Wniosek o dotację z Unii Europejskiej – jak uzyskać 92/100

wniosek o dotację z unii europejskiej

Jak napisać wniosek o dotację z Unii Europejskiej? Zobacz, jakim kluczem posługują się oceniający. Napisz samodzielnie wniosek i zgarnij dotację.

Dotacja z UE na otwarcie firmy wróciła w nowej perspektywie finansowej. Zdarzają się dotacje bezzwrotne, jednak mają wiele ścisłych ram i warunków. Jeśli nie wpasujesz się w nie, zawsze możesz rozważyć kredyt gotówkowy z BGŻ BNP Paribas. Jest to obecnie jeden z najkorzystniejszych kredytów dla osób, które chcą otworzyć działalność.

Wiele osób ubiegając się o dotację nie wie, jak napisać wniosek. Bardzo często posiłkują się pomocą firm zewnętrznych, które pobierają wynagrodzenie „z góry” + ewentualnie prowizję za skuteczność. Dziś pokażę Ci, na co zwracają uwagę oceniający.Pisałem wniosek samodzielnie i na możliwe 100 punktów zdobyłem 92.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak napisać wniosek o dotację z Unii Europejskiej,
  • na co zwracają uwagę oceniający,
  • jak otrzymać maksymalną liczbę punktów,
  • jak odwołać się od oceny wniosku.

Regulaminy dotacji zmieniają się z roku na rok, a zasady przyznawania środków są zróżnicowane. Ile firm przyznających dotacje unijne, tyle pomysłów na prawidłową ocenę wniosków. Musisz bowiem wiedzieć, że w łańcuszku pieniądze z UE -> Twoja firma, jest wielu pośredników, których biznes opiera się na dotacjach. To kolejna, oprócz armii urzędników, grupa zawodowa żyjąca z redystrybucji dóbr.

Wniosek o dotację z Unii Europejskiej – szczegóły

Gdy kilka lat temu pisałem wniosek o dotację z UE, to firm oferujących tego typu pomoc było sporo. Nie miałem jednak nigdy problemu z formułowaniem tekstów w języku polskim. Poza tym, byłem świeżo po studiach marketingowych, na których bynajmniej nie spałem. Do pisania wniosku przystępowałem pełen optymizmu i z wiarą w sukces.

Cały wniosek został podzielony na 6 punktów, które z kolei posiadały podpunkty. Każdy podpunkt należało opisać tak, aby przekonać komisję oceniającą wnioski. Komisja oceniała wnioski zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 6.2. Jeśli starasz się o pieniądze z UE, to właśnie tam należy szukać kryteriów, które pomogą Ci przelać pomysł na papier.

Celowość przedsięwzięcia

1. Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa lub spółdzielni (kompletność opisu, przejrzystość, zrozumiałość założeń, opis zagrożeń).

W tym punkcie musisz opisać zamierzone przedsięwzięcie.  Kompletność opisu polega na tym, aby wypełniony był cały wniosek wraz z załącznikami w postaci biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opis powinien pozwalać na identyfikację założeń przedsięwzięcia, opisu usług, oceny finansowej, oceny czasookresu i działań projektowych. Należy wskazać prognozy finansowe, dokonać analizy rynkowej, trendów rozwojowych i wyjaśnić przyjęte wskaźniki.

Biznesplan pod dotację musi wskazywać, że posiadasz znajomość rynku. Da to komisji pewność na ocenę zagrożeń. W analizie zagrożeń należy wskazać na możliwe do wystąpienia trudności i bariery mające realny wpływ na rozwój firmy.

Realność założeń

1. Realność projektowanych produktów / usług i możliwość ich realizacji

W tym punkcie brana jest pod uwagę analiza SWOT. Należy prawidłowo oszacować swoje możliwości, pokazać, że zna się rynek. Trzeba dokonać segmentacji rynku i wyodrębnić główne grupy klientów. Następnie musisz przeanalizować specyfikę i potrzeby tych grup.

Opis musi kłaść nacisk na cechy i charakterystykę działalności. Warto zwrócić uwagę na unikatowość projektu w stosunku do ofert występujących na rynku. Charakterystyka oferowanych produktów i usług będzie mile widziana. Warto tu pokusić się o strategię konkurowania na rynku w oparciu o formułę 7P dla usług.

Inne kwestie, które trzeba ująć: potrzeby i wielkość rynku odbiorców, produktów i usług konkurencji. Należy sporządzić plan sprzedaży, określić posiadane zaplecze techniczne i kadrowe. Oceniający oczekują wskazania konkretnych wartości na czas otwarcia projektu, jak i prognozę 2-letnią.

2. Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia

Liczba klientów musi uwzględniać możliwości wytwórcze przedsięwzięcia. Warto tutaj wziąć pod uwagę ogólnodostępne bazy danych statystycznych jak i raportów, które odnoszą się do założonego rynku. Niekiedy takie raporty są odpłatne u firm prowadzących badania opinii publicznej dla danego rynku. Ponadto spróbuj pokusić się o oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami.

Wniosek o dotację z Unii Europejskiej jest dokumentem poglądowym, który ma przekonać oceniających do przyznania Ci pieniędzy. Czasem oceniający mają doświadczenie w prowadzeniu firmy, a niekiedy nie mają go wcale.

3. Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży

Ustalenie wysokości cen możesz przyjąć na poziomie rynkowym. Założenia planu marketingowego warto podać na bazie formuły 7P (lub innej dostosowanej do danej branży). Należy tutaj ująć formę polityki cenowej, jaką będziesz stosował. Na przykład wysokie ceny oficjalne i niskie dla stałych klientów, rabaty, upusty, program lojalnościowy. Oceniający kładą tutaj nacisk na wyszczególnienie konkretnych cen oferowanych usług/produktów.

Do tego dochodzi prognoza przychodów z planowanej działalności, w zestawieniu z oszacowanymi kosztami stałymi i zmiennymi. Prognozę sprzedaży możesz oprzeć na statystykach lub oszacować wielkość sprzedaży na podstawie własnych badań.

dotacja na stronę internetową

Trwałość projektu

1. Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem.

Należy wskazać na stopień wykształcenia i opisać w ten sposób, aby uwypuklić jego istotność dla prowadzenia danego biznesu. Ten punkt jest traktowany priorytetowo w dotacji z Urzędu Pracy. Na szczęście dotacje z UE biorą pod uwagę, że człowiek może wykonywać pewne czynności hobbystycznie.

Brak wykształcenia kierunkowego nie przesądzi o tym, że nie uzyskasz dotacji. Warto jednak wykazać doświadczenie praktyczne, nawet w kontekście praktyk lub działań hobbystycznych. Dodatkowo punktowane są przedłożone dokumenty, potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2. Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład własny

Pisząc wniosek o dotację z Unii Europejskiej musisz wykazać wkład własny. Wkład własny w przypadku dotacji z UE to z reguły min. 10%, czasem więcej. Jeśli starasz się o 40 tysięcy zł dotacji z Unii Europejskiej, musisz wykazać ponad 4 tysiące zł wkładu własnego z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane.

Warto dodać adnotację, że w przypadku kłopotów finansowych posiadasz dodatkowe oszczędności i możesz liczyć na wsparcie rodziny. Korzystne będzie podanie informacji o zaciągniętych pożyczkach, kredytach i innych zobowiązaniach. Zwłaszcza, gdy ich nie posiadasz.

3. Posiadane zaplecze materiałowe

Oprócz pieniędzy, oceniający biorą także pod uwagę wkład materiałowy. W tym miejscu mamy zaplecze techniczne, jak urządzenia, wyposażenie oraz lokal. Wkładem może być również firmowa strona www.

Jedną z kluczowych kwestii w tym punkcie jest lokal. Jeśli nie posiadasz własnego lokum, warto spisać umowę przedwstępną lub list intencyjny z właścicielem lokalu. Właściciel musi wiedzieć, że  będziesz chciał kupić lub wynająć lokal dopiero w przypadku otrzymania dotacji. Polecam w tym miejscu przeczytać artykuł o tym, jak nie popełnić błędów przy podpisaniu umowy najmu.

Efektywność kosztowa

1. Przewidywane wydatki – adekwatność i zgodność z zaproponowanymi działaniami i produktami

W tym punkcie komisje ocenia przedstawione przez Ciebie wydatki, które musisz ponieść aby otworzyć działalność. Muszą one być zgodne z zaproponowanymi wcześniej produktami i usługami. Uzasadnienie poniesienia wydatków musi być przekonujące. Aby komisja oceniła wydatki jako niezbędne, powinny być uzasadnione na podstawie opisu usług, zaplecza technicznego i prognozy przychodów.

Warto tutaj oszacować kwoty poszczególnych wydatków w odniesieniu do ich cen rynkowych. Pod uwagę jest tutaj brany harmonogram rzeczowo-finansowy, który musi być zgodny z planowanymi wydatkami.

2. Proponowane źródła finansowania – gwarancja realizacji projektu, w tym możliwość zapewnienia płynności finansowej po upływie 12 miesięcy od zarejestrowania firmy

W tym miejscu należy wykazać, że nie będziesz miał problemów z utrzymaniem firmy i zapewnieniem płynności finansowej. Warto tutaj wskazać także pozytywne aspekty wykształcenia lub doświadczenia w prowadzeniu firmy. Komisja bierze pod uwagę, czy potrafisz zanalizować rynek, potrzeby klientów i reagować na zmieniające się realia rynku.

W analizie przewidywanych efektów ekonomicznych wskaż realne przychody z działalności. Możesz je określić na podstawie szacunków liczby klientów i proponowanych cen produktów i usług. Weź pod uwagę koszty działalności, wraz ze wskazaniem finansowania firmy także powyżej 1 roku działalności. Należy wykazać, że zyski będą rosły w kolejnych latach.

Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami planowanego przedsięwzięcia

1. Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności, w tym stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia

Wniosek o dotację z Unii Europejskiej musi zawierać planowane zakupy, które wiążą się ściśle z rodzajem działalności. Musisz ustalić listę zakupów w oparciu o zakres oferowanych usług i produktów. Zaplanowane zakupy powinny być związane z zakupem wyposażenia i w dużym stopniu umożliwić kompleksową realizację przedsięwzięcia.

2. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu)

W opinii oceniających, warto abyś przemyślał możliwość zmiany profilu działalności. Jeśli zdarzy się coś, co wpłynie znacząco na Twoją branżę lub biznes, będzie to koło ratunkowe dla ratowania projektu. Ma to znaczenie głównie w krótszej perspektywie. Przemyśl te możliwości i opisz, biorąc pod uwagę poniesione wydatki i posiadane środki finansowe w zapasie.

Jeśli nie masz fizycznej możliwości zmiany profilu, możesz też wskazać usługi pokrewne do wiodących, które zaproponowałeś we wniosku. Warto też zaznaczyć wykształcenie i doświadczenie, jeśli są inne niż profil działalności określonej we wniosku. Wszak czasami warto się przebranżowić :)

Zamierzasz sam napisać wniosek o dotację?

Polecam przeczytać mój artykuł o tym, jak napisać wniosek o dotację z UE.

Inne kryteria

Konkurencyjność planowanego przedsięwzięcia

Należy tutaj wskazać na potencjał i umiejętności, które zapewnią utrzymanie się na rynku. Oceniający zwracają tu uwagę na opis konkurencji ze wskazaniem źródeł przewagi konkurencyjnej. Opisujesz cechy produktów, usług lub samego przedsięwzięcia, które wyróżniają się na tle konkurencji.

Warto brać pod uwagę aktualne trendy rynkowe i wpisać się w nie ze swoją ofertą. Punktowane jest wskazanie zagrożeń wynikających z działalności konkurencji oraz szanse i zagrożenia płynące z rynku.

Podsumowanie i ocena

Wniosek o dotację z Unii Europejskiej ocenia dwóch specjalistów. Suma punktów którą można uzyskać to 100. Końcowy wynik stanowi średnia punktów uzyskanych od poszczególnych oceniających. Oceniający tworzą także merytoryczne uzasadnienie dotyczące liczby przyznanych punktów.

Jeśli nie zadowoli Cię ocena wniosku, możesz się odwołać. Zgodnie z regulaminem, masz kilka dni na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej. Przy czym wyjaśnienia nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, których nie wpisałeś do wniosku. Pamiętaj, że dotacja z UE nie jest jedyną, którą warto wziąć pod uwagę. Sprawdź wszystkie 11 sposobów jak zdobyć pieniądze na otwarcie firmy.

Oceń artykuł
[Total: 4 Average: 4]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *