Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy 2024? 3 sposoby na rejestrację

jak zarejestrować się do urzedu pracy

Sprawdź, jak szybko i sprawnie zarejestrować się w Urzędzie Pracy w 2024 roku. Wybierz sposób rejestracji: online lub w PUP.

Rejestracja do Urzędu Pracy dawno nie była tak prosta. Pandemia COVID-19 przyniosła rozwiązania, których Urząd Pracy nie był w stanie wprowadzić od lat.

Jako bezrobotny możesz zarejestrować się do Urzędu Pracy na 3 sposoby:

 • osobiście – odwiedzając właściwy Urząd Pracy,
 • zgłoszenie do rejestracji online – następnie przyjść osobiście do UP, aby donieść dokumenty i potwierdzić tożsamość,
 • rejestracja 100% online – wysłać wniosek online, zeskanować dokumenty i potwierdzić swoje dane przez ePUAP.
UWAGA! W trakcie epidemii COVID-19 możesz zarejestrować się online, w sposób elektroniczny. Pracownik urzędu pracy zadzwoni do Ciebie i zostaniesz zarejestrowany z dniem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z urzędnikiem.
Wybierz sposób rejestracji:

 1. Dlaczego warto zarejestrować się do Urzędu Pracy?
 2. Kto może zarejestrować się jako bezrobotny?
 3. Dokumenty potrzebne do rejestracji
 4. Rejestracja w Urzędzie Pracy – osobiście
 5. Zgłoszenie do rejestracji w UP – wniosek online
 6. Rejestracja do Urzędu Pracy – 100% online

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ SIĘ DO URZĘDU PRACY?

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie jest oczywista – aby zdobyć pracę. Wiele osób ma jednak inny cel, ponieważ opinia o zdobywaniu pracy przez urzędników jest raczej słaba. Jeśli zastanawiasz się gdzie szukać pracy, to pomyśl o ogłoszeniach w internecie, grupach na Facebooku oraz innowacyjnych metodach na szukanie pracy.

Główne powody, dla których warto zarejestrować się w PUP:

 1. ubezpieczenie zdrowotne – jeśli nie pracujesz i nie masz innego tytułu do ubezpieczeń, to Urząd Pracy zapewni ubezpieczenie Tobie, małżonce i dzieciom;
 2. staż z Urzędu Pracy – niekiedy warto dogadać się z pracodawcą i wyjść z inicjatywą stażu;
 3. szkolenia – Urząd Pracy prowadzi szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych;
 4. zasiłek dla bezrobotnych – jeśli przepracowałeś na etacie co najmniej rok w ciągu ostatnich 180 dni, to możesz starać się o tzw. „kuroniówkę”;
 5. dotacja z UP – jeśli chcesz pozyskać dotację na otwarcie firmy, konieczne jest zarejestrowanie się w UP;
 6. spółdzielnia socjalna – pieniądze na założenie spółdzielni są przeznaczone dla osób bezrobotnych.

KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO BEZROBOTNY?

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy, aby dostać status bezrobotnego? Rejestracja w Urzędzie Pracy wymaga spełnienia 19 warunków. Na wszystkie twierdzenia musisz odpowiedzieć twierdząco:

 • nigdzie nie pracujesz: nie jesteś zatrudniony i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej;
 • możesz podjąć pracę na cały etat: jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej; w przypadku osoby niepełnosprawnej – jesteś zdolny i gotowy do zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy;
 • nie uczysz się w szkole ani nie studiujesz na studiach dziennych; możesz jednak studiować na studiach niestacjonarnych albo uczyć się w szkole dla dorosłych lub przystępować do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły;
 • masz ukończone 18 lat;
 • nie masz ukończonych 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna);
 • nie nabyłeś prawa do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobierasz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nie nabyłeś prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • nie jesteś właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych) ani nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • nie złożyłeś wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (uwaga: w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można zarejestrować się jako bezrobotny!);
 • nie jesteś tymczasowo aresztowany ani nie odbywasz kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego);
 • nie uzyskujesz miesięcznie przychodu (ze źródeł innych niż praca zarobkowa), w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • nie pobierasz zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
 • nie pobierasz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
 • nie podlegasz, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • nie pobierasz zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Istnieje jednak zapis z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy o promocji zatrudnienia, który pozwala iść na bezrobocie osobom, które uzyskują miesięcznie przychód nieprzekraczający połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie dotyczy to jednak umów zlecenie, o dzieło i umowy o pracę. Zapis dotyczy przychodów z innych źródeł, np. z czynszu najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

REJESTRACJA DO URZĘDU PRACY – DOKUMENTY

Bez względu na sposób rejestracji do Urzędu Pracy, musisz skompletować wymagane dokumenty. Sprawdź w poniższej tabeli, które dokumenty są wymagane, a które dotyczą tylko części osób.

Dokumenty
Wymaganie
Dowód osobisty lub paszport w przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego, w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym
Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe WYMAGANE
Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje
Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby WYMAGANE
Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach dotyczy osób, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce
Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia
Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, w zakładzie karnym
Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń tj: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz podstawę jego wymiaru dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia, w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki
Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej dotyczy osób pobierających rentę rodzinną
Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego dotyczy osób, które taki zasiłek pobierały
Akty urodzenia dzieci dotyczy osób, które przebywały na urlopie wychowawczym
Książeczka wojskowa dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową
Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument
Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac dotyczy osób, które posiadają taki dokument
Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej
Decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników dotyczy domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe
Świadectwo zwolnienia dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym
Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

Pierwsze pozycje są obowiązkowe, czyli: dowód osobisty, oryginały świadectw pracy i dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły. Jeśli posiadasz kwalifikacje zawodowe to musisz je potwierdzić zaświadczeniami z ukończenia kursów.

Wiele osób, których celem jest znalezienie pracy, po zapoznaniu się z wymogami rezygnują z rejestracji w PUP. Po prostu pracodawcy – zazwyczaj, są mniej wymagający od Urzędu Pracy. Wymagania dotyczące dostarczenia dyplomów ukończenia szkoły, świadectw pracy itp. są rzadko stosowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawcy wolą przeczytać CV i porozmawiać z kandydatem. To wystarczy, aby przekonać się o jego umiejętnościach.

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY – OSOBIŚCIE

Pierwszy sposób rejestracji w UP to rejestracja osobista. Pierwsza sprawa to wybór odpowiedniego Urzędu Pracy. Do jakiego UP należy się zgłosić, aby się zarejestrować? Zgodnie z informacjami na praca.gov.pl, musisz zgłosić się do właściwego Urzędu Pracy ze względu na miejsce zameldowania czasowego lub stałego. Jeśli nie posiadasz zameldowania, to udaj się do UP właściwego na aktualne miejsce zamieszkania.

ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI W UP – WNIOSEK ONLINE

Drugi sposób to swoiste pół na pół. Składasz wniosek online, dostajesz termin wizyty i idziesz do UP dostarczyć dokumenty. Taki system pozwoli Ci zaoszczędzić czas, który musiałbyś spędzić w Urzędzie Pracy w oczekiwaniu na rejestrację.

Ten uproszczony sposób rejestracji w urzędzie jest skierowany do osób, które mają dostęp do Internetu. Aby się zarejestrować, należy wykonać po kolei następujące kroki:

1. Wejdź na stronę praca.gov.pl
2. Kliknij w przycisk „Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”

rejestracja w Urzędzie Pracy online
Rejestracja w Urzędzie Pracy online

3. Następnie kliknij w „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukują pracy (KRB)”
4. Pokaże Ci się właściwy formularz, gdzie musisz wpisać nazwę właściwego Urzędu Pracy. Rozpocznij od wpisywania nazwy miejscowości aby pokazał się właściwy UP.  System poinformuje Cię, że do zarejestrowania konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np: profilu zaufanego.
5. W kolejnym kroku rejestracji do PUP musisz wypełnić ankietę. Zaznacz w niej właściwe oświadczenia.
6. Następnie będziesz poproszony o wybór formy rejestracji do Urzędu Pracy. Wybierz „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”.

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy - zgłoszenie
Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy – zgłoszenie

Na ekranie wyświetli się informacja:

Wybrano zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Polega ono na wprowadzeniu niezbędnych danych na formularzu elektronicznym i kończy się wyznaczeniem terminu wizyty w urzędzie. Dzięki temu wizyta w urzędzie będzie trwała o wiele krócej. Wizyta w powiatowym urzędzie pracy jest obowiązkowa, status bezrobotnego zostanie przyznany od dnia tej wizyty.

Po przekazaniu danych, Urząd Pracy wyznaczy termin do 7 dni roboczych, kiedy będziesz miał obowiązek stawić się na miejscu. Musisz zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty na potrzeby rejestracji. Jeśli nie stawisz się w terminie, Twoje dane zostaną usunięte z systemu urzędu pracy.

Status osoby bezrobotnej uzyskasz z dniem, w którym zgłosisz się do urzędu pracy. Na miejscu poświadczasz podpisem przekazane dane i składasz oświadczenie o prawdziwości tych danych.

REJESTRACJA DO URZĘDU PRACY – 100% ONLINE

Trzeci sposób rejestracji w Urzędzie Pracy to rejestracja online. Rejestracja do Urzędu Pracy online polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji oraz dołączeniu w załącznikach do wniosku skanów wszystkich wymaganych dokumentów. Cały wniosek musisz podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Aby zarejestrować się do UP online, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wejdź na stronę praca.gov.pl
2. Kliknij w przycisk „Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”
3. Następnie kliknij w „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukują pracy (KRB)”
4. Pokaże Ci się właściwy formularz, gdzie musisz wpisać nazwę właściwego Urzędu Pracy. Rozpocznij od wpisywania nazwy miejscowości aby pokazał się właściwy UP.  System poinformuje Cię, że do zarejestrowania konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np: profilu zaufanego.
5. W kolejnym kroku jest Ankieta. Zaznacz po prostu właściwe oświadczenia.
6. Następnie będziesz poproszony o wybór formy rejestracji. Wybierz „Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy”.
7. Przejdź do wypełniania danych osobowych i postępuj zgodnie z instrukcją. Wniosek jest dosyć czytelny i prosty.
8. Na koniec dodaj załączniku do wnioski, czyli dokumenty w formie skanu.

Jak zarejestrować się w PUP
Jak zarejestrować się w PUP – wniosek

Kiedy otrzymasz status osoby bezrobotnej? W tym przypadku status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, a także po opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem.

Instrukcja wideo

Zobacz, jak zarejestrować się do Urzędu Pracy online. Obejrzyj film instruktażowy krok po kroku:

PODSUMOWANIE

Z powodu pandemii wzrosła liczba osób chcących zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Statystyki pokazują, że liczba bezrobotnych powiększyła się dosyć znacznie. Rejestracja jako bezrobotny w Urzędzie Pracy może odbyć się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Rejestracja do Urzędu Pracy online przez profil zaufany jest prosta i intuicyjna. Jeśli potrafisz posługiwać się komputerem i masz dostęp do Internetu, to nie będziesz miał z tym problemów.

Jeśli powyższy artykuł nie odpowiedział w 100% na Twoje pytanie jak zarejestrować się w PUP, to doprecyzuj problem w komentarzu. Rejestracja w Urzędzie Pracy niech będzie pierwszym krokiem do polepszenia się Twojej sytuacji zawodowej.

Oceń artykuł
[Total: 9 Average: 4.8]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

9 thoughts on “Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy 2024? 3 sposoby na rejestrację

 1. Po zarejestrowaniu sie w pup przez internet i otrzymaniu decyzji poinformują mnie jakoś o dacie pierwszej wizyty? Widzę w panelu „przegląd wizyt” ale nic tam nie ma. Przy rejestracji podawałem maila.

 2. Witam. Czy zamiast oryginalnego świadectwa pracy można przesłać duplikat? Czy oryginał świadectwa pracy to warunek konieczny? Przecież duplikat jest również wiążącym dokumentem.

 3. Rejestrując się w UP celem uzyskania dotacje na otwarcie działalności jakie dokumenty warto przedstawić o wykształceniu? Jak się ma kilka dyplomów, kursów kwalifikacji warto pokazać wszystkie? Czy tylko te co są bliskie planowanej działalności gospodarczej?

 4. Kończy mi się świadczenie w ZUSie z dniem powszednim piątek,więc w sobotę powinnam zarejestrować się w MUP,żeby nie stracić zasiłku dla bezrobotnych.Moje pytanie brzmi czy do urny z wnioskami mogę wrzucić rejestrację poprzedzającym ten jeden dzień? Jak urząd na to patrzy i czy będzie przerwa w ciągłości ,skoro to dzień weekendowy¿ A może wybrać się osobiście w piątek i poprosić urzędnika o zarejestrowanie mnie stacjonarnie czy mnie zawrócą i internetowo będą kazać? Mam problemy z zarejestrowaniem się na online Proszę zwrotną informacje na temat mojej wątpliwości w sprawie zarejestrowania się w urzędzie.Pozdrawiam.

 5. Uwazam, ze rejestracja po zmianie ustawy w 2020 jest duzo trudnisza. Wygląda na to by utrudnić rejestrację, może chodzi o zaniżenie niewygodnych statystyk, może o niechęć do wydadtków na przysługujące świadczenia, pewnie oba powody. Chodzi o dokumenty, do ktorych urzad pracy ma dostep „bo mamy cyfryzację” (tak usłyszałem w zus) ale wymaga od rejestrującego. Konkretnie zaświadczenia z zus, urzędu podatkowego, urzędu miasta/ gminy . Wnioski są może łatwe dla ludzi, ktorzy pracowali całe życie w jednej firme ale ilu takich jest? Jeśli pracowałeś i w firmach i prowadziłes działalność to już w ogóle problem Odsyłam do przanalizowania zusowskiego formularza US-7).

 6. Czy można zarejestrować się w Up jeśli nie otrzymało się jeszcze świadectwa pracy, przecież zakaz pracy ma 14 dni na wydanie świadectwa pracy

 7. a co z kobietą w 30 tyg. ciąży ? jak ma wypełnić punkt pierwszy w ankiecie ? czy wgl zostanie zarejestrowana w up jeśli jest w ciąży ? jakie trzeba dodatkowe dokumenty przygotować ?

 8. Członek mojej rodziny ma kłopoty z zarejestrowaniem się do Urzędu Pracy. Nie posiada komputera ani smarfona. Złożyłam wniosek do UP z mojego komputera (inne miasto i kontakt z rodziną tylko telefoniczny). Okazało się jednak, że aby się zarejestrować trzeba uzyskać profil zaufany w banku i złożyć osobiście wniosek drogą mailową załączając skany wymaganych dokumentów. Proszę wskazać sposób, w którym osoba bez komputera , bez smarfona może złożyć wymagane dokumenty. Czytałam ,że UP powinien mieć specjalne skrzynki na skany dokumentów, a potem kontaktować się z interesantem telefonicznie i w ten sposób dokonać rejestracji. Czy to jest wymóg obligatoryjny i gdzie można interweniować, jeśli UP nie przewiduje innej możliwości, jak tylko rejestrację elektroniczna?. Na pytania mailowe bezpośrednio do UP Urząd nie odpowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *