Umowa faktoringu – co to jest? Wzór [PDF]

umowa faktoringu wzór

Chcesz skorzystać z faktoringu i zastanawiasz się, jak powinna wyglądać umowa? Umowa faktoringu to ważny dokument, sprawdź jego wzór i zasady.

Faktoring to coraz popularniejsza usługa, z której korzystają firmy o wysokim poziomie należności, jak również firmy, które mają trudności z wyegzekwowaniem należności od swoich kontrahentów. To z kolei może spowodować zatory płatnicze.

W ramach faktoringu należności można otrzymać wcześniej, gdyż zostaną one wypłacone przez firmę faktoringową. W praktyce, dokładny zakres współpracy reguluje umowa faktoringu, którą zawierają pomiędzy sobą faktor oraz faktorant. Sprawdź, co powinna zawierać umowa faktoringu.

Przejdź do wybranego tematu:

  1. Co to jest faktoring
  2. Jak wygląda umowa faktoringowa
   2.1 Niezbędne elementy umowy faktoringu
   2.2 Strony umowy faktoringu
  3. Na co zwrócić uwagę przy umowie faktoringowej
  4. Korzyści po zawarciu umowy faktoringu
  5. Rodzaje faktoringu
  6. Wynagrodzenie dla faktora

CO TO JEST FAKTORING?

Faktoring to inaczej cesja wierzytelności. Obecna sytuacja na rynku sprawia, ze wiele firm musi akceptować odroczone płatności, na które trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Faktury „zamrażają” gotówkę i podnoszą poziom należności. W takiej sytuacji można zdecydować się na faktoring, czyli sprzedać wierzytelności firmie faktoringowej (faktorowi).

W ten sposób faktorant może od razu otrzymać nawet do 90% należnej kwoty. Firma faktoringowa może również pomóc w wyegzekwowaniu należności od problematycznego kontrahenta. Zakres współpracy pomiędzy faktorem i faktorantem reguluje umowa faktoringowa.

UMOWA FAKTORINGOWA – JAK WYGLĄDA

Wzór umowy faktoringu w formie PDF do ściągnięcia >> TUTAJ

Faktoring może przyjmować różne formy, w zależności od indywidualnych potrzeb firmy. Dlatego też, umowa faktoringowa powinna zawierać kilka istotnych informacji, które będą regulowały zakres współpracy. Z perspektywy faktoranta najistotniejszą kwestią często jest sposób wypłaty należności.

Umowa faktoringowa może zakładać wypłatę:

 • należności od razu po zawarciu umowy,
 • zaliczki i drugiej transzy po uregulowaniu należności przez kontrahenta,
 • środków dopiero w momencie uregulowania należności.

Współpraca z firmą faktoringową może mieć charakter sporadyczny lub stały. W tym pierwszym modelu umowę pospisuje się do każdej sprawy osobno. Natomiast przy stałej współpracy można ustalić, że firma faktoringowa będzie automatycznie obsługiwać płatności Twojej firmy.

Bardzo istotnym zapisem będzie to, która ze stron bierze na siebie ryzyko niewypłacalności.

Jeśli ryzyko weźmie na siebie faktor, oznacza to, że Twoja firma nie będzie musiała zwrócić otrzymanych środków, jeśli kontrahent nie wypłaci należności. Z kolei jeśli to na Twojej firmie ciążyć będzie ryzyko niewypłacalności, wówczas trzeba liczyć się z ryzykiem, że otrzymane pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Kolejną kwestią, którą należy uregulować umową jest to, czy Twój kontrahent ma wiedzieć o cesji wierzytelności.

Niezbędne elementy umowy faktoringu

Zakres współpracy między faktorem i faktorantem zależy zatem od indywidualnych ustaleń poprzedzających zawarcie umowy. W praktyce, faktoring to bardzo elastyczna usługa, którą możesz łatwo dostosować do potrzeb swojej firmy.

Polskie prawo nie reguluje i nie narzuca tego, jak wyglądać ma umowa faktoringu. Obie strony takiej umowy muszą zadbać, aby w umowie znalazły się wszystkie stosowne informacje.

Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w umowie faktoringu:

 • dane wszystkich stron, czyli: faktora, faktoranta oraz dłużnika;
 • sposób i termin wypłacenia środków faktorantowi;
 • wysokość wypłaconych środków i wynagrodzenie faktora;
 • kwestia poinformowania dłużnika o cesji wierzytelności;
 • dokładny zakres współpracy wraz z dodatkowymi usługami, np. monitorowaniem płatności;
 • kwestia tego, kto weźmie na siebie ryzyko niewypłacalności.

Jako, iż umowa faktoringu nie jest na ten moment regulowana polskim prawem, jest to tzw. umowa nienazwana, która nie musi mieć nawet formy pisemnej. Jednak to w interesie obu stron leży, aby umowa była jak najbardziej szczegółowa i regulowała wszystkie kwestie współpracy.

Strony umowy faktoringu

Umowa faktoringu jest zawierana pomiędzy dwoma stronami, a mianowicie faktorem i faktorantem.

Faktor to firma faktoringowa, która zajmuje się nabywaniem wierzytelności, z kolei faktorant to firma, która decyduje się na sprzedaż wierzytelności.

Specyfika faktoringu sprawia, że w umowie naturalnie pojawia się także trzecia strona, czyli kontrahent nazywany również płatnikiem faktoringowym. Jest to firma, która na podstawie wystawionych faktur jest dłużna faktorantowi określoną należność. Jednym z warunków zawarcia umowy jest to, że faktury nie mogą być przeterminowane.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY UMOWIE FAKTORINGU

Podczas finalizowania umowy faktoringowej istnieje kilka kluczowych elementów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Oto kilka istotnych kwestii.

1. Koszty i opłaty

Precyzyjnie zidentyfikuj ile kosztuje faktoring. Sprawdź opłaty obsługowe, kary za przekroczenie limitu finansowania czy koszty związane z odzyskiwaniem należności. Sprawdź, czy nie ma tam zapisanych ukrytych opłat, które mogą wpłynąć na ostateczny koszt faktoringu.

2. Limit finansowania

Określ, jaki będzie maksymalny limit finansowania, czyli suma, jaką faktor jest gotów zainwestować jako zaliczkę na Twoje faktury. Sprawdź, czy limit ten jest adekwatny do potrzeb finansowych Twojej firmy.

3. Warunki płatności

Zobacz, jakie się warunki  płatności, czyli czas oczekiwania na zaliczkę, okres kredytowy i terminy spłaty faktury. Upewnij się, że warunki te są zgodne z polityką finansową Twojej firmy.

4. Prawa własności

Zweryfikuj, jakie prawa do faktur przenosisz na faktora. Sprawdź, czy zatrzymujesz odpowiedzialność za ewentualne reklamacje klientów.

5. Ubezpieczenie należności

Sprawdź, czy faktor oferuje ubezpieczenie należności, co może stanowić dodatkową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności klientów.

6. Szybkość odzyskiwania należności

Zorientuj się, jak szybko faktor podejmuje kroki w celu odzyskania należności od Twoich klientów. Terminowe odzyskiwanie jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej.

7. Warunki rozwiązania umowy

Zaznajom się z warunkami ewentualnego rozwiązania umowy, zarówno z Twojej, jak i faktora strony.

8. Poufność

Upewnij się, że umowa zawiera odpowiednie klauzule dotyczące poufności informacji biznesowej.

KORZYŚCI PO ZAWARCIU UMOWY FAKTORINGU

W wyniku zawarcia umowy faktoringu, faktorant może niemal natychmiast otrzymać gotówkę z faktur z odroczonymi terminami płatności. Pozwala to poprawić płynność finansową i pozyskać pieniądze na bieżącą działalność. Nawiązując współpracę z firmą faktoringową możesz jednak liczyć na znacznie szerszy zakres udogodnień. Są to firmy, które zatrudniają wykwalifikowanych księgowych, prawników, jak również osoby odpowiedzialne za windykację.

Faktoring może obejmować wiele dodatkowych usług, takich jak:

 • monitorowanie płatności,
 • obsługa faktur,
 • prowadzenie rozliczeń,
 • windykacja.

To sprawia, że faktoring bywa wykorzystywany wobec kontrahentów, którzy nie są skorzy do uregulowania należności.

RODZAJE FAKTORINGU

Istnieje wiele form faktoringu, a możemy je podzielić ze względu na kilka podstawowych kryteriów.

Pierwsze kryterium to ryzyko niewypłacalności. W faktoringu pełnym ryzyko bierze na siebie faktor, a w faktoringu niepełnym faktorant. W faktoringu mieszanym strony współdzielą ryzyko niewypłacalności.

Ze względu na sposób zapłaty możemy wskazać:

 • faktoring dyskontowy (faktorant od razu otrzymuje całą należność),
 • faktoring zaliczkowy (faktorant otrzymuje należność w dwóch transzach, przed i po uregulowaniu należności przez kontrahenta,
 • faktoring wymagalnościowy (faktorant otrzymuje pieniądze po tym, jak dłużnik ureguluje należność).

WYNAGRODZENIE DLA FAKTORA

Być może zastanawiasz się, jakie korzyści czerpie ze swojej działalności firma faktoringowa. Otóż zarabia ona na prowizjach. Faktorant otrzymuje bowiem określoną część należności zgodnie z postanowieniami umowy faktoringu (zwykle ok. 90%) w formie zaliczki. Reszta środków jest przekazywana dopiero w momencie, gdy dłużnik ureguluje należność.

W tym momencie faktor opłaca stosowne opłaty, głównie jest to prowizja faktoringowa (zwykle do 3% wartości faktury), ale do tego mogą dojść odsetki, jak również opłaty dodatkowe, np. za przejęcie ryzyka niewypłacalności.

TOP3 FIRM FAKTORINGOWYCH

1
Faktoring dla firm w NFG eFaktoring
nfg faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
od 1,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł na 30 dni)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ bez informowania kontrahenta,
+ finansowanie firm z kategorii dużego ryzyka,
+ istniejący program poleceń,
+ finansowanie faktur jeszcze przed uruchomieniem procesu cesji wierzytelności,
+ możliwość sfinansowania tylko części faktury,
+ 14-dniowy okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ możliwość rozłożenia faktur sprzedaży na raty.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
– freelancerzy, wolne zawody,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres), od 5 do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (pozostałe formy faktoringu).
2
Finansowanie faktur w eFaktor
efaktor ranking faktoringu LIMIT
100 tys. zł – 15 mln zł

PROWIZJA
od 0,9%
(za 30 dni finansowania)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ dodatkowe pakiety usług, takie jak Faktoring z Terminalem Płatniczym oraz Szybkie Finansowanie Faktur bez Abonamentu, które są dedykowane mikroprzedsiębiorcom.
+ braka opłat za niewykorzystany limit oraz za przedłużenie, zmianę i rozwiązanie umowy, co przynosi korzyści dla klientów,
+ bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem,
+ możliwość finansowania części faktury, co daje elastyczność w korzystaniu z usługi,
+ możliwość przeznaczenia całego limitu globalnego na jednego kontrahenta, dostosowując rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.
Dostępne rodzaje faktoringu:  pełny, niepełny, jawny, ukryty, odwrotny, eksportowy, faktoring z terminalem, finansowanie faktur.
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie JDG, spółki z o.o. albo spółki jawnej,
– firmy bez minimalnego stażu działalności na rynku,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, rozrywkowej,
– sportowcy oraz kluby sportowe.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: do 24 godzin od przekazania faktury.
3
Faktoring online w Flexidea
flexidea faktoring dla firm LIMIT
3 mln zł

PROWIZJA
od 0,8%
(za 30 dni finansowania)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ tylko jedna prowizja za finansowanie faktur,
+ pierwszy faktoring w Polsce opierający głównie ryzyko na kontrahencie,
+ bez weksli, plików JPK i sprawozdań finansowych,
+ dla każdej branży,
+ od pierwszych dni działalności,
+ finansowanie w walucie Euro,
+ finansowanie exportu,
+ cały proces online.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny, pojedynczy, globalny, exportowy.
Dla kogo faktoring: dla każdego rodzaju firmy zarejestrowanej w Polsce.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 15 minut.

PODSUMOWANIE

Umowa faktoringowa może być skomplikowana i zawierać wiele szczegółów finansowych i prawniczych. Dlatego przed podpisaniem umowy faktoringowej skonsultuj się z doradcą finansowym, aby w pełni zrozumieć warunki umowy i ewentualne ryzyka z nią związane.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *