Jak napisać wniosek o dotację z Urzędu Pracy? Krok po kroku

Jak napisać wniosek o dotację z Urzędu Pracy

Zastanawiasz się jak napisać wniosek o dotację z Urzędu Pracy? Łap ściągę, która pomoże Ci stworzyć wniosek do UP na dotację 30 tys. zł.

Osoby planujące założenie działalności gospodarczej mogą wnioskować o przyznanie dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Środki uzyskane w ramach dotacji mogą być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu, wynajem lokalu, jak również reklamę nowej firmy.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dotację z Urzędu Pracy skutecznie zwiększa szansę na otrzymanie środków. W tym miejscu dowiesz się, jak krok po kroku napisać wniosek o dotację.

Przejdź do wybranego tematu:

 1. Z czego składa się wniosek o dotację z Urzędu Pracy?
 2. Jak złożyć wniosek o dotację z UP?
 3. Jaki jest czas oczekiwania na decyzję urzędników?
 4. Inne możliwości pozyskania środków

Z CZEGO SKŁADA SIĘ WNIOSEK O DOTACJĘ Z URZĘDU PRACY?

Na stronie internetowej wybranego Urzędu Pracy powinieneś znaleźć gotowy formularz, który znacznie ułatwi napisanie wniosku. Prawidłowo sporządzony wniosek o dotację z Urzędu Pracy składa się z kilku części:

 1. Dane dotyczące wnioskodawcy,
 2. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji,
 3. Informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej,
 4. Analiza posiadanego potencjału technicznego,
 5. Znajomość rynku i konkurencji,
 6. Analiza finansowa.

Do wniosku dołączane są odpowiednie oświadczenia oraz załączniki wymagane przez Urząd Pracy. Jak łatwo zauważyć, niektóre elementy wniosku, np. analiza posiadanego potencjału, znajomość rynku i konkurencji czy analiza finansowa w dużej mierze pokrywają się z treścią biznesplanu.

Tak właśnie jest. Osoby, które dysponują prawidłowo sporządzonym biznesplanem, znacznie szybciej uporają się z napisaniem wniosku o dotację z Urzędu Pracy. Poniżej informacje, które powinny znaleźć się w poszczególnych częściach wniosku.

1. Dane dotyczące wnioskodawcy

Na górze wniosku umieścić należy dane kontaktowe, a także miejscowość i datę sporządzenia wniosku. Niżej znajduje się pouczenie, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do wypełniania wniosku. Część pierwsza to najważniejsze informacje dotyczące wnioskodawcy.

W tym miejscu należy uzupełnić następujące informacje: Imię i nazwisko, PESEL, NIP, Datę rejestracji w Urzędzie Pracy, Status wnioskodawcy (bezrobotny, absolwent CIS, opiekun osoby niepełnosprawnej, absolwent KIS), Adres miejsca zamieszkania, a także nr rachunku bankowego, na który ma zostać wysłana dotacja.

2. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji

W części drugiej znajdą się informacje, na podstawie których Urząd Pracy będzie mógł zweryfikować wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także kwalifikacje, które mogą mieć wpływ na szanse powodzenia planowanej działalności gospodarczej.

W tej części należy wymienić informacje związane z poziomem i kierunkiem wykształcenia, posiadane uprawnienia, certyfikaty oraz szkolenia, doświadczenie zawodowe, a także pozostałe kwalifikacje i umiejętności, które modą odgrywać istotną rolę w perspektywie prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

W uzupełnianiu tych informacji bardzo pomocne może być kompletne CV, w którym uwzględnione jest wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje. Pamiętajmy o tym, że wniosek o dotację z Urzędu Pracy jest przedkładany komisji, która oceni szanse powodzenia przedsięwzięcia, a zatem kompetencje wnioskującego są w tym przypadku bardzo istotne. Informacje zawarte w tym miejscu muszą być jednak prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

W załącznikach należy bowiem udokumentować wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednimi dokumentami, certyfikatami, dyplomami.

3. Informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej

Część trzecia jest poświęcona informacjom na temat planowanej działalności gospodarczej. Jako wnioskodawca powinieneś tu uwzględnić następujące informacje:

 1. wnioskowaną kwotę dofinansowania,
 2. nazwę firmy,
 3. rodzaj planowanej działalności,
 4. adres siedziby,
 5. planowany termin rozpoczęcia działalności,
 6. krótki opis działalności,
 7. symbol i przedmiot działalności, zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 8. proponowane zabezpieczenie zwrotu środków.

Zabezpieczyć zwrot środków można na kilka sposobów:

 • gwarancja bankowa,
 • zastaw,
 • blokada rachunku bankowego,
 • poręczenie cywilne,
 • weksel z poręczeniem.

Jest to konieczne na wypadek, gdybyś nie wypełnił umowy i na przykład zamknął działalność gospodarczą przed zakończeniem okresu przewidzianego w umowie. Informacje wymagane w tej części wniosku sprawiają, że wnioskujący musi mieć skonkretyzowane plany oraz być gotowym do otworzenia działalności gospodarczej.

4. Analiza posiadanego potencjału technicznego

Przechodzimy do bardziej złożonych informacji. W tym miejscu będziesz musiał wykazać się wiedzą i dobrym przygotowaniem merytorycznym.

W części czwartej zawarta będzie analiza posiadanego potencjału technicznego. W tym miejscu musisz wymienić opis posiadanych zasobów własnych, a zatem sprzętu, towaru i środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Tutaj uzupełniasz informacje także o statusie prawnym i opisie lokalu, w którym prowadzona będzie działalność.

Inne niezbędne informacje to:

 • opis przyszłych źródeł zaopatrzenia firmy,
 • wymagania prawne i administracyjne związane z rozpoczęciem działalności (np. licencje, atesty, zezwolenia, koncesja na alkohol),
 • korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (np. ochrona, księgowość, a także inne usługi outsourcingowe).

Na tej podstawie komisja oceni Twoje zasoby. Będzie także w stanie stwierdzić, czy kwota, o ją wnioskujesz, jest adekwatna do potrzeb. W związku z tym, przy ustalaniu kwoty należy bardzo dokładnie oszacować początkowe wydatki i pod żadnym pozorem nie zawyżać kwoty.

Nie warto zaniżać kwoty dotacji i potem kupować sprzętów za własne pieniądze. Po prostu musisz wykonać kompletny research potrzeb i udokumentować je na piśmie wraz z kosztami.

5. Znajomość rynku i konkurencji

Istotną częścią każdego biznesplanu jest analiza rynku i konkurencji. Informacje uzyskane na podstawie takiej analizy posłużą do wypełnienia piątej części wniosku o dotację z Urzędu Pracy.

W tym miejscu powinieneś podać następujące informacje:

 • lokalizację rynku wraz z szansami i zagrożeniami,
 • specyfikę branży,
 • bezpośrednią konkurencję dla Twojej firmy,
 • segmentację (znajomość segmentów rynku i wskazanie docelowej grupy klientów),
 • strategię produktu (wszelkie informacje związane z produktem lub usługą, a także porównanie go do produktów i usług konkurencji),
 • strategię cenową,
 • strategię promocyjną,
 • strategię dystrybucji.

W gotowym formularzu wniosku Urząd Pracy często wpisuje w rubryki informacje, których oczekuje od wnioskodawcy. To znacznie ułatwia prawidłowe wypełnienie wniosku pod kątem oczekiwań urzędników.

6. Analiza finansowa

Wiele złożonych informacji należy udostępnić w szóstej części wniosku. Jest to analiza finansowa, która obejmuje kalkulację przychodów i kosztów w wybranym miesiącu. Powinieneś uwzględnić w niej wszelkie koszty firmowe:

 • czynsz za lokal,
 • media czyli energia elektryczna, gaz, woda, abonament na telefon firmowy,
 • zakup niezbędnych produktów/składników/części,
 • wynagrodzenie dla pracowników,
 • usługi outsourcingowe,
 • wszelkie źródła dochodu.

W ten sposób Urząd Pracy sprawdza, czy masz realne pojęcie o prowadzeniu działalności gospodarczej w aspekcie finansowym. Biorąc pod uwagę, że wykonanie prawidłowej analizy finansowej wymaga już nieco wprawy, w tym miejscu przydatna może być pomoc doświadczonego finansisty.

7. Oświadczenia i załączniki do wniosku

Ostatnią częścią wniosku jest podpisanie się pod oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych. Należy także sprawdzić, jakich załączników wymaga wybrany Urząd Pracy.

Najczęściej będą to:

 1. oświadczenie wnioskodawcy w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia,
 2. oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w związku małżeńskim,
 3. oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów informujących o kwalifikacjach zawodowych oraz dokument określający prawo do lokalu, w którym prowadzona ma być działalność gospodarcza. Można także dodać materiały zdjęciowe i filmowe, które mają posłużyć efektywniejszemu przedstawieniu planowanej działalności komisji, która podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu środków.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOTACJĘ Z UP?

Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej musi się najpierw zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Dopuszczalne są także trzy inne statusy: absolwent Centrum Integracji Społecznej, absolwent Klubu Integracji Społecznej, a także opiekun osoby niepełnosprawnej, który w jej imieniu występuje z wnioskiem o przyznanie dotacji.

Od momentu rejestracji należy odczekać 3 miesiące (w przypadku niektórych urzędów jest to miesiąc).

Jako osoba składająca wniosek musisz również spełniać kilka innych wymagań:

 • wnioskujący nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • brak ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (odrzucenie oferty automatycznie blokuje możliwość starania się o dotację),
 • w okresie 2 lat do dnia złożenia wniosku osoba nie może mieć na swoim koncie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • w okresie 5 lat do dnia złożenia wniosku, osoba nie może otrzymać innego rodzaju wsparcia w założeniu działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, powinieneś uprzednio przygotować biznesplan, który znacznie ułatwi przygotowanie się do złożenia wniosku i uzupełnienie wymaganych informacji. Po uzupełnieniu wniosku i skompletowaniu dokumentów możesz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

JAKI JEST CZAS OCZEKIWANIA NA DECYZJĘ URZĘDU PRACY?

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia w urzędzie. Wnioski są przedkładane na biurko specjalnej komisji, która oceni kompetencje wnioskującego i szanse powodzenia przedsięwzięcia.

Jeśli informacje zawarte we wniosku przekonają komisję do planowanego przedsięwzięcia, szanse na przyznanie dotacji są dużo większe. Należy pamiętać, że komisja może podjąć pozytywną decyzję, ale jednocześnie przyznać wnioskującemu dotację o niższej wartości.

W przypadku wątpliwości lub pytań, komisja może wezwać Cię na spotkanie i przedyskutować wniosek. Czami będzie konieczna poprawa wniosku o dotację. Jedno jest pewne: nie warto się poddawać!

Na decyzję zwykle czeka się ok. 30 dni, a wiele zależy od sprawności konkretnego urzędu i liczby złożonych wniosków. W przypadku pozytywnej decyzji zawierana jest umowa z Urzędem Pracy. Po zawarciu takiej umowy, w przeciągu kilku dni otrzymasz dofinansowanie na wskazany rachunek bankowy.

Rachunkiem może być Twoje prywatne konto, ale warto rozgraniczyć finanse osobiste od firmowych. Dlatego po uzyskaniu pozytywnej wiadomości o przyznaniu środków załóż konto firmowe w banku. Najlepiej darmowe, aby nie robić sobie kosztów. Ranking kont firmowych znajdziesz tutaj.

INNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA OTWARCIE FIRMY

Napisanie wniosku o dotację z Urzędu Pracy nie jest trudne, a liczba podjeść jest nieograniczona. Warto jednak wiedzieć, że są także inne źródła pozyskania pieniędzy na otwarcie działalności gospodarczej.

 1. Doposażenie stanowiska pracy – do 77 tys. zł z UP
 2. Dotacja z Unii Europejskiej na otwarcie firmy
 3. Kredyt gotówkowy na otwarcie działalności
 4. Wsparcie w starcie – do 99 tys. zł na otwarcie firmy

Dotacja z Urzędu Pracy to ok. 30 tys złotych. Biorąc dotację z Urzędu Pracy lub UE, przez pierwszy rok nie możesz podjąć zatrudnienia. Rozważ wszystkie „za i przeciw” dotacji. Alternatywą jest wzięcie kredytu.

Kredyt trzeba zwrócić, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to możesz jednocześnie prowadzić biznes i pracować. Na rynku jest mnóstwo kredytów dla osób, które chcą otworzyć firmę. Nie wiesz który wybrać? Ranking kredytów na otwarcie firmy wskazuje, że obecnie jedną z najlepszych ofert ma BNP Paribas. Wystarczy, że wypełnisz wniosek (wpisz e-mail, nr telefonu) i zaczekasz na telefon od konsultanta. Wypytaj go o wszystko, to nic nie kosztuje!

PODSUMOWANIE

Dobrze napisany wniosek o dotację do Urzędu Pracy to podstawa. Jeżeli masz problemy z konstruowaniem pism, to możesz zlecić napisanie wniosku fachowcom. Możesz także posiłkować się gotowcami – wzorami wniosków.

Najważniejsze to mieć pojęcie o biznesie, który zamierzasz prowadzić. Biznesmenem może być analfabeta, byle dobrze potrafił robić buty, za które ma dostawać pieniądze. Inteligent, który dobrze pisze wnioski, ale nie ma wiedzy o robieniu butów – przepadnie jako szewc!

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 2 Average: 4.5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *