Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za 2023

ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawdź, jakie są ulgi podatkowe CIT za 2023 rok. Zobacz, za co można dostać ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ulgi podatkowe pozwalają uwzględnić dodatkowe koszty uzyskania przychodów, a co za tym, idzie obniżyć podatek dochodowy za ostatni rok rozliczeniowy. Jakie ulgi można wykorzystać w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT?

Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z wykazem dostępnych ulg i sprawdzić, z których może skorzystać. W tym artykule omawiamy wszystkie ulgi w podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność lub firmę, która opłaca podatek PIT, sprawdź ulgi podatkowe w PIT dla przedsiębiorców.

Co to są ulgi podatkowe – sposoby na obniżenie podatku dochodowego, przewidziane w przepisach prawnych. Ulga podatkowa to prawo przysługujące Ci z tytułu rozliczenia się z podatku dochodowego w Polsce. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają, że podatnik może skorzystać z ulg, które pomniejszą należność do zapłaty.
Przejdź do wybranego sposobu:

 1. Jak działają ulgi podatkowe dla firm?
 2. Jak skorzystać z ulgi podatkowej CIT?
 3. Jakie są ulgi podatkowe w CIT za 2023 rok

JAK DZIAŁAJĄ ULGI PODATKOWE DLA FIRM?

Prawo podatkowe pozwala skorzystać z wielu ulg podatkowych, z pomocą których można pomniejszyć podatek dochodowy. To, z jakich ulg będziesz mógł skorzystać jako przedsiębiorca, zależy po pierwsze od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek CIT płacą w Polsce głównie osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, PSA czy spółki komandytowo-akcyjne.

Sprawdź jeśli prowadzisz spółkę z o.o.
1. Konto dla spółki z o.o. – za zero złotych
2. Kredyt dla firmy – do 450 tys. zł
3. Faktoring dla firm – pieniądze za faktury bez czekania
4.Sprawozdanie finansowe spółki – jak napisać i złożyć w KRS

Nie wszystkie ulgi odlicza się od podatku. Niektóre z nich odlicza się od podstawy opodatkowania. Istotne jest to, że na przedsiębiorcy leży kwestia uwzględnienia przynależnych mu ulg. Jeśli z nich nie skorzysta, ulgi po prostu przepadną. Przedsiębiorca może oczywiście skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub poprosić o pomoc w urzędzie skarbowym.

Jeśli firma posiada dział księgowości lub korzysta z usług księgowości online, wówczas to księgowi będą odpowiedzialni za rozliczenie ulg podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że różnice w wysokości podatku po skorzystaniu ze wszystkich przynależnych ulg mogą być naprawdę duże i dlatego przedsiębiorca powinien być świadomy tej możliwości.

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ CIT?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zasadami działania poszczególnych ulg podatkowych. Każde odliczenie jest nieco inne – większość ulg odlicza się od wyliczonego podatku, ale niektóre z nich dotyczą podstawy opodatkowania. Do skorzystania z ulgi niezbędne są również dokumenty, które stanowią dowód na to, że firma spełnia warunki niezbędne do tego, aby skorzystać z odliczenia.

Powinieneś zwrócić uwagę na trzy podstawowe kwestie:

 1. na jakich deklaracjach można uwzględnić ulgę podatkową,
 2. jakie dokumenty należy posiadać,
 3. w jakim terminie należy wykorzystać ulgę.

Ile można zyskać na uldze podatkowej?

Co istotne, niektóre ulgi podatkowe dla przedsiębiorców są dedykowane tylko wybranym formom opodatkowania. Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, to masz do wyboru najwięcej ulg. O wiele mniej mają osoby rozliczające się na podatku liniowym, a najmniej ci, którzy są na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

JAKIE SĄ ULGI PODATKOWE CIT W 2024 ROKU

Zastanawiasz się, jakie ulgi podatkowe będzie można uwzględnić w podatku dochodowym CIT za rok 2023f? Lista jest całkiem długa, a w tym miejscu skupimy się wyłącznie na ulgach związanych z prowadzeniem firmy.

1. Ulga z tytułu kredytów

Pierwsza ulga jest adresowana do firm, które spłacają kredyt zaciągnięty w banku. Mowa tu o kredytach (pożyczkach) opisanych w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP:

6) w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, a w bankach stosujących MSR – kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. c tiret pierwsze;

Zgodnie z tą ulgą, przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku do 20% kwoty kredytu (pożyczki) umorzonej w związku z restrukturyzacją. Niezbędne jest zaświadczenie o wysokości odsetek zapłaconych na rzecz podmiotu, który udzielił podatnikowi kredytu.

Ulga może obejmować nawet 20% kwoty kredytów spłacanych przez firmę.

2. Ulga na prototyp

Ulga na produkcję próbną została wprowadzona przez Polski Ład. Jest to ulga przeznaczona dla firm, które prowadzą produkcję próbną oraz wprowadziły na rynek nowy produkt. Ulga wspiera koszty poniesione na etapie testowania oraz procesów związanych z wdrażaniem nowego produktu na rynek.

Z tytułu ulgi na prototyp możesz odliczyć 30% wydatków od podstawy opodatkowania, z tym zastrzeżeniem, że odliczona kwota nie może być wyższa niż 10% dochodu w skali ostatniego roku rozliczeniowego. Koszty odliczenia pomniejsza się o VAT.

Na rządowej stronie internetowej można znaleźć dokładny wykaz wydatków, które można zaliczyć na poczet ulgi od prototypu. Są to między innymi:

 • koszt nabycia, wytworzenia lub ulepszenia maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia próbnej produkcji,
 • zakupy służące takiej produkcji materiałów i surowców,
 • wydatki na uzyskanie lub utrzymanie różnego rodzaju certyfikatów dla nowego wyrobu, homologacji, znaków CE i dokumentów dopuszczających go do obrotu na określonym rynku.

3. Ulga za wprowadzenie terminalu płatniczego

Kolejna ulga jest związana z programem Polski Bezgotówkowej, w ramach którego państwo stara się nakłaniać przedsiębiorców do wdrażania w swoich firmach płatności bezgotówkowych.

Wiąże się to oczywiście z koniecznością zakupienia terminala płatniczego. Uzyskanie terminala wiąże się z licznymi profitami, np. niższymi prowizjami naliczanymi przez dostawcę w ciągu pierwszego roku korzystania z urządzenia.

Wprowadzenie terminala płatniczego pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej. W ramach ulgi możesz uwzględnić wszystkie wydatki związane z nabyciem oraz obsługą transakcji przy użyciu terminala w roku, w którym rozpocząłeś korzystanie. Osoby prawne w ramach tej ulgi mogą odliczyć 1000 zł od podatku.

4. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga B+R daje Ci możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Odliczeniu podlegają koszty wskazane w ustawie o podatku dochodowym. Kwota kosztów kwalifikowanych oscyluje w przedziale 100% – 200% i zależy od formy prowadzonych badań oraz rozwoju.

Ulga B+R jest jeszcze bardziej atrakcyjna, ponieważ łączy się z ulgą IP BOX.

5. Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników to alternatywna metoda rozliczania ulgi B+R. Wprowadzono ją z myślą o pracodawcach, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od dochodu kwot ulgi na działalność B+R, ponieważ w danym roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość przysługującego odliczenia z tytułu prac B+R przekroczyła u nich wysokość osiągniętego dochodu.

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia kwoty ulgi od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w drodze realizacji prac badawczo-rozwojowych. W szczegółach, odliczenie jest pracowników, którzy:

 • realizują zadania B+R w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy, co jest potwierdzone ewidencją czasu pracy,
 • pozostają z pracodawcą w stosunku umowy o pracę, umowy na zlecenie, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia w przypadku deklaracji CIT-8 wynosi iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R.

6. Ulga IP Box

Ulga IP BOX (znana też jako Innovation Box lub Patent Box) jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Przedsiębiorcy, którzy komercjalizują wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągają z tego tytułu dochody kwalifikowane, mogą korzystać z ulg B+R i IP Box jednocześnie.

Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

Polski Ład umożliwił łączenie ulgi B+R z ulgą IP Box.

7. Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to inaczej ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży produktów. W ramach tej ulgi możesz odliczyć koszty uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Możesz zatem odliczyć liczne koszty związane z reklamą oraz marketingiem.

Kwotę odliczenia można naliczyć maksymalnie do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, ale nie więcej niż 1.000.000 zł w ostatnim roku podatkowym.

8. Ulga konsolidacyjna

Z tytułu ulgi konsolidacyjnej można odliczyć koszty związane z nabyciem udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną.

Uwzględnia się kwotę poniesionych wydatków do wysokość dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Maksymalna kwota nie może przekraczać 250.000 zł w ostatnim roku podatkowym.

9. Ulga na robotyzację

W ramach tego odliczenia, firmy mogą odliczyć od podatku kwotę równą 50% kosztów uzyskania przychodu podniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym na robotyzację.

Są to koszty związane z nabyciem robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń, które pozwalają na automatyzację procesów produkcyjnych. Można także uwzględnić koszty nabycia oprogramowania oraz koszty nabycia wartości niematerialnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania powyższych robotów, maszyn i urządzeń.

Odliczenie jest możliwe w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 roku do końca roku podatkowego, który zacznie się w 2026.

Co to jest robot przemysłowy? Ustawa definiuje go następująco:

automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych.

Robot powinien spełniać określone warunki techniczne, wymienione w ustawie.

10. Ulga symultaniczna

W ramach ulgi symultanicznej można odliczyć koszty, które przełożyły się na wytworzenie lub rozwinięcie prawa własności intelektualnej.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej płacący od tych dochodów 5-procentowy podatek. To kolejna ulga premiująca przedsiębiorców dbających o stały rozwój swojej firmy.

11. Ulga związana z wejściem na giełdę

Firmy, które wkroczyły na giełdę papierów wartościowych mogą skorzystać ze specjalnej ulgi, która pozwala odliczyć koszty związane z tą operacją. Jest to do 150% wydatków związanych z:

 • przygotowaniem prospektu emisyjnego,
 • opłat notarialnych,
 • opłat skarbowych,
 • sądowych,
 • giełdowych
 • oraz do 50% wydatków (do 50.000 zł) z tytułu usług doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego.

12. Ulga sponsoringowa na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki

Jest to ulga na wspieranie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego.

W ramach tej ulgi firmy mogą odliczyć do 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na te cele. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Koszty nie mogą być również zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ustawodawca wskazał ściśle określone kategorie kosztów, które możesz odliczyć od podatku w wybrany sposób.

Rodzaje kosztów uprawniające do skorzystania z ulgi sponsoringowej

Działalność sportowa Działalność kulturalna Działalność naukowa
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

* Odliczenie kosztów, o których mowa w pkt 3-5, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Przesłanki, jakie muszą wystąpić, aby firma skorzystała z ulgi sponsoringowej, sponsorując klub sportowy:

 1. klub nie może działać w celu osiągnięcia zysku (jeśli klub działa w formie spółki z o.o., wówczas ważne są zapisy umowy spółki),
 2. finansowanie musi dotyczyć realizacji celu publicznego (szkolenie sportowe, zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizacji meczu lub uczestnictwa, koszy korzystania z obiektów, stypendia, wynagrodzenie kadry szkoleniowej).

13. Darowizny a ulgi podatkowe

Od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) można odliczyć także darowizny wpłacone w przeciągu ostatniego roku podatkowego. Kwota odliczenia zależy od celu darowizny.

W większości przypadków jest to całość dokonanej darowizny, ale pod warunkiem, że kwota ta nie stanowi więcej, niż 10% dochodu.

Dotyczy to darowizn przeznaczonych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na rzecz kultu religijnego lub na rzecz kształcenia zawodowego.

Do tego dochodzą darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne (tablety lub laptopy) przeznaczone organom prowadzącym placówki oświatowe, użytku publicznego czy wolontariatu. W przypadku tych darowizn, obowiązują tylko te przekazane od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2022 r, czyli do końca miesiąca, w którym ogłoszono zakończenie stanu epidemii z powodu COVID-19.

W ramach ulgi podatkowej przedsiębiorca ma możliwość odliczenia określonej kwoty od zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej.

Podsumowanie – FAQ

Jak działają ulgi podatkowe CIT dla firm?

Ulgi podatkowe pozwalają zmniejszyć podatek dochodowy CIT, dzięki czemu firma odda mniej pieniędzy do państwa.

Jak są odliczane ulgi podatkowe CIT?

Większość ulg odlicza się bezpośrednio od podatku, a niektóre od podstawy opodatkowania.

Ile można zyskać dzieki uldze podatkowej w CIT?

Konkretny zysk zależy od wielkości firmy i osiągniętego dochodu, ale także od ulg, z których firma będzie mogła skorzystać. Może to być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych lub więcej.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

2 thoughts on “Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za 2023

 1. Sprawdź, jak możesz optymalizować swoje zobowiązania podatkowe dzięki usługom biegłego skarbowego Piotra Sulewskiego: /link/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *