Rolniczy Handel Detaliczny 2024 – Sanepid, zasady, dotacja

rolniczy handel detaliczny

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) to szansa na sprzedaż domowych przetworów i produktów rolnych. Sprawdź zasady, dofinansowanie i przepisy Sanepidu dla RHD.

Od lat wiele się mówiło, że rolnicy i osoby wytwarzające domowe przetwory mają problem z legalizacją działalności. Aby sprzedać swoje produkty musieli założyć działalność gospodarczą. Ten stan rzeczy zmienił się po wprowadzeniu pojęcia Rolniczy Handel Detaliczny. RHD daje możliwość sprzedaży swoich produktów rolnych i przetworów bez konieczności:

 • zakładania firmy,
 • opłacania ZUS-u,
 • płacenia VAT-u,
 • opłacania podatku dochodowego (PIT) do kwoty 100.000 zł przychodu.
Co to jest Rolniczy Handel Detaliczny? Rolniczy Handel Detaliczny w skrócie RHD to odmiana działalności rynkowej rolników. Wyprodukowana żywność w całości lub w części musi pochodzić z własnej uprawy, chowu lub hodowli i być zbywana na rzecz konsumenta finalnego.

Przepisy dotyczące RHD: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. – treść., Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji – treść, oraz Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

Przejdź do wybranej części artykułu:

 1. Jak działa Rolniczy Handel Detaliczny?
 2. Jak zarejestrować Rolniczy Handel Detaliczny?
 3. Dotacje na Rolniczy Handel Detaliczny
 4. Jak rozliczyć sprzedaż produktów rolnych?
 5. Rolniczy handel detaliczny – opinie

JAK DZIAŁA ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – ZASADY

Rolniczy Handel Detaliczny jest jedną z tych działalności, których nie trzeba rejestrować w urzędzie. Do innych należą działalność nierejestrowana, działalność agroturystyczna rolników i produkcja wina przez rolników. Zobacz jak działa Rolniczy Handel Detaliczny i jakie są zasady podczas prowadzenia działalności w ramach RHD.

Kto może skorzystać z RHD?

Z możliwości oferowanych przez Rolniczy Handel Detaliczny mogą korzystać producenci żywności pod różnymi postaciami. Dzięki RHD wiele gospodarstw domowych może zacząć legalnie sprzedawać swoje ekologiczne produkty.

Najważniejszą zasadą jest zasada co najmniej jeden składnik w sprzedawanych produktach musi być własny. Co najmniej jeden składnik roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu, musi zostać użyty do produkcji danego produkt, z wyłączeniem wody.

Co ważne, nie tylko osoba fizyczna może zarejestrować Rolniczy Handel Detaliczny ale także osoba prawna, na przykład spółka z o.o.. Pisze o tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Złożenie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zatrudnia pracowników, wniosku o wpis do rejestru zakładów, zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,nie stanowi podstawy do odmowy przez powiatowego dokonania takiego wpisu, niezależnie od charakteru zwolnień podatkowych przewidzianych dla rolniczego handlu detalicznego.

Co możesz produkować i sprzedawać w ramach RHD?

Najważniejszą zasadą w produkcji i sprzedaży jest dbanie o bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne. Na bazie przepisów Rolniczego Handlu Detalicznego możesz sprzedawać:

 • produkty pochodzenia roślinnego,
 • produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • oleje,
 • chleby,
 • dżemy,
 • soki,
 • wszelkiego rodzaju przetwory,
 • gotowe posiłki, ale nie mięsne.

UWAGA! Nie możesz sprzedawać produktów z mięsa zwierząt kopytnych, które pozyskasz z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju własnych zwierząt hodowlanych).

Jako producenta w ramach RHD obowiązują Cię przepisy Sanepidu w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności.  Warto wiedzieć, że produkcja może odbywać się w pomieszczeniach domowych, np. prywatnych domach mieszkalnych. Można do tego celu wykorzystać sprzęt i urządzenia gospodarstwa domowego w kuchni domowej.

Wówczas obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne) rozporządzenia nr 852/2004. Inne wymagania należy spełnić.

Jakie informacje na opakowaniu produktu?

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być dobrze oznaczona. Znaczenie produktów określają przepisy w rozporządzeniu nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. i w rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).

Dane na żywności pakowanej możesz umieścić na opakowaniu lub na załączonej do etykiecie. Powinny być przede wszystkim wyraźne (niekiedy podaje się czcionkę o wysokości min. 1.2mm).

Dane, które musisz zawrzeć na opakowaniu (etykiecie):

 • Nazwa żywności – nazwa przewidziana w przepisach prawa, której nie możesz ustalać dowolnie (szczegółowe zasady posługiwania się nazwami produktów opisane są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).
 • Wykaz składników – wszystkie składniki środka spożywczego, w malejącej kolejności. Nie trzeba podawać składników w przypadku świeżych owoców i warzyw, sera, masła, śmietany, środki spożywcze zawierające jeden składnik.

Nie musisz na opakowaniach produktów podawać informacji o wartości odżywczej. GIS stwierdził, że jeśli żywność jest wytwarzana w małych ilościach i jednocześnie dostarczana jest bezpośrednio przez rolnika (bez udziału pośredników) do miejscowych placówek handlu detalicznego, to obowiązuje tutaj zwolnienie z podawania wartości odżywczej na podstawie pkt 19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011.

Gdzie możesz sprzedawać?

Z założenia RHD jest przewidziane dla małych gospodarstw. Przepisy mówią, że prowadząc Rolniczy Handel Detaliczny masz obowiązek sprzedaży jedynie na rynku lokalnym. Sprzedaż może następować tylko w miejscach, w których produkty zostały wytworzone (czyli np. w gospodarstwie) lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko).

W ramach RHD możesz również sprzedać swoje produkty zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego (np. sklepy, stołówki, restauracje).

Sprzedaż żywności konsumentom finalnym może odbywać się bez ograniczeń ilościowych i obszarowych.

Z kolei sprzedaż zakładom może odbywać się w ramach określonych limitów oraz na ograniczonym obszarze. W przypadku żywności pochodzenia niezwierzęcego – na terytorium całego kraju, natomiast w przypadku pozostałych rodzajów żywności na obszarze, który obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub  miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Oznakowanie miejsca sprzedaży produktów w ramach RHD

Oznakowanie miejsca sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego musi być czytelne i widoczne dla konsumenta. Oznaczenia muszą znaleźć się przede wszystkim w miejscu prowadzenia sprzedaży. W widocznym miejscu musi się znaleźć imię i nazwisko lub siedziba podmiotu, który działa w ramach RHD. Należy umieścić również miejsce, w którym produkowana jest żywność.

Nie może także w oznaczeniach zabraknąć weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, który jest przydzielany dla podmiotu, który prowadzi Rolniczy Handel Detaliczny.

Podsumowując, oznaczenie miejsca sprzedaży powinno zawierać wyraźny napis: rolniczy handel detaliczny i wskazywać dane:

 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu,
 • adres, gdzie prowadzisz produkcję sprzedawanej żywności,
 • w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i złożonej – weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu.

Rolniczy Handel Detaliczny – limity sprzedaży

Dodatkowo przewidziane są limity sprzedaży poszczególnych produktów. Dotyczą one jednak tylko dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Limity ograniczają na przykład sprzedaż maksymalnie 1000 litrów oleju rocznie lub 1400 kg produktów mięsnych.

UWAGA! Limity sprzedaży nie dotyczą żywności zbywanej konsumentom finalnym. Rolnik może prowadzić sprzedaż żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki – na terytorium całej Polski, a także ma możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Całą listę limitów sprzedaży produktów w ramach RHD znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania: link.

rolniczy handel detaliczny limity
Rolniczy handel detaliczny limity

Czy można zatrudnić pracowników do RHD?

Podczas prowadzenia Rolniczego Handlu Detalicznego nie możesz zatrudniać osób na podstawie umów o pracę, umowy-zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze (z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży).

Produkcja i zbywanie żywności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego muszą być dokonywane bez pośredników.

Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w przypadku zbywania żywności pochodzącej z rolniczego handlu detalicznego podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności. Dopuszcza się jedynie powierzenie sprzedaży produktów innym rolnikom prowadzącym RHD, jeśli ma to miejsce podczas wystaw, festynów i targów.

JAK ZAREJESTROWAĆ ROLNICZY HANDEL DETALICZNY?

Zarejestrowanie się do RHD jest proste, lecz nie trwa krótko. Musisz się liczyć z procedurami, które potrwają kilkanaście – kilkadziesiąt dni. Co zrobić krok po kroku, aby zarejestrować Rolniczy Handel Detaliczny?

1. Wykonaj badania

Osoba chcąca działać z żywnością musi mieć wykonane badania, które potwierdzą zdolność do tego rodzaju działalności. Badania wykonuje się w PSSE, czyli w Sanepidzie, oddając kał do badania.

2. Złóż wniosek o rejestrację RHD

Zakładając RHD musisz się liczyć ze spełnieniem przepisów dotyczących żywności. Na szczęście przepisy prawa żywnościowego odnoszące się do RHD mówią o sporym ułatwieniu podczas rejestracji działalności w Sanepidzie. Zniesiono na przykład obowiązek przygotowania i zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii. Zamiast tego musisz jedynie złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładu.

Wniosek o rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego zgłaszasz 30 lub 14 dni przed rozpoczęciem działalności, w zależności od tego co będziesz produkować i sprzedawać:

 • produkty zwierzęce lub zwierzęce i roślinne30 dni przed rozpoczęcia działalności w ramach RHD do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW),
 • produkty roślinne14 dni przed rozpoczęciem działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid).

Wniosek możesz pobrać z podstrony Wzory dokumentów.

3. Stworzenie księgi HACCP (GMP/GHP)

Prowadzenie działalności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego wymaga w niektórych przypadkach utworzenia dokumentacji HACCP (GMP/GHP).

HACCP w ramach RHD będzie konieczny do opracowania, jeżeli planujesz produkcję, przetwarzanie i dystrybucję żywności po produkcji podstawowej i działaniach powiązanych, takich jak. np. transport, przechowywanie, obróbka surowców w miejscu ich produkcji. Zatem jeśli chcesz oferować gotowe posiłki, wyroby cukiernicze, pieczywo itp. to musisz wykonać księgę HACCP.

UWAGA! Podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami nieprzetworzonymi nie obowiązuje system HACCP.

Jeżeli nie poradzisz sobie samodzielnie ze stworzeniem procedur HACCP (GMP/GHP), możesz to zlecić fachowcom z Managero.pl.

Księgi HACCP nie będziesz musiał wdrażać, jeśli zamierzasz prowadzić Rolniczy Handel Detaliczny produktami nieprzetworzonymi, jak na przykład:

 • miód i inne nieprzetworzone produkty pszczele,
 • jaja konsumpcyjne w skorupach,
 • mleko surowe,
 • surowa śmietana,
 • nieprzetworzone surowce pochodzenia niezwierzęcego.

4. Rolniczy Handel Detaliczny a Sanepid – odbiór lokalu

Gospodarstwa działające w ramach RHD podlegają również kontroli. Instytucja sprawująca nadzór nad produkowanymi wyrobami jest zależna od ich rodzaju. W przypadku sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności, która zawiera środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i zwierzęcego za nadzór odpowiedzialna jest Inspekcja Weterynaryjna. Sprzedaż wszelkich produktów niezwierzęcych jest kontrolowana przez Inspekcję Sanitarną.

Za kontrolę jakości oraz prawidłowe oznakowanie sprzedawanych produktów odpowiada natomiast Inspekcja jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Produkty sprzedawane w ramach RHD mogą być oznaczane etykietą „produkt polski”.

Działalność w ramach RHD może być prowadzona w tzw. kuchniach domowych, które muszą być przystosowane do przepisów sanitarnych i przejść odbiór przez Sanepid. Gdy kontrola wykaże, że wszystko jest w porządku, możesz zacząć działać.

rolniczy handel detaliczny dofinansowanie
Rolniczy Handel Detaliczny to szansa na zarobek bez opodatkowania

DOTACJE NA ROLNICZY HANDEL DETALICZNY 2023

Dofinansowanie do RHD organizuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR) – MAŁE PRZETWÓRSTWO –  Poddziałanie 4.2 “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.2 jest skierowane do osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika bądź domownik, którzy podejmują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

W 2023 roku wnioski o dotację na Rolniczy Handel Detaliczny można było składać od października do grudnia. Decyzja co do konkursu w 2024 roku pojawi się na stronie internetowej ARMIR.

Ile pieniędzy można dostać? Maksymalna kwota dotacji na rolniczy handel detaliczny 2024 ma wynieść ponad 500 tys. zł.

Poziom wparcia wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. 500 tys. zł dotyczy całego okresu finansowania KPO. Oznacza to, że rolnik będzie mógł kilkukrotnie ubiegać się o środki, jednak maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Dotacja obejmie zakup:  

 • maszyn lub urządzeń (wraz z instalacją),
 • specjalistycznych środków transportu,
 • aparatury pomiarowej,
 • oprogramowania,
 • wyposażenia,
 • budowy,
 • rozbudowy,
 • nadbudowy,
 • przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją,
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji.
Inne sposoby zdobycia środków na biznes
Dotacja z Urzędu Pracy – do 30.000 zł
Dotacja z Unii Europejskiej – do 100 tys. zł
Kredyt na otwarcie działalności – do 500 tys. zł

JAK ROZLICZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ROLNYCH?

Decyzja o sprzedaży produktów w ramach RHD jest najczęściej podyktowana korzyściami podatkowymi, które wynikają z wybrania takich rozwiązań. Największa korzyść to zwolnienie z podatku dochodowego, które w 2024 roku obowiązuje w przypadku rocznych przychodów nie przekraczających 100.000 zł.

W przypadku przekroczenia tej kwoty rolnik zmuszony jest zapłacić ryczałt. Wynosi on 2% dla przychodów przekraczających 100.000 zł oraz mniejszych niż równowartość 250.000 euro. Przepisy wymagają starannego prowadzenia ewidencji wszystkich sprzedanych produktów.

Do prowadzenia działalności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego używasz konta osobistego. Możesz użyć obecnego lub założyć nowe – dedykowane. Obecnie na rynku jest kilka kont bankowych za 0 zł, a wszystkie oferty znajdziesz w aktualnym rankingu kont osobistych.

Ewidencja sprzedaży w przypadku Rolniczego Handlu Detalicznego

Prowadząc Rolniczy Handel Detaliczny masz obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności oraz oznakowania miejsca sprzedaży. Ewidencja ilości zbywanej żywności powinna odnosić się do jednego roku podatkowego i zawierać m.in.:

 1. dane rolnika,
 2. adres miejsca prowadzenia produkcji sprzedawanych dóbr,
 3. weterynaryjny numer identyfikacyjny osoby sprzedającej,
 4. numer kolejnego wpisu,
 5. datę zbycia żywności,
 6. produkt, który zbywasz,
 7. ilość zbytego produktu,
 8. uzyskany dochód ze sprzedaży produktu,
 9. sumatyczny dochód i ilość ze sprzedaży.

Ewidencję uzupełniasz niezwłocznie po każdym dniu, w którym nastąpiło zbycie żywności. Dokumentację przechowujesz przez dwa lata od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona. Co ważne, ewidencja sprzedaży produktów w ramach RHD musi być dostępna w miejscu przypisanym do siedziby RHD.

FAQ

Rolniczy Handel Detaliczny - czy trzeba być rolnikiem?

Czy trzeba być rolnikiem aby skorzystać z RHD? Wystarczy w ARiMR posiadać nr producenta rolnego, status rolnika nie jest potrzebny.

Jaki jest limit sprzedaży produktów w RHD?

Limity sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Czy można jednocześnie prowadzić sprzedaż bezpośrednią (SB) i Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)?

Tak, można prowadzić działalność związaną ze sprzedażą bezpośrednią, dostawami bezpośrednimi i rolniczym handlem detalicznym. Limity nie łączą się.

Jaki jest limit przychodów w Rolniczym Handlu Detalicznym?

Limit przychody do zwolnienia z podatku dochodowego obowiązuje w przypadku rocznych przychodów nie przekraczających 100.000 zł.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – OPINIE

RHD został stworzony w celu ograniczenia bezrobocia na wsi i dla umożliwienia mniejszym gospodarstwom legalnej sprzedaży produktów. W oparciu o przepisy z tego zakresu można także budować własną markę i stać się rozpoznawalnym podmiotem na lokalnym rynku. Dodatkowy plus przepisów to fakt, że można w ten sposób sprzedawać zarówno produkty roślinne, jak i pochodzenia zwierzęcego.

Jest to niewątpliwie dobra opcja dla mniejszych rolników na ominięcie pośredników. Nie trzeba już godzić się na dyktat niskich cen skupów, a następnie patrzeć jak w sklepach te same produkty są o kilkaset % droższe. Dobrym sposobem na sprzedaż własnych produktów są wszelkie eko-targi, jarmarki, kooperatywy spożywcze i dedykowane grupy na Facebooku.

Największym minusem jest to, że Rolniczy Handel Detaliczny jest przeznaczony wyłącznie dla rolników i pomija gospodynie domowe z bloków, które często posiadają działki rekreacyjne.

Oceń artykuł
[Total: 8 Average: 4]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

30 thoughts on “Rolniczy Handel Detaliczny 2024 – Sanepid, zasady, dotacja

 1. czyli będąc na Krusie i będąc rolnikiem, mogę kupić od rzeźni z pozwoleniem mięso, uwędzić i sprzedać do 100 tys bez podatku jako własny wyrób?

 2. A co z rolnikami z terenów miejskich prowadzących RHD? (tak, są tacy!) Gdzie zdobyć jakiekolwiek dofinansowanie na rozwój?)

 3. Dobrze przygotowany materiał dla RHD. Dziękuję.
  Miałabym pytanie, co z rolnikiem, który w produkcji pierwotnej jest na VAT, czy po założeniu RHD automatycznie jest zobowiązany do rozliczania VAT z tej działalności, czy jest to traktowane osobno i ma obowiązek tylko prowadzenia ewidencji zakupu?

 4. Witam , rzeczowy artykuł
  W związku z postawionym zagadnienia mam pytanie – jako świeży rolnik tz nie upłynął okres 3 lat opłacania krus, czy mogę z pozyskanych ziol i innej roślinności z planów mojej ziemi , wytworzyć produkt np olej czy masc zawierająca 50 % składników z miodek ziemi czy 1 składnik ? I sprzedać poprzez internet ? Czy do tego procesu muszę zaprosić sanepid po odbiór ? Czy np susząc zioła i sprzedając jako herbatę tez muszę zaprosić saniepid ?

 5. czy majac wyksztalcenie rolnicze moge sprzedawac wedliny wlasnego wyrobu .np w budce w centrum miasta.czy moze jest inna opcja legalnej sprzedazy np.rekodzielo

  1. Wykształcenie rolnicze nie uprawnia do sprzedaży wędlin własnego wyrobu w ramach RHD. Możesz w ramach RHD sprzedawać finalny produkt w którym jest zawartość chociażby jednego składnika twojej produkcji rolnej. Inaczej to tylko MLO. W obrocie żywnością nie istnieje pojęcie RĘKODZIEŁO.

 6. Witam czy mogę sprzedawać swoje produkty miesne w sklepach ktore znajdują się na ryneczkach osiedlowych bede je wynajmować od osoby prywatnej

 7. Czy sprzedając wyłącznie płody rolne z gospodarstwa (formalnie jeszcze rodziców), ale uprawiane przeze mnie, moimi maszynami itd. traktuje się, że to ja prowadzę RHD, czy rodzice? I czy w takim ukladzie, gdzie wartość rocznej sprzedaży jest niższa niż 100tys. nie muszę składać PITa i się rozliczac, no bo z czego, skoro to wolne od podatku? A jak tu się ma doplata do paliwa i korzystanie z dotacji np. na wapnowanie gleb (tam żadają we wniosku o dotację podania nazwy US)? Dziękuję Panu bardzo z góry za odpowiedzi!

 8. Nie jestem rolnikiem a dostałam wpis na pieczenie ciast i tortów. Nie jestem na Krusie. Chcę piec w ramach działalności nierejestrowanej w kuchni domowej.

  1. Finalnie w każdym miesiącu nie możesz sprzedać na kwotę przekraczającą 3/4 najniższego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej kwoty musisz zarejestrować to jako działalność gospodarcza. A wówczas to od kwoty dochodu będziesz musiała odprowadzać wszystkie składki ZUS, no i nie możesz korzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 100 tys zł. Ponadto z przywileju działalności nie rejstrowanej nie możesz skorzystać jeśli w okresie 2 lat podatkowych (KALENDARZOWYCH) miałaś zarejestrowaną działalność gospdoarczą

 9. Jak rozumiec zapis z ustawy 15grudnia 2021 Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie:

  „29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:

  a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz] cz to znaczy że jezeli do produkcji wedlin używam czosnek z własnej uprawy to warunek jest spełniony prosze o wyjasnienie.

  1. tak, te stwierdzenia są prawdziwe. Wystarczy że masz swój czosnek, kupisz pozostałe składniki na wędlinę i taki produkt finalny tj np kiełbasa krakowska swojska jest produktem w ramach RHD, jednakże od sprzedaży tej kiełbasy nie korzystasz ze zwolnienia podatkowego do 100 tys zł. Oczywiście oby legalnie sprzedawać tę kiełbasę w ramach RHD, to musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów RHD, mieć na taką kiełbasę wykonane obowiązujące badania laboratoryjne. Sam fakt bycia producentem rolnym, nie uprawnia do produkcji żywności i zbywania jej w ramach RHD. Wiele osób jest w błędzie sądząc że jak ma się np gospodarstwo rolne to już z urzędu ma się możliwość wytwarzania i sprzedawania żywności.

 10. Cześć. Od 01 grudnia 2022 roku miała być zwiększona kwota wolna od podatku dochodowego z 40 tys. do 100 tys. i zwiększone limity sprzedaży produktów. Wg. Ciebie nic takiego nie miało miejsca i obowiązują zasady z tamtego roku… To jaka jest prawda?

  1. Jest limit kwoty wolnej od podatku podniesiony do kwotu 100 tys złotych, jednakże dalej pozostały limity ilościowe dla danego produktu. Ponadto sprzedaż w ramach RHD została zwolniona z ograniczenia terytorialnego dla produktów pochodzenia roślinnego, natomiast dla produtów pochodzenia zwierzęcego i mieszanego pozostała nie zmieniona.

 11. Jakoś w artykule pomięto produkty mięsne, w szczególności drób i zajęczaki, które można teoretycznie ubić w gospodarstwie ale tylko na własny użytek, no chyba że prowadzi się rzeźnię rolniczą (w której zatrudnia się rzeźnika), lub kurczaki wozi się do rzeźni, żeby móc sprzedaż na rynku (tylko jaka rzeźnia ubije mi 3 kurczaki i za ile?). RHD to nie są żadne ułatwienia dla rolników chcących prowadzić niewielką sprzedaż własnych produktów, bo do każdego systemu jest odpowiednio skonstruowany oddział kontrolujący.

  1. nie prawda, zajęczaki i drób nie musi być ubijany w rzeźni oby mięso z tych zwierząt przetwarzać lub jako mięso świeże sprzedawać w ramach RHD. Można je ubijać w swoim gospodarstwie i sprzedawać, ale dodatkowo w takim przypadku trzeba mieć Sprzedaż Bezpośrednią zarejestrowaną.

 12. A czy produkty z ziół , ktore rosną na łąkach i naszych polskich polach takie jak olejowe maceraty, kremy/masci ziołowe, intrakty czy można sprzedawac bez sanepidu oraz innych dokumentacji, jak to wygląda? Nie jestem rolnikiem.

 13. Mogę z tego skorzystać jeśli nie jestem rolnikiem? Robię dżemy sama z własnych wiśni, ale nie mam ich dużo.

   1. Nie, nie musisz być na KRUS-ie oby działać w ramach RHD. Wystarczającym jest posiadanie statusu PRODUCENTA ROLNEGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *