Umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia – wzór 2024

umowa zlecenie dla ucznia i studenta

Planujesz zatrudnić do pracy osobę do 26 roku życia? Sprawdź jak powinna wyglądać umowa zlecenie dla ucznia i studenta.

Zatrudnienie ucznia lub studenta do 26 roku życia jest korzystne dla właściciela firmy. W przypadku pensji minimalnej, może zaoszczędzić na kosztach pracy nawet kilkaset złotych. Dla studentów i uczniów sytuacja również jest atrakcyjna, ponieważ nie muszą płacić ZUS-u i podatku dochodowego. Sprawdź, jak działa w praktyce umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia.

Umowa zlecenie – dobrowolna umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę na warunkach określonych w umowie. Umowa zlecenie polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie odpowiada jednak za to, czy pożądany skutek zostanie osiągnięty.

Tym właśnie różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło, w przypadku której najważniejszy jest efekt końcowy. Podstawę prawną umowy zlecenie stanowi Kodeks cywilny art. 734 -751.

Przejdź do wybranego tematu:

 1. Ile na umowie ze studentem zaoszczędzi pracodawca?
 2. Umowa zlecenie ze studentem a zwolnienie z ZUS
 3. Ulga dla młodych do 26 roku życia a umowa zlecenie
 4. Umowa zlecenie dla studenta i ucznia – wzór
  4.1 Zaświadczenie studenta do umowy zlecenie

Ile na umowie ze studentem zaoszczędzi pracodawca?

Przyjmując, że chcesz zapłacić pracownikowi 3221 zł na rękę, bo tyle wynosi pensja minimalna w 2024 roku (3261,53 zł od lipca), Twoje koszty prezentuje poniższa tabela.

Zwykła umowa zlecenie Uczeń/student do 26 lat
Kwota netto (na rękę) 3221 zł 3221 zł
Kwota brutto 4242 zł 3221 zł
Łączny koszt pracodawcy 5110 zł 3221 zł

Analogicznie, jeśli chcesz zapłacić pracownikowi np. 3500 zł na rękę, wówczas przy umowie zlecenie dla studenta do 26 roku życia zarówno kwota netto, kwota brutto jak i łączny Twój koszt wyniosą 3500 zł.

Mogę Cię zainteresować
Konto dla młodych – jakie konto dla osób do 26 lat?
Założenie firmy przez studenta i ucznia – firma na studiach w 60 minut
Doposażenie stanowiska pracy – jak zdobyć do 77 tys. zł z ZUS?

Wynagrodzenie na umowie zlecenie ze studentem

Umowa zlecenie może być wykonywana bezpłatnie, jednak w zdecydowanej większości jest inaczej. Odpłatna umowa zlecenie podlega wynagrodzeniu z minimalną stawką godzinową, którą określają co roku przepisy. Reasumując, wynagrodzenie zleceniodawcy to liczba przepracowanych godzin pomnożona przez ustaloną stawkę godzinową.

Możliwe jest też określenie kwoty za wykonanie całego zlecenia, jednak wówczas to wynagrodzenie podzielone przez liczbę godzin nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

UWAGA! Minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zleceniu w 2024 roku wynosi od stycznia do czerwca 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 28,10 zł/godz.

Umowa zlecenie ze studentem a zwolnienie z ZUS

Umowa zlecenia, którą chcesz zawrzeć z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami (do ukończenia 26 lat) jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby uczeń lub student był zwolniony z opłacania ZUS-u od umowy zlecenie, musi spełnić 3 kryteria:

 1. posiadać status ucznia lub studenta,
 2. mieć poniżej 26 lat,
 3. nie być zatrudnionym na umowę o pracę u Zleceniodawcy.

Kwestie ukończenia 26 roku życia i braku zatrudnienia na umowę o pracę są jasne i zrozumiałe. Jeśli zatrudniłeś studenta na umowę o pracę, to przyszła umowa zlecenie także musi być oskładkowana. Co ze statusami ucznia i studenta? Tutaj temat jest szerszy.

Status ucznia a umowa zlecenie

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, za ucznia do 26 roku życia uznaje się osobę, która spełnia jeden z 3 warunków:

 1. kontynuuje naukę w tej samej szkole,
 2. ukończyła szkołę i kontynuuje naukę w szkole, która rozpoczyna rok szkolny od 1 września,
 3. ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września,
 4. ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia).

Status studenta a umowa zlecenie

Aby student do 26 roku życia mógł zostać zatrudniony na umowie zlecenie i nie musiał opłacać ZUS-u, powinien kształcić się na:

 • studiach pierwszego stopnia,
 • studiach drugiego stopnia,
 • jednolitych studiach magisterskich.

Nie ma znaczenia, czy uczysz się na państwowej czy prywatnej uczelni. Czy studia są w trybie dziennym czy zaocznym. Zgodnie z art. 83 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, prawa i obowiązki studenta nabywa się z chwilą złożenia ślubowania.

UWAGA! Wyjątkiem są osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie lub podyplomowe. W takich przypadkach status studenta nie obowiązuje.

Istotny jest termin utraty statusu studenta, o co pyta wiele młodych osób. Status studenta kończy się z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się obronę egzaminu dyplomowego. Podobnie jest z ukończeniem 26 roku życia. Jeśli pracownik ma urodziny 14 marca i pracuje na umowie zlecenie, to pracodawca od 15 marca musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku umowy zlecenia do 26 lat

Brak obowiązku opłacania ZUS na umowie zlecenie nie sprawia, że student traci ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczyć może uczelnia, rodzic, dziadek czy małżonek. Wszystkie możliwości sprawdzisz w artykule jak nie płacić ZUS i mieć ubezpieczenie.

Ulga dla młodych do 26 roku życia a umowa zlecenie

Od 2019 roku działa ulga – zerowy PIT dla młodych, czyli brak podatku dochodowego od umowy zlecenie dla osób do 26 lat. Załapiesz się na zerowy PIT, jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia i Twoje zarobki w całym roku nie przekroczą 120.000 zł. Co warto dodać, nie musisz być uczniem lub studentem, aby skorzystać z ulgi dla młodych.

Rzecz jasna brak podatku powoduje także to, że z takiej umowy zlecenie nie będzie zwrotu podatku.

Umowa zlecenie dla studenta i ucznia – wzór

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza że może zostać podpisana przez przedsiębiorcę i osobę fizyczną. Często stosowana przez pracodawców, którzy nie muszą w ten sposób obawiać się kodeksu pracy. Umowa zlecenie jest równie atrakcyjna dla studentów i uczniów do 26 roku życia, gdyż są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ZUS i podatku dochodowego.

UWAGA! Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze stron. Terminy wypowiedzenia nie obowiązują, chyba, że zostały ujęte w umowie.

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
 • określenie przedmiotu zlecenia,
 • wysokość wynagrodzenia (jeśli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),
 • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy zlecenie,
 • formę zapłaty (gotówka czy na konto – podać nr konta),
 • podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Z praktycznego punktu widzenia, przedmiotem umowy nie może być np. „wykonanie strony internetowej X”. Takie określenie zlecenia podlega bowiem pod umowę o dzieło, gdyż mamy konkretny, namacalny efekt końcowy – rezultat do osiągnięcia. W przypadku umowy zlecenie przedmiot mógłby brzmieć „prace programistyczne podczas tworzenia stron internetowych”.

Zobacz rankingi dla przedsiębiorców
Ranking kont firmowych – sprawdź najlepsze konta bankowe
Ranking hostingów – jaki hosting wybrać?
Ranking programów do fakturowania – jaki program do faktur wybrać?

Oświadczenie /zaświadczenie studenta do umowy zlecenie

Umowa zlecenie ze studentem jest zwolniona ze składek ZUS. Jednak jako pracodawca musisz zapewnić sobie „podkładkę” na wypadek kontroli. W tym celu, przed podpisaniem umowy poproś pracownika o potwierdzenie statusu studenta. Może to uczynić za pomocą:

 • kserokopii ważnej legitymacji studenckiej,
 • oświadczenia o posiadaniu statusu studenta,
 • zaświadczenia z uczelni wyższej o posiadaniu statusu studenta.

W umowie zlecenie ze studentem warto zawrzeć zapis, który zobowiąże pracownika do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o utracie statusu studenta. Od momentu utraty statusu studenta lub ucznia, będziesz musiał oskładkować umowę. Wzór oświadczenia studenta do umowy zlecenie znajdziesz tutaj.

oświadczenie umowa zlecenie dla studenta
oświadczenie umowa zlecenie dla studenta

Rachunek do umowy zlecenia ze studentem

Po wykonaniu zlecenia, zleceniobiorca powinien wystawić rachunek do opłacenia. Przyjęło się, że to pracodawca przygotowuje rachunek i daje zleceniobiorcy do podpisania. Rachunek do umowy zlecenia ze studentem lub uczniem powinien zawierać pewne standardowe elementy:

 • miejscowość i datę,
 • nr rachunku i dzień wystawienia,
 • dane zleceniobiorcy,
 • dane zleceniodawcy,
 • przedmiot zlecenia,
 • kwotę brutto,
 • kwoty na ubezpieczenie społeczne,
 • koszty uzyskania przychodów (20% lub w przypadku praw autorskich 50%),
 • podstawę opodatkowania,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • kwota do wypłaty netto (w tym słownie),
 • podpisy zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • potwierdzenie zleceniobiorcy iż otrzymał kwotę wraz z datą zapłaty – jeśli zapłata jest gotówkowa,
 • nr konta i termin zapłaty – jeśli płatność jest przelewem.

Jak widzisz, część z powyższych elementów została przekreślona. To elementy, które występują na rachunku do standardowej umowy zlecenia, lecz przy umowie ze studentem/uczniem można spokojnie napisać „nie dotyczy”. Wzór rachunku do umowy zlecenie z uczniem/studentem znajdziesz tutaj.

UWAGA! Nie ma wymogu, aby rachunek do umowy zlecenia miał formę papierową. Można go równie dobrze przesłać e-mailem. Nie ma również wymogu podpisywania rachunku, choć warto z uwagi na ewentualne spory sądowe.

Podsumowanie

Czy umowę ze studentem zgłasza się do ZUS?

Nie, umowy ze studentem nie zgłasza się do ubezpieczeń, o ile student nie ukończył 26 roku życia i posiada aktualny status studenta.

Czy umowa zlecenie dla studenta jest ozusowana?

Umowa zlecenie dla studenta jest wolna od ZUS, jeśli student posiada aktywny status studenta, który poświadczy kserokopią legitymacji, oświadczeniem lub zaświadczeniem.

Ile zarabia student na umowie zlecenie?

Umowa zlecenie może być bezpłatna lub odpłatna. W przypadku umowy odpłatnej, minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto.

Umowa zlecenie była przez wiele lata w ogóle nie ozusowana. Dopiero rządy PO wprowadziły konieczność opłacania ZUS-u, pozostawiając furtkę dla studentów do 26 roku życia. Umowa zlecenie dla studenta i ucznia do 26 lat jest wolna od podatku dochodowego i składek zusowskich. Dzięki temu jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców ale i doceniana przez zleceniobiorców.

Równie popularna jest umowa o dzieło, której jednak nie można zawsze zastosować. W dodatku od 2021 roku umowy o dzieło należy zgłaszać do ZUS.

Oceń artykuł
[Total: 9 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

12 thoughts on “Umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia – wzór 2024

 1. Warto dodać, że w polskim prawie zakazanym jest zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Każda praca pod kierownictwem, na podstawie grafiku, w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę ma cechy stosunku pracy, więc pracodawca musi takiemu pracownikowi dać umowę o pracę. W przeciwnym wypadku PIP może nałożyć kary i skierować wniosek do sądu.

 2. Czy jeżeli student poniżej 26 r.ż. podpisał umowę zlecenie, w której stawka była podana za miesiąc, ale w przeliczeniu na godzinową wynosi mniej niż minimalna, to umowa jest nieważna?
  Czy zleceniodawca ma obowiązek ją podwyższyć, czy już przepadło, bo umowa została podpisana?

 3. Czy zleceniodawca wystawia studentowi pit 11 po wykonanym zlecę nie i przekazuje go również do urzędu skarbowego?

 4. Pisze Pan, że koszt pracodawcy w przypadku zatrudnienia studenta to 2363,56zl brutto, ponieważ minimalna krajową to 2363,56zl netto.
  Uważam, że prawo definiuje płacę minimalną jako wartość brutto.
  W związku z tym to kwota 3010 jest kosztem pracodawcy i jednocześnie wynagrodzeniem studenta.
  Prośba o weryfikację.

 5. Mam pytanie odnośnie umowy zlecenie, a posiadaniem statusu studenta i bycia przed 26 r.ż. Co się dzieje w przypadku w którym np. w połowie miesiąca mamy obronę dyplomową i tracimy ten status? Czy wpływa to na otrzymany rachunek i wynagrodzenie?

  1. ZUS płacisz od dnia po obronie, masz obowiązek poinformować pracodawcę o utracie statusu studenta

 6. Sekcja numer 2, drugi punkt z listy. Czy nie wystąpił błąd w sformułowaniu podpunktu.

  Zamiast „mieć ukończone 26 lat”, nie powinno być zaprzeczenia „nie mieć ukończone 26 lat”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *