Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców i na otwarcie firmy

dofinansowanie z pfron

Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców jak i na otwarcie firmy przez osobę niepełnosprawną to ciekawa opcja na pozyskanie funduszy w 2023 roku.

PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jeśli prowadzisz firmę to masz duże szanse na dofinansowanie z PFRON, gdyż są one przyznawane przede wszystkim pracodawcom. Na wsparcie finansowe z PFRON mogą również liczyć osoby niepełnosprawne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat zasad działania dofinansowań z PFRON.

Osoba niepełnosprawna – osoba, która dysponuje odpowiednim certyfikatem wydanym przez właściwy organ lub osoba, która nie posiada takiego certyfikatu, ale doświadcza pewnego stopnia utrudnienia w wykonywaniu podstawowych czynności odpowiednich dla swojego wieku.
Przejdź do wybranego tematu:

  1. Co to są dofinansowania z PFRON
  2. Dla kogo dofinansowanie z PFRON
  3. Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców
  4. Dofinansowania z PFRON dla niepełnosprawnych

CO TO SĄ DOFINANSOWANIA Z PFRON?

dofinansowanie z pfron dla pracodawców

Dofinansowania z PFRON są adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w swojej firmie. W ramach tego dofinansowania pracodawca może otrzymać zwrot części kosztów płac związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. To z kolei pozwala na większą aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Dofinansowania z PFRON dla pracodawców są uwarunkowane trzema czynnikami, a mianowicie:

 1. stopniem niepełnosprawności pracownika,
 2. wymiarem czasu pracy,
 3. typem firmy, w której zatrudniona jest osoba niepełnosprawna.

To jednak niejedyne dofinansowanie oferowane przez PFRON. Na wsparcie finansowe mogą liczyć również osoby niepełnosprawne, które zdecydują się założyć własną działalność gospodarczą.

Do pozyskania jest dotacja na założenie firmy dla niepełnosprawnego jak również refundacja składek na ubezpieczenie społeczne.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z PFRON

Dofinansowanie z PFRON mogą otrzymać firmy oraz osoby niepełnosprawne.

Wsparcie z PFRON dla firm

to wsparcie dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika. W ramach tego dofinansowania można otrzymać zwrot części kosztów płac.

Do otrzymania dofinansowania z PFRON uprawnione są firmy:

 1. zatrudniające mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar pracy;
 2. zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości min. 6%;
 3. zakłady pracy chronionej.

UWAGA! Obliczając liczbę pracowników nie należy uwzględniać osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych.

Podmioty, które chcą otrzymywać dofinansowanie z PFRON muszą najpierw zarejestrować się w funduszu, a także przedłożyć wymagane dokumenty.

Wsparcie z PFRON dla osób niepełnosprawnych

Bardzo podobną formę wsparcia finansowego przygotowano także dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą. Chodzi tu mianowicie o refundację składek ZUS.

Osoby niepełnosprawne mogą również otrzymać dotację na założenie firmy.

Alternatywnymi formami wsparcia przy otwarciu działalności gospodarczej są:

DOFINANSOWANIE Z PFRON DLA PRACODAWCÓW W 2023 ROKU

Podstawowym czynnikiem warunkującym wysokość dofinansowania jest stopień niepełnosprawności.

W roku 2023 obowiązują następujące stawki dofinansowań do pracowników zatrudnionych na pełen etat:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
 • 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
 • 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Powyższe kwoty mogą być dodatkowo zwiększone w przypadku osób niepełnosprawnych, którym orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenie rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E).

Wyższe kwoty dotyczą także niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

W tej sytuacji maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi odpowiednio:

 • 3150 zł dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
 • 2100 zł w stopniu umiarkowanym,
 • 1050 zł w stopniu lekkim.

Należy również zauważyć, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć: 90% poniesionych kosztów pracy w przypadku pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub 75% poniesionych kosztów w przypadku pracodawcy z własną działalnością.

UWAGA! Dofinansowania z PFRON nie obejmują osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym, jeśli posiadają one prawo do emerytury. Nie dotyczy to natomiast osób niepełnosprawnych w stopniu ciężkim, które mogą mieć przyznaną emeryturę i wciąż kwalifikować się do otrzymania przez pracodawcę dofinansowania.

Zasady dofinansowań z PFRON

Dofinansowania z PFRON są wypłacane w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty wyżej wymienione obowiązują w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na pełen etat. Zasada proporcjonalności oznacza, że w przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu, będziesz mógł uzyskać maksymalnie połowę wyżej wymienionych kwot.

Jeśli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u co najmniej dwóch pracodawców, wówczas dofinansowanie przyznaje się obu pracodawcom proporcjonalnie do wymiaru etatu tej osoby. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze przekraczającym ogółem pełen etat, wówczas kwota rozdzielona na pracodawców nie może przekroczyć kwoty wsparcia dotyczącej pełnego etatu.

Jak oblicza się podstawę dofinansowania

Obliczając podstawę do otrzymania dofinansowania z PFRON trzeba uwzględnić:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na stronie pfron.org.pl można znaleźć dokładną instrukcję na temat tego, w jaki sposób można obliczyć całkowite koszty płac związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, na podstawie których wypłacone zostaną dofinansowania z PFRON.

Warunek przyznania dofinansowania

Warunkiem przyznania dofinansowań z PFRON jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Efekt zachęty ma miejsce w sytuacji, gdy zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością powoduje w miesiącu rozpoczęcia pracy wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających ten miesiąc (metoda ilościowa).

Efekt zachęty można spełnić także pomimo braku wzrostu zatrudnienia. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zatrudniasz pracownika niepełnosprawnego na wakat zwolniony w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem (metoda jakościowa).

Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz uzyskać dofinansowanie z PFRON, najpierw musisz zarejestrować się w Funduszu (PFRON), a następnie złożyć stosowny wniosek. Formularz wniosku jest dostępny w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, jak również u realizatora programu w postaci samorządu powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W tych miejscach znajdziesz również wykaz załączników, które trzeba załączyć do wniosku.

Dofinansowania z PFRON są wypłacane co miesiąc. Wniosek o otrzymania takiego dofinansowania należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek. Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostateczny termin uważa się najbliższy następny dzień powszedni. To samo dotyczy dni weekendowych, czyli soboty oraz niedzieli.

DOFINANSOWANIE Z PFRON DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje także wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Wiele osób niepełnosprawnych boi się założenia działalności z uwagi na niepewność i utratę renty. Jednak jak to w życiu – kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.

Dodatkowo, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną możesz liczyć nie tylko na dotację na otwarcie firmy, ale również na refundację składki na ZUS. W finalnym rozrachunku wyraźnie pomniejszy to Twoje koszty firmowe.

Dotacja na założenie działalności gospodarczej z PFRON

Pierwszą formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych z PFRON są dotacje na założenie firmy. Z tej formy pomocy możesz skorzystać, jeśli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

UWAGA! Warunkiem jest nieskorzystanie wcześniej z pomocy ze środków publicznych na założenie działalności. Jeśli dostałeś już dotację na otwarcie firmy, ponowny wniosek możesz złożyć 12 miesięcy po zaprzestaniu prowadzonej działalności.

Kwota dotacji na otwarcie firmy z PFRON

Maksymalna kwota dotacji na założenie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej to:

 • 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Aktualną wysokość przeciętnego wynagrodzenia sprawdzisz tutaj.

Korzystając z dotacji jako osoba niepełnosprawna musisz zobowiązać się do prowadzenia działalności przez okres min. 12 lub 24 miesięcy.

Wcześniejsze zamknięcie działalności skutkować będzie koniecznością zwrócenia otrzymanych środków. W umowie zawartej z PFRON zawarte będą zasady wydatkowania i rozliczenia pieniędzy uzyskanych w ramach dotacji.

Refundacja składek ZUS

Oprócz dotacji na otwarcie firmy, możesz skorzystać z refundacji składek emerytalnych oraz rentowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Będąc osobą niepełnosprawną możesz otrzymać zwrot składek w wysokości od 30% do 100%. Czynnikiem różnicującym będzie tu stopień niepełnosprawności.

Mając stwierdzony lekki stopień niepełnosprawności możesz liczyć na zwrot w wysokości do 30%. Stopień umiarkowany to opcja na zwrot 60% składki na ZUS. Z kolei będąc osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, otrzymasz nawet 100% zwrotu.

W praktyce jest to odpowiednik dla dofinansowań z PFRON, o które mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający w swojej firmie osoby niepełnosprawne.

Pieniądze z PFRON na inne cele

Dofinansowania z PFRON na możesz otrzymać również w sytuacji, gdy nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej. Fundusz każdego roku ustala listę celów, na które można otrzymać dofinansowanie.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać środki z PFRON min. na zakup:

 • oprzyrządowania samochodu celem dostosowania go do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • wózka inwalidzkiego w napędzie elektronicznym,
 • sprzętu elektronicznego ułatwiającego osobie niepełnosprawnej prawidłowe funkcjonowanie (oraz jego serwis),
 • podjęcie lub kontynuowanie edukacji,
 • turnusy rehabilitacyjne.

PODSUMOWANIE

Dofinansowania z PFRON dla pracodawców są wsparciem na aktywizację osób niepełnosprawnych. Może je otrzymać przedsiębiorca, który prowadzi firmę i zatrudni osobę niepełnosprawną. Tego typu dofinansowanie ma na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym. Nie każdy wie, że w sektorze publicznym wygląda to nieco odwrotnie. Mianowicie urzędy muszą płacić kary na PFRON jeśli nie zatrudniają określonego % osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON na otwarcie firmy przez osobę niepełnosprawną to analogiczna forma wsparcia do dotacji z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Będąc osobą niepełnosprawną musisz podjąć decyzję, czy otworzyć firmę i zrezygnować z renty w określonych przypadkach, czy też działać na przykład w zakresie działalności nierejestrowanej – bez otwarcia działalności gospodarczej.

Więcej o tym, jak wygląda prowadzenie firmy przez niepełnosprawnego przeczytasz TUTAJ.

Oceń artykuł
[Total: 2 Average: 5]

1 thoughts on “Dofinansowanie z PFRON dla pracodawców i na otwarcie firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *