Mały ZUS 2019 – wszystko, co musisz wiedzieć [PRZYKŁAD]

mały zus

Mały ZUS 2019 to kolejny – po „uldze na start” i preferencyjnej stawce ZUS, element obrony przed ZUS-em dla mikro i małych przedsiębiorców.


Często politycy tworzą systemy, z którymi potem muszą walczyć, które trzeba reformować i od których których muszą tworzyć zwolnienia. Nie inaczej jest z ZUS-em, skrajnie niesprawiedliwym systemem emerytalnym. Co prawda opisałem kiedyś na blogu jak nie płacić ZUS, ale w jeśli nadal optujesz za pozostaniem przy jednoosobowej działalności gospodarczej, to możesz skorzystać z kolejnego sposobu.

Dziś opisuję ofertę dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS”, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Składki ZUS dla przedsiębiorców rosną z roku na rok!

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. kto może skorzystać z Małego ZUS-u,
 2. jak obliczyć Mały ZUS 2019,
 3. jakie oszczędności da Ci skorzystanie z ulgi,
 4. jakie dokumenty i do kiedy należy złożyć w ZUS, aby skorzystać z ulgi.

Dla kogo Mały ZUS?

Podstawowy warunek to prowadzenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych. Drugim wymogiem jest nieprzekroczenie ustawowego poziomu przychodów w roku ubiegłym. Według rządowych szacunków z nowych przepisów skorzysta ok. 175 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

1. Jaki musisz mieć przychód, aby załapać się na Mały ZUS?

Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może być wyższy niż 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w grudniu poprzedniego roku. O ile prowadziłeś działalność przez cały rok bez przerw! Jeśli miałeś zawieszoną działalność na jakiś okres, zamknąłeś ją lub zacząłeś prowadzić w trakcie roku, to musisz dokonać prostych obliczeń:

Wzór na obliczenie przychodu: (63000 / 365) x liczba dni prowadzenia działalności
Dzielisz 30-krotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i mnożysz otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku.

W grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, dlatego przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. nie może przekroczyć 63000 zł (30 x 2100 zł).

Co to jest prowadzenie działalności wg. ZUS?

Myślisz, że dni prowadzenia działalności to te, w których ją prowadziłeś? Nic bardziej mylnego. ZUS każde wziąć do obliczeń wyłącznie te dni, w które podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności. Nie uwzględniasz dni, w których wprawdzie prowadziłeś działalność gospodarczą, ale podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Prawda, że oczywiste? Mały przykład:

Pan Adam rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 stycznia, ale do 30 marca 2018 r. ubezpieczał się w KRUS. Ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegał w 2018 r. przez 274 dni. Limit, którego nie mogą przekroczyć przychody z działalności gospodarczej Pana Adama wynoszą: (63000 / 365) X 274 = 47293,15 zł.

2. Kiedy nie skorzystasz z Małego ZUSu?

Ustawodawca poczynił pewne wyjątki dla przedsiębiorców. Nie skorzystasz z Małego ZUS-u jeśli:

 • rozpoczynasz prowadzenie działalności w 2019 roku – wówczas przez 6 miesięcy nie płacisz składki na ZUS, a przez 2 kolejne lata masz „ulgę na start”,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni (czym jest prowadzenie działalności wg. ZUS wyjaśniłem wyżej),
 • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i dodatkowo korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • jeśli przychód z tytułu prowadzenia działalności w roku poprzednim jest wyższy niż 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w grudniu poprzedniego roku,
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS-u nie skorzystasz również w przypadku, gdy prowadziłeś inną działalność pozarolniczą. Między innymi jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

idea bank konto promocja

Mały ZUS 2019 – ile zapłacisz?

To, ile zapłacisz Małego ZUS-u wymaga kilku obliczeń.

Od jakiej kwoty będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (Mały ZUS)?

Załapałeś się na Mały ZUS, zatem teraz pytanie podstawowe – ile będziesz go płacił? Czy będzie to określony procent od osiągniętego przychodu? Nie, to byłoby zbyt proste! Otóż składki na ubezpieczenie opłacasz od najniższej podstawy wymiaru lub od kwoty wyższej. Gdybym miał wybierać, to opłacałbym od najniższej podstawy wymiaru, no chyba, że byłbym kobietą z planem urodzenia dziecka.

Musisz bowiem wiedzieć, że wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość zasiłku:

 • chorobowego,
 • opiekuńczego,
 • macierzyńskiego.

Przykład dla zobrazowania: Pan Adam obliczył, że w 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 2027,56 zł. Zdecydował jednak deklarować do podstawy wymiaru składek kwotę 2200 zł. Pytanie za 100 punktów: jak Pan Adam obliczył najniższą podstawę wymiaru składek?

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Konieczne jest wykonanie czterech działań:

1. Musisz obliczyć średni miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku

W tym celu dzielisz zeszłoroczny przychód z działalności przez liczbę dni wykonywania działalności, a wynik mnożysz razy 30.
Przykład: Pan Adam załapał się na „mały ZUS”. Jego roczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 36432 zł. Działalność prowadził przez 274 dni (3 m-ce miał zawieszoną działalność). Jego średni miesięczny przychód z działalności gospodarczej wyniósł (36432 / 274) x 30 = 3988,91 zł.

2. Teraz obliczamy najniższą podstawę wymiaru składek w 2019 r.

Średni miesięczny przychód, który wyszedł Ci w poprzednim działaniu mnożysz razy współczynnik ZUS. Na świecie są różne współczynniki: współczynnik przenikania ciepła, korelacji Pearsona, dwumienny Newtona, Giniego… Jest też współczynnik ZUS, który Prezes ZUS-u ogłasza w Monitorze Polskim.

W 2019 roku współczynnik ZUS wynosi 0,5083.
Z przykładu Pana Adama: 3988,91 x 0,5083 = 2027,56 zł

3. Trzeci krok to porównanie otrzymanego wyniku (najniższej podstawy wymiaru składek) do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Wynik z poprzedniego działania nie może być niższy od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może być wyższy od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
Kwoty, do których należy porównać wynik:
– Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. to 2250 zł, zatem 30% z tej kwoty wynosi 675 zł. Podstawa wymiary składek musi być wyższa niż 675 zł.
– Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2019 r. to 4.765 zł, zatem 60% z tej kwoty to 2859 zł. Podstawa wymiary składek musi być niższa niż 2859 zł.

Kontynuując przykład Pana Adama: 675 zł < 2027,56 zł < 2859 zł. Pan Adam może opłacać składki od podstawy wymiaru składek, czyli 2027,56 zł.

4. Ostatnim zadaniem jest oszacowanie końcowej kwoty „Małego ZUS-u”

Kwota, którą zapłacisz za Mały ZUS to suma procentów poszczególnych elementów składki ubezpieczenia społecznego w stosunku do podstawy wymiaru składek, który obliczyłeś w poprzednim kroku.
Elementy składki na Mały ZUS:
– składka emerytalna – 19,52 proc. Twojej podstawy
– składka rentowa – 8,00 proc. Twojej podstawy
– składka chorobowa dobrowolna – 2,45 proc. Twojej podstawy
– składka wypadkowa – Twojej 1,67 proc. podstawy
Wzór na obliczenie kwoty Małego ZUS-u: (19,52% x Podstawa wymiaru składek) + (8% x Podstawa wymiaru składek) + (2,45% x Podstawa wymiaru składek) + (1,67% x Podstawa wymiaru składek)

Kończąc przykładem Pana Adama: podstawę wymiaru składek obliczoną w poprzednim kroku, czyli 2027,56 zł, mnożymy przez:
– 19,52% (składka emerytalna): 2027,56 zł x 19,52% = 395,78 zł
– 8% (składka rentowa): 2027,56 zł x 8% = 162,20 zł
– 2,45% (dobrowolna składka chorobowa): 2027,56 zł x 2,45% = 49,67 zł
– 1,67% (składka wypadkowa): 2027,56 zł x 1,67% = 33,86 zł
Suma: 395,78 zł + 162,20 zł + 49,68 zł + 33,86 zł = 641,51 zł (bez dobrowolnej składki chorobowej 591,84 zł). Pan Adam zapłaci 641,51 zł składki na Mały ZUS lub 591,84 zł – jeśli zrezygnuje z opłacania składki zdrowotnej.

Ile zaoszczędzisz na Małym ZUSie?

Oszczędność po przejściu na Mały ZUS jest uzależniona od wysokości średnich miesięcznych przychodów w roku poprzednim. Tłumacząc najprościej – im bardziej Twoje zeszłoroczne przychody zbliżają się do progu 63000 zł, tym mniej zyskasz. Gdyby przeanalizować przykład Pana Adama (przychody w roku ubiegłym: 36432 zł, średni miesięczny przychód: 3988,91 zł z 274 dni w roku), oszczędności wyniosą:

2018 2019 oszczędność
składka emerytalna 520,36 zł 395,78 zł 124,58 zł
składka rentowa 213,26 zł 162,20 zł 51,06 zł
składka chorobowa dobrowolna 65,31 zł 49,68 zł 15,63 zł
składka wypadkowa 44,52 zł 33,86 zł 10,66 zł
fundusz pracy 65,31 zł 0,00 zł 65,31 zł
Miesięczna suma składek bez składki chorobowej 842,45 zł 591,84 zł 250,61 zł
Miesięczna suma składek ze składką chorobową 908,76 zł 641,51 zł 267,25 zł
Suma roczna ZUS łącznie z chorobową 10.100,94 zł 7698,12 zł 2402,82 zł
UWAGA! Mały ZUS nie dotyczy składki zdrowotnej, którą zapłacisz w takiej samej wysokości jak dotychczas.

Ile czasu możesz podlegać pod  Mały ZUS?

W skrócie: przez 3 lata. Mały ZUS, czyli mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić przez 3 lata (36 miesięcy) w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej (5 lat).

Czym jest „miesiąc kalendarzowy prowadzenia działalności” wg ZUS? Jak się domyślasz, nie jest to 30 dni. Wystarczy, że jeden dzień w miesiącu prowadziłeś działalność i ten jeden dzień jest liczony jak cały miesiąc.

Mały ZUS 2019 – krok po kroku

Jesteś zainteresowany przejściem na Mały ZUS? Pora na papierologię w ekspresowym tempie.

Procedura biurokratyczna polega na:

 1. wyrejestrowaniu się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularzem ZUS ZWUA), z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 lub 05 12, jeśli kontynuujesz działalność z 2018 r.,
 2. zgłoszeniu z nowym kodem dla „małego ZUS”. Kody dla „małego ZUS” to:
 • 05 90 – dla osób, które nie mają ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • 05 92 – dla osób z ustalonym prawem do renty.

Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (dla osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Wszystkie formularze dotyczące zgłoszenia do Małego ZUS-u znajdziesz tutaj.

nest bank kredyt

Co warto wiedzieć przy wypisaniu dokumentów

Jako datę wyrejestrowania wpisz 1 stycznia 2019 r. Tę samą datę, czyli 1 stycznia 2019 r., podaj jako zgłoszenie do „małego ZUS” wraz z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenie możesz wysłać przez internet, poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub osobiście w siedzibie ZUS.

Istotne, że jako osoba korzystająca z „małego ZUS” nie będziesz musiał składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Wystarczy złożyć ją raz – za pierwszy pełny miesiąc korzystania z ulgi. Następne ZUS utworzy samodzielnie.

Do kiedy możesz płacić Mały ZUS?

Media podają głównie jeden termin – 8 stycznia, jako ostateczny czas zgłoszenia do Małego ZUS-u. Ta data to duże uproszczenie i nie w każdym przypadku jest prawdziwa. Masz 7 dni na zawiadomienie ZUS:

 1. Jeśli kontynuujesz działalność prowadzoną w 2018 roku, to masz czas do 8 stycznia.
 2. Jeśli wznowisz działalność w trakcie roku, to masz 7 dni od daty wznowienia.
 3. Gdy skończył Ci się okres „preferencyjnych składek” w trakcie roku, to masz 7 dni od tej daty na zgłoszenie do ZUS.

Podsumowanie

Mały ZUS będzie sporą ulgą dla działalności, które generują małe koszty. Handel, który działa na małych marżach, czyli posiada duże przychody i duże koszty, nie znajdzie w Małym ZUS-ie nic korzystnego. Wszystkie te ulgi to łatanie skutków złego systemu emerytalnego i niesprawiedliwego prawa, które hamują rozwój przedsiębiorczości. Jedni mówią: lepszy rydz, niż nic i brną w JDG, inni – zakładają spółkę z o.o.

Można też czekać do ukończenia 67 roku życia, gdyż prowadząc firmę na emeryturze nie płaci się składek ZUS. Wybór należy do Ciebie.Polub Luka

Łukasz LUK Chrząszcz

Wolnościowiec, bloger, radny Miasta Wodzisław Śl. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Właściciel kilku portali internetowych. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie biznesu. Więcej ->
Łukasz LUK Chrząszcz
Polub Luka

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o