Jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za 2022? [13 przykładów]

ulgi podatkowe pit

Sprawdź, jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za 2022 rok. Zobacz, za co przyznawane są ulgi podatkowe w podatku dochodowym PIT.

Prawo podatkowe pozwala przedsiębiorcom pomniejszyć podatek dochodowy poprzez wykorzystanie różnorodnych ulg. W ramach ulgi podatkowej istnieje możliwość odliczenia pewnej kwoty od zobowiązania wyliczonego w deklaracji podatkowej.

W tym celu potrzebujesz jednak stosownych dokumentów stanowiących dowód na to, że taka ulga Ci przysługuje. Sprawdź, jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i za co są przyznawane ulgi w podatku dochodowym PIT, które będzie można wykorzystać za 2022 rok. Jeśli opłacasz podatek CIT, przeczytaj ten artykuł.

Co to są ulgi podatkowe – sposoby na obniżenie podatku dochodowego, przewidziane w przepisach prawnych. Ulga podatkowa to prawo przysługujące Ci z tytułu rozliczenia się z podatku dochodowego w Polsce. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają, że podatnik może skorzystać z ulg, które pomniejszą należność do zapłaty.
Przejdź do wybranego sposobu:

 1. Jak działają ulgi podatkowe dla przedsiębiorców?
 2. Jak skorzystać z ulgi w podatku dochodowym?
 3. Jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za 2022 rok
 4. Ile wynoszą ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

JAK DZIAŁAJĄ ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej dla przedsiębiorców w podatku PIT, musisz posiadać dokumenty, które potwierdzają przysługującą ulgę.

Na podstawie ulgi, uzyskany dochód może obniżyć kwotą odliczenia przypisaną do konkretnej ulgi. Tym samym obniża się również podatek dochodowy PIT do zapłaty. Chcąc skorzystać z ulgi podatkowej dla przedsiębiorców powinieneś w pierwszej kolejności zapoznać się ze szczegółowymi warunkami danego odliczenia, a także sprawdzić, jak dokładnie odliczyć od podatku przysługującą ulgę.

Większość ulg dzieli się na te, które odlicza się od podatku i te, które odlicza się od podstawy opodatkowania. Są też ulgi o innej strukturze korzyści.

Możesz skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub poprosić o pomoc w urzędzie skarbowym.

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI W PODATKU DOCHODOWYM?

W pierwszej kolejności zapoznaj się ze wszystkimi ulgami podatkowymi, które przysługują przedsiębiorcom i zapoznaj się z warunkami skorzystania z odliczenia.

Zwróć uwagę:

 • na jakich deklaracjach można uwzględnić ulgę,
 • jakie dokumenty są wymagane,
 • w jakim terminie można wykorzystać ulgę.

Kluczową kwestią jest także kwota odliczenia, o którą będziesz mógł obniżyć kwotę podatku dochodowego.

Co istotne, niektóre ulgi podatkowe dla przedsiębiorców są dedykowane tylko wybranym formom opodatkowania. Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, to masz do wyboru najwięcej ulg. O wiele mniej mają osoby rozliczające się na podatku liniowym, a najmniej ci, którzy są na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Lista ulg podatkowych dla przedsiębiorców w 2022 roku jest dosyć długa. Niemal każdy znajdzie tu przynajmniej jedną ulgę, z której będzie mógł skorzystać przy okazji następnego rozliczenia podatkowego.

JAKIE SĄ ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – LISTA 2022

Zastanawiasz się, z jakich ulg podatkowych dla przedsiębiorców możesz skorzystać za 2022 rok? Lista jest bardzo obszerna. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze ulgi podatkowe, z których skorzysta największa liczba osób.

Lista ulg podatkowych dla przedsiębiorców:

 1. Dla samotnego rodzica
 2. Prorodzinna na dziecko
 3. Termomodernizacyjna
 4. IKZE
 5. Badanie i rozwój
 6. Składki ZUS
 7. Rehabilitacyjna
 8. Na internet
 9. Na innowacje IP Box
 10. e-TOLL
 11. Za nabycie terminala płatniczego
 12. Wydatki na sponsoring
 13. Za darowizny

Przed skorzystaniem z poniższych ulg koniecznie sprawdź, czy w ostatnim czasie nie wprowadzono modyfikacji przepisów, które zmieniałyby warunki korzystania z tychże ulg.

ILE WYNOSZĄ ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

1. Ulga dla samotnego rodzica

Forma opodatkowania: zasady ogólne

Ulga z tytułu samotnego wychowywania dzieci przysługuje rodzicom albo opiekunom prawnym – pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom, rozwodnikom, osobom w separacji.

Wystarczy jedynie posiadać akt urodzenia i prawo opieki nad dzieckiem.

Ulga dotyczy samotnie wychowywanych:

 • dzieci poniżej 18 rż.,
 • dzieci pełnoletnich, które otrzymywały w danym roku zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem, albo innych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) w wysokości nie przekraczającej 12-krotności wartości renty socjalnej (w 2022 roku jest to kwota 16.061,28 zł).

Odliczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • wychowujesz dziecko wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym,
 • złożysz wniosek o wspólne rozliczenie małżonków,
 • podlegasz opodatkowaniu podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga dla samotnego rodzica polega na określeniu podatku, który oblicza się od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Po prostu dochód do opodatkowania dzieli się przez 2.

UWAGA! Do sumy dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych na ryczałcie.

2. Ulga prorodzinna na dziecko

Forma opodatkowania: zasady ogólne

Jeśli posiadasz dzieci, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. W tym przypadku rozliczenia dokonasz na deklaracji PIT-36 i PIT-37, a do niezbędnych dokumentów zalicza się akt urodzenia oraz prawo opieki nad dzieckiem.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga na dziecko jest odliczana od podatku dochodowego.

Jeżeli masz jedno dziecko, kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, jeżeli:

 • pozostajesz w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i wasze wspólne dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • nie pozostajesz w związku małżeńskim nawet przez część roku podatkowego i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 56 tys. zł.

UWAGA! Do limitu dochodów wlicza się dochody uzyskane w roku podatkowym opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających.

Jeżeli masz dwoje dzieci, kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Jeżeli masz troje i więcej dzieci, kwota odliczenia wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko,
 • 166,67 zł na trzecie dziecko,
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

3. Ulga termomodernizacyjna

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać w przypadku, gdy jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Masz prawo odliczyć wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zakończenie termomodernizacji w czasie 3 lat od końca roku, w którym poniosłeś pierwsze wydatki na termomodernizację.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga na termomodernizację jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Możesz odliczyć wydatki na termomodernizację w łącznej maksymalnej kwocie 53.000 tys. zł na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ustalasz na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcę materiałów, urządzeń i usług. Kwotę wydatku na termomodernizację budynku stanowi kwota brutto.

4. IKZE (konto emerytalne)

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Kolejna ulga przysługuje Ci w sytuacji, gdy posiadasz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. IKZE to jedna z form oszczędzania na emeryturę poza ZUS-em.

W ramach tej ulgi możesz odliczyć wartość maksymalnej wysokość płat na IKZE, która wynosi 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Wymagany jest dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Możesz odliczyć dokonane wpłaty na IKZE, na które możesz wpłacić maksymalnie 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W 2022 roku ta kwota dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 10.659,60 zł.

5. Ulga na badanie i rozwój

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy

Jeśli prowadzisz firmę i w ciągu ostatniego roku rozliczeniowego poniosłeś wydatki związanie z badanami i rozwojem firmy, przysługuje Ci ta ulga. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności.

Odliczenia można dokonać na deklaracjach PIT-36 lub PIT-36L, a wymaganym dokumentem jest ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B R) jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Jest to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

UWAGA! Kwota zwrotu wykazana w zeznaniu stanowi pomoc de minimis.

6. Składki ZUS i NFZ

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Co ciekawe, o podatku dochodowego możesz również odliczyć opłacony składki ZUS. Kwota odliczenia równa się wartości zapłaconych lub pobranych stawek, a do skorzystania z tej ulgi potrzebny jest RMUA lub dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Jeżeli opłacasz sam za siebie składki ZUS, możesz odliczyć od dochodu tylko kwoty faktycznie zapłacone w danym roku. Nie ma znaczenia, do którego roku opłacona składka się odnosi (składkę za grudzień roku X opłaconą w styczniu roku Y odliczysz dopiero za rok Y).

Nie możesz wykazać w zeznaniu rocznym składek, które wcześniej zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyłeś w podatku zryczałtowanym lub gdy zostały Ci zwrócone. Odliczeniu nie podlegają też składki, dla których podstawą do obliczenia był dochód (przychód) zwolniony z podatku lub w stosunku do którego zaniechano poboru podatku.

To, czy zaliczysz składki ZUS w koszty uzyskania przychodu, czy odliczysz od dochodu, zależy od Ciebie. Podstawowa zasada mówi, że nie możesz tych samych składek wykazać równocześnie w zeznaniu podatkowym i w kosztach podatkowych.

Prowadząc działalność gospodarczą możesz również dokonać odliczenia od podatku dochodowego składki na własne ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest ich uprzednie opłacenie.

7. Ulga rehabilitacyjna

Forma opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt.

Ze ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, chyba, że uzyskują inne dochody na przykład z umowy o pracę i składają również zeznanie PIT-37.

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć w swojej deklaracji PIT wydatki poniesione na:

 • rehabilitację,
 • ułatwienie wykonywania czynności życiowych jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną,
 • ułatwienie wykonywania czynności życiowych jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną.

Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać, jeżeli posiadasz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Jesteś uprawniony do odliczenia, jeżeli osobą niepełnosprawną pozostająca na Twoim utrzymaniu jest:

 • współmałżonek
 • dzieci własne i przysposobione
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • pasierbowie
 • rodzice
 • rodzice współmałżonka
 • rodzeństwo
 • ojczym, macocha
 • zięciowie i synowe.

Możesz skorzystać z odliczenia, o ile osoby będące na Twoim utrzymaniu nie osiągały dochodów przekraczających 12-krotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Wydatki, jakie można uwzględnić w PIT dzieli się na te podlegające limitom oraz zupełnie nielimitowane (odlicza się 100% wydatków). Są wyjątki określone w ustawie, np. wydatek na używanie samochodu – do 2280 zł, wydatek na przewodników osób niewidomych lub psa asystującego – do 2280 zł.

UWAGA! Wydatki na rehabilitację podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

8. Ulga na Internet

Forma opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt.

Ulga internetowa pomniejszy kwotę podatku dochodowego o wydatki poniesione w celu zapewnienia sobie dostępu do Internetu. Może to być dostęp do internetu w ramach abonamentu telefonicznego.

Z ulgi możesz korzystać przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata. Aby skorzystać z tej ulgi musisz posiadać dokumenty, które dowodzą kosztów poniesionych na rzecz posiadania dostępu do Internetu. Są to po prostu rachunki za Internet lub faktura.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga internetowa jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

W ramach ulgi możesz odliczyć 760 zł, ale odliczona kwota nie może być wyższa, niż poniesione wydatki.

9. Ulga na innowacje – IP Box

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy

Przedsiębiorcy mają również możliwość odliczenia ulgi na nowe technologie. Jakie wydatki kryją się pod pojęciem innowacji?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to prawa podlegające ochronie prawnej:

 • patenty,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga na innowacje jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego praw własności intelektualnej ustala się jako iloczyn:

 • dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz
 • wskaźnika obliczonego według wzoru, który uwzględnia koszty poniesione na działalność B+R prowadzoną przez samego podatnika na nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych i powiązanych, nabycie samych praw własności intelektualnej.

Jeżeli wybierzesz opodatkowanie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, skorzystasz z 5% stawki podatkowej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnąłeś dochód bądź poniosłeś stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Więcej o IP Box przeczytasz w wyjaśnieniu ministra: link

Zobacz też: Pożyczki na rozwój firmy – prywatne i państwowe

10. Ulga e-TOLL

Forma opodatkowania: zasady ogólne, skala podatkowa, ryczałt

e-TOLL czyli elektroniczny pobór opłat drogowych za przejazd po drogach krajowych, mostach i tunelach.

W ramach ulgi możesz odliczyć od podatku dochodowego wydatki na:

 • nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego – dane geolokalizacyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu, z którym korzystający z dróg publicznych zawarł umowę na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacji albo urządzenia pokładowego,
 • opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego bądź innej umowy o podobnym charakterze.

Kwota ulgi do odliczenia

Wydatki podlegające uldze oblicza się bez podatku VAT. Poniesione wydatki oraz opłaty będą podlegać odliczeniu od dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Wydatki oraz opłaty poniesione w związku z nabyciem urządzeń kwalifikowanych do skorzystania z odliczenia ulgi e-TOLL będą podlegać odliczeniu od przychodu do wysokości kwoty:

 • stanowiącej iloczyn 500 zł oraz
 • liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych.

11. Ulga za nabycie terminala płatniczego

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Ta ulga jest adresowana do przedsiębiorców, którzy w przeciągu ostatniego roku rozliczeniowego zdecydowali się nabyć terminal płatniczy do firmy. W ramach tej ulgi możesz odliczyć:

 • koszty nabycia terminala,
 • opłatę interchange,
 • opłatę akceptanta,
 • opłatę systemową,
 • opłaty z tytułu korzystania z terminala wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulgę na terminal odlicza się od postawy obliczenia podatku dochodowego.

Zgodnie z przepisami, obowiązują limity odliczeń w ramach ulgi:

 • 1000 zł w roku podatkowym - przedsiębiorcy zobligowani do posiadania terminala płatniczego,
 • 2500 zł w roku podatkowym - przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
Zobacz też: Ile kosztuje terminal płatniczy? Koszty terminala

12. Ulga sponsoringowa

ulgi dla przedsiębiorców w pit
Ulga sponsoringowa ma wspomóc lokalne kluby sportowe, działalność kulturalną i oświatową

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy

Ulga sponsoringowa została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Możesz skorzystać z tej ulgi, jeżeli wspierasz:

 • działalność sportową,
 • szkolnictwo wyższe i naukę,
 • działalność kulturalną (w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga za sponsoring polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów.

Kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przed podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce ulga pozwoli Ci rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów: 100% jako koszt uzyskania przychodów, 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

13. Ulga za darowizny

Forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Od podatku dochodowego można również odliczyć darowizny poniesione na różne cele. Obowiązujące w naszym kraju przepisy podatkowe wyznaczają różne rodzaje ulg, z których można skorzystać z tytułu wpłacenia darowizny na konkretny cel.

Jeśli uzyskujesz dochody zaliczane do źródła działalności gospodarczej, otrzymasz ulgę podatkową w postaci odliczenia dokonanej darowizny. Co ważne, darowizna musi być przekazana na jeden z celów:

 • walkę z COVID,
 • kult religijny,
 • krwiodawstwo realizowane przez honorowych dawców krwi,
 • organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizujące te cele,
 • kształcenie zawodowe przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe,
 • odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

UWAGA! Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Przedmiotem darowizny mogą być nie tylko wpłaty pieniężne, ale także dary rzeczowe nabyte przez przedsiębiorcę. W takim przypadku za kwotę darowizny uważa się wartość brutto na fakturze zakupu.

Darowizny musisz dokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego, oświadczenie obdarowanego w przypadku przekazania fizycznej darowizny. Jeśli wspierałeś zbiórki w popularnych serwisach internetowych, na początku roku powinieneś otrzymać dokument uwzględniający sumę wszystkich darowizn z ostatniego roku.

Kwota ulgi do odliczenia

Ulga związana z przekazaniem darowizny jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Popularne ulgi, które można odliczyć z tytułu darowizn:

 • Darowizna na cele walki z COVID – do 100% dochodu podatnika, od 100 do 200% wartości darowizny,
 • Darowizna komputerów przenośnych na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe - możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika,
 • Darowizny kościelne - do 6% dochodu podatnika,
 • Darowizna na cele pożytku publicznego - do 6% dochodu podatnika,
 • Darowizny na cele edukacyjne dla szkół - do 6% dochodu podatnika.

ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę, jak duże różnice w wysokości podatku dochodowego mogą zrobić odliczone ulgi, z całą pewnością warto znać swoje prawa do odliczeń w tej kwestii.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w podatku dochodowym mogą się zmieniać. Rząd może zmieniać kwoty a także wprowadzać nowe i usuwać dotychczasowe ulgi.

Co istotne, ważne aby znać ulgi i w trakcie roku prowadzić odpowiedzialną politykę w zakresie wydatków firmowych.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

One thought on “Jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za 2022? [13 przykładów]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *