staraniu się o granty.

Niektóre z tych działań powielają się z tymi opisanymi w punkcie „Dofinansowanie z PARP”. Różnica polega na tym, że tamte są ogólnopolskie a te regionalne. Starać się możesz zarówno o jedne jak i drugie. Na co możesz uzyskać dofinansowanie:

1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Formy wsparcia:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Priorytety:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Formy wsparcia:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

3. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Forma wsparcia wyłącznie poprzez dotacje.

Cele:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców.

4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Z programu skorzysta 5 dotychczasowych województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością – część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny.

Obszary wsparcia:

Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę
Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej
Zrównoważona mobilność miejska
Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych

5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Wsparcie między innymi poprzez:

 • wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własne działalności gospodarczej,
 • rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy,
 • wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

6. Fundusze Europejskie dla Regionów

Łącznie województwa dostaną 153 mld zł – to po raz pierwszy w historii aż 44% wszystkich pieniędzy europejskich, które Polska otrzyma.

Jednym z celów jest rozwój przedsiębiorczości.

Aktualne konkursy dla firm na wszystkie wyżej wymienione działania znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich, w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz w Urzędzie Marszałkowskim.

Fundusze Venture Capital i Private Equity

1. Venture Capital

Venture Capital (VC) to wolne środki pieniężne prywatnych inwestorów, które zostały przekazane na dofinansowanie dla firm. Granty są rozdzielane przez fundusze. Możliwości finansowe funduszy typu Venture Capital są większe niż pojedynczych Aniołów Biznesu. Fundusze z założenia nie zmierzają do wykupu przedsiębiorstwa, lecz obejmują zazwyczaj do 50% udziałów.

Fundusz Venture Capital jest więc niczym innym, jak inwestowaniem w innowacyjne firmy znajdujące się w początkowej fazie wzrostu w zamian za udziały. Czas inwestycji szacuje się zwykle na 3-7 lat a pod uwagę brane są przedsiębiorstwa, które rokują dużą stopę zwrotu. Zaletą Venture Vapital oprócz wiadomego wsparcia finansowego jest również wsparcie mentorów.

Inwestorzy, którzy wejdą w Twój biznes mają ogromne doświadczenie w budowaniu firm. Będąc w zarządzie na pewno podzielą się swoimi uwagami i wesprą w podejmowaniu decyzji i wydawaniu pieniędzy.

Zdarza się, że Fundusze otrzymują również pieniądze od państwa. To powoduje, że mogą inwestować w projekty ryzykowne. Aniołowie biznesu wkładając swój kapitał starają się dobierać firmy ostrożniej. Dofinansowanie dla firm z VC jest lepsze od pieniędzy unijnych z trzech powodów:

 1. Pieniądze nie są pożyczane, lecz jest to autentyczny wkład inwestorów, są to więc pieniądze własne firmy.
 2. Nie musisz ich oddawać ani płacić odsetek.
 3. Gdy biznes nie wyjdzie, to nikt nie pociągnie Cię do odpowiedzialności finansowej.

Niewątpliwą wadą jest utrata wszechwładzy w firmie. Od momentu wejścia do przedsiębiorstwa innego udziałowca musisz się liczyć z jego zdaniem.

Aby pozyskać środki z Venture Capital konieczne jest napisanie biznesplanu, a niekiedy zlecenie badania „due dilligance”, które jest bardzo kosztowne. Ta druga opcja jest jednak wymaga wyłącznie przy dużych firmach.

Starając się o pieniądze z VC warto pokazać, że posiadamy już klientów na nasze produkty, a zwiększenie kapitału znacznie poprawi wyniki finansowe. Fundusze VC możesz znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych: www.psik.org.pl/pl/czlonkostwo/fundusze

2. Private Equity

Private Equity stwarza większe możliwości finansowe niż fundusze Venture Capital. Są nakierowane na firmy, które osiągnęły już spory pułap. W grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Jeśli planujesz sprzedaż swojego przedsiębiorstwa lub większości akcji to jest to dobry trop.

Aniołowie biznesu

Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w biznesie i posiadają wolny kapitał, są skłonni wesprzeć finansowo perspektywiczną firmę. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej. Odbywa się to na zasadzie przejęcia części udziałów w Twojej firmie, zazwyczaj do 50%. Znajdując takiego anioła zdobywasz nie tylko środki na rozwój biznesu, ale również wsparcie doradcze od osoby, która osiągnęła sukces. Zasady wsparcia są podobne do tych opisanych w puncie o funduszach Venture Capital.

Listę 16 najbardziej znanych polskich aniołów biznesu przygotował portal MamStartup: link. Partnerów biznesowych możesz też poszukać na facebookowej grupie „Rozmowy o startupach”, gdzie można spotkać wielu znanych inwestorów.

Crowdfunding

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, popularne wśród osób które mają pomysł i zbierają pieniądze na realizację. Mając firmę i tworząc nowy produkt możesz ubiegać się o wsparcie poprzez portale, takie jak PolakPotrafi,  wspieram.to czy zagraniczne Kickstarter. Najważniejsze, to ustalić realny kosztorys i dobrze opisać przedsięwzięcie.

Dzięki crowdfundingowi, oprócz pieniędzy możesz zdobyć klientów i darmową reklamę. Dofinansowanie dla firm poprzez portale crowdfundingowe jest w Polsce coraz bardziej popularne.

Emisja akcji

Aby zdobyć kapitał na nowe inwestycje, możesz wyemitować akcje. Dofinansowanie dla firmy poprzez emisję akcji jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów zdobycia kapitału. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa na poziomie posiadanego procentu akcji.

Tym więc różni się emisja akcji od emisji obligacji, że emisariusz nie musi zwracać pieniędzy zainwestowanych w spółkę przez kupującego, ale jednocześnie dopuszcza tego inwestora do współdecydowania o przyszłości firmy.

Podmiotami, które mogą emitować akcje są spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Wyemitowane akcje mogą być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Koszty emisji akcji są związane z wydatkami na:

 • zmianę umowy spółki (koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe),
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procedurze emisji akcji oraz ich kompleksowym badaniem,
 • usługi doradcze, prawne i biegłych rewidentów,
 • na rzecz banków pośredniczących bądź gwarantujących publiczną emisję akcji oraz biur maklerskich,
 • sporządzenie prospektu emisyjnego,
 • koszty kampanii reklamowych i promocyjno-informacyjnych,
 • związane z formalnym wejściem na giełdę.

Jest to więc proces kosztowny, dlatego dostępny dla największych firm. W ramach wsparcia z PAPR istnieje program o nazwie 4stock, który pomaga w zdobyciu pieniędzy na opłacenie części kosztów.

Emisja obligacji

Emisja obligacji (papierów wartościowych) to alternatywa dla kredytów bankowych. Obligacja jest papierem wartościowym, który poświadcza, że nabywca udzielił ci pożyczki na określonych warunkach, a ty zobowiązujesz się je spełnić. Chodzi tu o wypłacanie odsetek w wysokości, które ustaliłeś, oraz zwrot kapitału w czasie, który również Ty ustaliłeś. Obligacje tym się różnią od akcji, że posiadacz nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa.

Obligacje mogą wyemitować spółki prawa handlowego (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna), które prowadzą działalność gospodarczą. Emisja obligacji na rynku Catalyst w Polsce pociąga za sobą pewne koszty. Jeden z programów UE – 4stock, opisany w punkcie „Dofinansowanie z PARP” pomaga przedsiębiorcom wejść na rynek Catalyst.

Pożyczki dla firm

Będąc przy dofinansowaniach dla firm nie sposób nie wspomnieć o pozabankowych pożyczkach na rozwój firmy. Jest to produkt finansowy skierowany do przedsiębiorców, którzy ze względu na historie kredytową, zadłużenie lub po prostu restrykcyjną politykę banków nie mogą dostać kredytu bankowego. Takie pożyczki dla firm oscylują w granicach od 1.000 do 100.000 zł.

Jak przy każdym tego typu produkcie, trzeba brać pod uwagę koszty oraz wysokie kary w razie braku spłaty w terminie. Parabanki, które oferują pożyczki dla firm:

Dofinansowanie dla firm jednoosobowych to temat rzeka, a sposobów na otrzymanie pieniędzy jest mnóstwo. Ważne, abyś jako mieszkaniec Europy miał świadomość, że pieniądze z UE nie biorą się „z nieba” ani „z bankomatu”. Wzięły się z kieszeni ludzi, którzy nie do końca wyrazili na to zgodę. Być może Twoje sumienie w tej chwili pyta: brać czy nie brać? W tej kwestii powtarzam za Stefanem Oleszczukiem: „dopóki trwa socjalizm, trzeba z niego skorzystać”.

Warto pamiętać, że redystrybucja buduje społeczeństwo roszczeniowe i niesamodzielne. Jeśli Twoja firma jest na początkowym etapie zastanów się, czy naprawdę warto oddawać samodzielność lub popadać w długi? Wielu przedsiębiorców osiągnęło sukces bez państwowych dotacji, skupiając się na pracy i wypracowywaniu zysku.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 13 Average: 4.4]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

8 thoughts on “Dofinansowanie dla firm 2024 – 39 możliwości z różnych instytucji

 1. Tyle pisania,a nie ma dofinansowań dla normalnych ludzi. Trzeba być bezrobotny, mieć wykształcenie podstawowe, albo być niepełnosprawny. To jest wszystko pic na wode. Ja pracuje na umowie zlecenie, a chciałbym przejsc na własną działalność. Nie dostanę nic, dlatego ze mam wyższe wykształcenie, nie jestem niepełnosprawny, nie jestem kobietą i nie jestem bezrobotny. Bezsens totalny

  1. O przepraszam, jestem kobietą, powiedzmy – bezrobotną , założyłam firmę, wygrałam pierwszy przetarg; sądziłam, że dalej pójdzie z górki, niestety pomocy nawet w postaci szkolenia lub doradztwa nie ma , nie mówiąc o pieniądzach, teraz wiem ile jest w tym wszystkim prawdy . Gdyby nie to że znam osobę, która dostała trochę tej kasy, uznałabym to za fikcję literacką …

 2. Dooobry wpis! Dziękuję Łukaszu :) Ambitnym polecam też zajrzeć do takiej książki Sekrety 12 sposobów… Fajnie tam gościu opisał różne dotacje, autor Jażdżyk pamiętam

 3. GENIALNY art! Przestrzegam tylko przed wysyłaniem swoich pomysłów na szemrane strony aniołów biznesu. Jak nie zapraszają na spotkanie tylko chcą najpierw pomysłu to nie warto!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *