Dofinansowanie z ZUS 2023 – do 300 tys. zł dla firmy

dofinansowanie z zus

Dofinansowanie z ZUS 2023 to konkurs dla firm z pulą 90 mln zł. Dotacje z ZUS to nawet 300 tys. zł dla firm. Sprawdź, jak skorzystać.

Co roku ZUS organizuje konkursy na dofinansowanie firm i instytucji w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pracy. W konkursie na 2023 rok, do rozdysponowania będzie 90 milionów złotych. Dofinansowanie z ZUS to jeden z ponad 39 źródeł dofinansowania dla firm. Konkurs organizowany przez ZUS ma na celu zapobieganie wypłacaniu rent i zasiłków. I to dosłownie.

UWAGA! Pojawiły się nowe przepisy wprowadzające Polski Ład. Ważne informacje dla samozatrudnionych, dużych i mikrofirm. Zapraszam do zapoznana się z aktualnym artykułem: Polski Ład dla przedsiębiorców – 31 pytań i odpowiedzi

ZUS chce zmniejszyć liczbę przypadków wypłacania zasiłku chorobowego i zasiłków związanych z niezdolnością do pracy. Cel ma zostać  osiągnięty poprzez dofinansowując zakupu urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy. Pozostałe priorytety konkursu, które ustalił ZUS:

 • poprawa bezpieczeństwa pracy,
 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • redukcja niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy.

Skąd pieniądze na konkurs?

W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową. Prewencja jest pokrywana ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym. Pula pieniędzy na prewencję to 1,00% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.

Dla kogo dofinansowanie z ZUS?

Nie każdy może wziąć udział w konkursie. Masz szansę na dofinansowanie z ZUS, jeśli Twoja firma (lub instytucja) spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. Nie zalega z:
  – opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
  – opłacaniem podatków.
 2. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 3. Nie ubiega się o dofinansowanie:
  – przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  – przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostałeś zobowiązany.

Ile możesz dostać?

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać przedsiębiorca to:

 1. dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
 2. dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym: 299 000,00 zł na działania inwestycyjne, 1 000,00 zł dla działań doradczych.

W konkursie organizowanym przez ZUS możesz złożyć wniosek na jeden 2 rodzajów projektów:

 1. inwestycyjny,
 2. inwestycyjno-doradczy.

W ogłoszeniu ZUS została podana także minimalna kwota dofinansowania, o jaką można się ubiegać: 10 tys. zł.

UWAGA! Przeczytaj koniecznie Regulamin dofinansowania z ZUS

Na co przeznaczyć pieniądze

Dofinansowanie z ZUS można przeznaczyć głównie na zakup maszyn, urządzeń i prac wykorzystanych w wybranych obszarach technicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie sprecyzował obszary, na które można przeznaczyć pieniądze:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. urządzenia i sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.
dofinansowanie z zus na wózek widłowy
Dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy to popularna forma wsparcia

Terminy i forma składania wniosków

Wnioski w konkursie na 2022 rok można było składać od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca, zatem podobnie może być w 2023 r.  Wniosek z dołączoną niezbędną dokumentacją musisz złożyć w formie papierowej lub przez prewencja.zus.pl. W tym celu wejdź na tę stronę i pobierz załączniki do wypełnienia.

Wniosek w edytowalnej wersji PDF otwierasz programem Adobe Acrobat i wypełniasz według poniższego wzoru. Następnie wydrukowany, podpisany i z dołączonymi załącznikami musisz złożyć lub przesłać do dowolnej placówki ZUS.

Jak wypełnić wniosek na dofinansowanie z ZUS?

ZUS nadał wnioskowi oficjalną nazwę: „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Pamiętaj, że możesz zostać wezwany tylko raz do poprawy wniosku w zakresie formalnym.

I Dane wnioskodawcy i projektu

W tym punkcie wpisujesz dane swojej firmy, czyli podstawowe informacje identyfikujące działalność. Z rozwijanej listy wybierasz jeden kod grupy działalności, a w następnych polach określasz tytuł projektu i nazwy stanowisk objętych projektem.

wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu1

Nazwę projektu wymyślasz samodzielnie, w zależności od obszaru, na jaki wnioskujesz o dofinansowanie. Przykładowo: „Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy w firmie XYZ”. Ponadto musisz określić liczbę osób, za które Twoja firma jako płatnik składek opłaca składki społeczne oraz liczbę osób objętych projektem.

II Działania inwestycyjne

W punkcie drugim wniosku musisz nakreślić działania inwestycyjne, które wykonasz za otrzymane dofinansowanie z ZUS. Punkt został podzielony na 3 podpunkty:

 1. Zwięzły opis projektu
 2. Harmonogram i budżet działań
 3. Oczekiwane rezultaty

1. Zwięzły opis projektu

Dobra informacja jest taka, że masz się zbytnio nie rozpisywać, gdyż autorom wystarczy maksymalnie 1 strona A4. Ten punkt został podzielony na 4 części:

a) krótki opis działalności

Opisujesz w tym miejscu ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto, aby ów stan był „niewystarczający”. Ponadto opisujesz proces pracy na stanowiskach objętych projektem. Na przykład jeśli szwaczki w Twojej firmie posiadają słabe oświetlenie, to w tym miejscu piszesz o uciążliwej pracy szwaczek, którą z pewnością poprawi dofinansowanie z ZUS!

b) cel główny projektu

Tutaj masz wskazać główny cel projektu, np. poprawa warunków pracy szwaczek, a także cele poszczególnych działań inwestycyjnych. Wszak możesz występować nie tylko o dofinansowanie na lepsze oświetlenie, ale także o pieniądze na ergonomiczne fotele dla szwaczek.

c) uzasadnienie podjęcia poszczególnych działań inwestycyjnych

Warto napisać o uciążliwości pracy, złych warunkach (oczywiście zgodnych ze wszelkimi normami) i chęci polepszenia bytu swoich pracowników.

d) zamierzone efekty działań inwestycyjnych

Czyli jak dobrze będzie, gdy Twoja firma otrzyma dofinansowanie z ZUS. Opisz poprawę jakości pracy, lepsze samopoczucie szwaczek. Nie zapomnij o większej produktywności, która wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczej firmy, pracowników i dobrobytu całego społeczeństwa socjalisty… pardon, zagalopowałem się:)

2. Harmonogram i budżet

W następnym podpunkcie uzupełniasz harmonogram poszczególnych działań. Ogólnie chodzi o to, abyś wpisał tam czynności, które podejmiesz po podpisaniu umowy na dofinansowanie z ZUS.

3. Oczekiwane rezultaty

Ostatni podpunkt to miejsce na wpisanie konkretnych rezultatów podjętych działań. Słowo konkretne musisz wziąć do serca, ponieważ chodzi o wartości liczbowe. W tabelce jest kilkanaście czynników, musisz określić poprawę tych, o której się starasz.

rezultaty dofinansowania z zus

 

III Działania doradcze

Jeśli wnioskujesz o pieniądze na projekt inwestycyjno-doradczy, to wypełniasz pola z punktów III 3.1 i 3.2.  Podpunkt 3.1 dotyczy opisu działań doradczych.

1. Opis działań doradczych

ZUS-owi wystarczy pół strony, dlatego podzielił ten punkt na 2 części:

a) cel główny projektu

Opisujesz, co podjęte działania doradcze mają wykazać w odniesieniu do stanowisk pracy. Jaki jest cel przeszkolenia pracowników z BHP na stanowisku pracy? Po co w firmie uzyskanie dokumentacji UDT?

b) uzasadnienie podjęcia działań

Napisz, dlaczego warto zorganizować pracownikom szkolenie z zakresu BHP, bezpieczeństwa czy innej działalności związanej ze stanowiskiem pracy.

IV Dofinansowanie projektu

Przechodzimy do części finansowej, w której znajdują się dwie tabelki do wypełnienia. Pierwsza z kwalifikacją poziomu dofinansowania, druga z wnioskowaną kwotą dofinansowania. W zasadzie tabelka powinna być w punkcie drugim, tuż po danych przedsiębiorstwa. Po to, aby przedsiębiorca wiedział o jaką kwotę może się starać.

1. Kwalifikacja poziomu dofinansowania

Poziom dofinansowania określa tabelka, którą przedstawiłem na początku artykułu. Zaznaczasz w niej odpowiednią rubrykę, określającą jakie przedsiębiorstwo reprezentujesz, w oparciu o liczbę ubezpieczonych:

 • mikro: 1-9 osób ubezpieczonych,
 • małe: 10-49 osób,
 • średnie: 50-249 osób,
 • duże: powyżej 249 osób.

2. Wnioskowane kwoty dofinansowania

W tej tabeli wpisujesz kwotę o jaką będziesz się ubiegał. Kwota nie może być wyższa, niż maksymalny poziom dofinansowania dla Twojego rodzaju przedsiębiorstwa.

Oświadczenie i załączniki

Ostatnia część wniosku to oświadczenie, które musisz podpisać, a także dołączenie załączników. W zasadzie w tym miejscu zaczyna się droga pod górkę. Zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć z wnioskiem.

1. Formalne

 • oświadczenie (jest już we wniosku),
 • dokument rejestrowy przedsiębiorstwa (nie starszy niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku),
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 • umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON (dotyczy spółki cywilnej),
 • odpis aktu notarialnego potwierdzającego własność obiektu, jeżeli adres miejsca realizacji projektu jest inny niż wynikający z dokumentów rejestrowych oraz podanie numeru Księgi Wieczystej (w sytuacji, gdy dana nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą),
 • umowę dzierżawy lub najmu obiektu, w którym będzie realizowany Projekt, zawartą na okres nie krótszy niż 5lat od daty złożenia Wniosku –o ile Wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej i każdego ze wspólników.

2. Praktyczne

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty, które wymagają dodatkowej pracy:

 • oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych Projektem–zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego(załącznik Nr 7 do Regulaminu),
 • pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadku czynników szkodliwych wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. Nr 33, poz. 166),
 • oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego(załącznik nr 8do Regulaminu), jeśli Projekt tego dotyczy,
 • oferty handlowe – zawierające w szczególności: nazwę i adres dostawcy, nazwę, typ i model przedmiotu inwestycji (urządzenia), cenę brutto w PLN, oświadczenie, że przedmiot inwestycji albo urządzenie jest „fabrycznie nowe”, rok produkcji lub wytworzenia, który nie może być wcześniejszy niż 2018r., parametry techniczne, warunki dostawy, warunki gwarancji i serwisu, wizualizację (jeżeli jest taka możliwość),
 • dokumentację koncepcji lub projektów technicznych zaplanowanych działań –przygotowane zgodnie z wymogami przepisów prawa albo zawierające elementy wymagane w tego typu dokumentacji,
 • kosztorysy materiałowe lub montażowe,
 • dokumentację zdjęciową – zdjęcia stanowisk pracy objętych Projektem, przedstawiające obecny stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy, pozwalające na dokonanie ich oceny.

Podsumowanie i ocena

Tak, jak Poczta Polska zajmuje się sprzedażą dewocjonaliów, książek kucharskich i zabawek, tak ZUS zaczął finansować projekty nie mające wiele wspólnego z ubezpieczeniem emerytalnym. Począwszy od lekcji ZUS w szkołach, konkursach a skończywszy na tworzeniu niezbyt wyszukanych reklam. Przykre, że mamy w Polsce obowiązek płacenia na tę instytucję, choć musisz wiedzieć, że są sposoby na uwolnienie się od ZUS

tworzenie stron internetowych xybryzt

Większość przedsiębiorców wolałaby zapewne obniżenie składek ZUS-owskich dla firm, aniżeli konkursy. Nie mniej dofinansowanie z ZUS możesz potraktować pragmatycznie. Na przykład jako zwrot zapłaconych lub przyszłych składek. Na drodze może stanąć tylko i aż biurokracja. Liczba załączników, które wymaga ZUS jest naprawdę spora. Ich przygotowanie zajmie wiele godzin, co dla mikroprzedsiębiorcy może być nie do przeskoczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące dofinansowania z ZUS, możesz je zadać w komentarzu. Nie mniej zapoznaj się wpierw z FAQ przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: link.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

13 thoughts on “Dofinansowanie z ZUS 2023 – do 300 tys. zł dla firmy

 1. Witam. Czy w tym roku będzie dofinansowanie z ZUS?
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, czy mam szansę na dotację?

 2. Dzień dobry, czy kosztorys o którym mowa w załącznikach jest wymagalny (materiałowy i montażowy) i kto powinien go przygotować?

 3. Prowadzę działalność gospodarcza polegającą m.in. na rozkroju płyt meblowych. Aktualnie pracownik samodzielnie musi taka płytę dźwigać i wkładać do piły do pocięcia. Czy dofinansowaniem objęte może być urządzenie do podnoszenia płyt w celu odciążenia pracownika?

 4. Czy w przypadku gdy prowadzę jednoosobową działalność i nie zatrudniam pracowników, też mogę skorzystać z programu?

 5. Witam,
  Jak powinno być wykazane i udokumentowane miejsce realizacji projektu, jeżeli jesteśmy firmą budowlaną i nasze realizacje trwają max. 2 lata? Możemy wpisać siedzibę, ale czy to nie zostanie zakwestionowane?

 6. dzień dobry, czy konkurs jest wznawiany rokrocznie na tych samych zasadach? z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek?

  1. Tak, konkurs jest wznawiany każdego roku mniej więcej w lipcu. Trzeba śledzić stronę [link] żeby wiedzieć kiedy dokładnie będą wznawiane nabory. My zdążyliśmy ostatniego dnia :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *