Jakie są rodzaje faktoringu? 12 rodzajów faktoringu

rodzaje faktoringu

Jakie są rodzaje faktoringu? Jeśli zamierzasz skorzystać z faktoringu, sprawdź 12 rodzajów faktoringu i wybierz najlepszy dla siebie.

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie jakie są rodzaje faktoringu, to zapewne zamierzasz skorzystać z tej formy wsparcia dla przedsiębiorców. Faktoring to jeden ze sposobów na poprawę płynności finansowej. Wiedza o rodzajach faktoringu przyda Ci się podczas rozmowy z firmą faktoringową.

Jeżeli interesuje Cię faktoring dla firmy, to sprawdź najnowszy Ranking faktoringów. Znajdziesz w nim opinie i recenzje najlepszych firm faktoringowych.

Faktoring to dobre rozwiązanie dla firm, które często akceptują faktury z odroczonym terminem płatności. W ramach usługi faktoringu możesz sprzedać wierzytelności firmie faktoringowej i od razu uzyskać sporą część należności (zwykle ok. 90%).

Dokładne warunki współpracy zależą od ustaleń pomiędzy faktorem (firma skupująca wierzytelności) oraz faktorantem (firma sprzedająca wierzytelności). Istnieje wiele rodzajów faktoringu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czym różni się od siebie 12 rodzajów faktoringu.

Wybierz rodzaj faktoringu:

 1. Faktoring pełny (z regresem)
 2. Faktoring niepełny (z regresem)
 3. Faktoring mieszany
 4. Faktoring krajowy
 5. Faktoring międzynarodowy
 6. Faktoring jawny
 7. Faktoring tajny
 8. Faktoring półotwarty
 9. Faktoring dyskontowy
 10. Faktoring zaliczkowy
 11. Faktoring wymagalnościowy
 12. Faktoring odwrotny

1. FAKTORING PEŁNY (BEZ REGRESU)

Faktoring pełny polega na tym, że faktor wykupuje od kontrahenta nieprzeterminowane wierzytelności przejmując ryzyko niewypłacalności dłużników.

Jest to opcja bardzo korzystna dla faktoranta, który w ten sposób zyskuje pełne bezpieczeństwo i otrzymuje określony procent wierzytelności nie martwiąc się o to, że zaliczkę trzeba będzie zwrócić w sytuacji, gdy dłużnik okaże się niewypłacalny. W tym wariancie faktor decyduje się na ubezpieczenia należności lub skorzystanie z istniejącej już polisy ubezpieczenia należności zawartej przez faktoranta z ubezpieczycielem.

Minus tego rozwiązania jest taki, że ubezpieczyciel weryfikuje kondycję finansową dłużników i na tej postawie ustala wysokość limitu transakcji. Kwota ta może być niższa od tej, jaką faktorant oczekuje przy sprzedaży wierzytelności. A zatem, to rozwiązanie jest dedykowane firmom, które posiadają już polisę ubezpieczenia należności handlowych i chcą uwolnić się od ryzyka nieotrzymania należności.

2. FAKTORING NIEPEŁNY (Z REGRESEM)

Faktoring niepełny polega na tym, że faktor wykupuje należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. Wówczas to faktorant jest odpowiedzialny za wypłacalność swoich kontrahentów.

Jeśli kontrahenci nie dokonają płatności w ustalonym terminie, wówczas faktorant jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki. Termin zwrotu zaliczki to właśnie okres regresu, który wynosi od 14 do 60 dni. Faktoring niepełny to dobre rozwiązanie, o ile sprzedajesz należności sprawdzonych kontrahentów, którzy do tej pory nienagannie spłacali swoje zobowiązania w określonym czasie.

W ramach faktoringu niepełnego Twoja firma może liczyć na to, że faktor udzieli niezbędnego wsparcia w sytuacji, gdy kontrahent nie będzie skory do uregulowania należności. Można w tym przypadku zastosować windykację miękką polegającą na wezwaniu do zapłaty. Plusem jest również to, że koszty faktoringu z regresem są zazwyczaj niższe od faktoringu pełnego.

3. FAKTORING MIESZANY

Faktoring mieszany jest natomiast połączeniem dwóch poprzednich rodzajów faktoringu. Ryzyko niewypłacalności dłużników jest tu współdzielone przez faktora i faktoranta.

Działa to w ten sposób, że faktor wykupuje należności od Twojej firmy, przejmując na siebie ryzyko niewypłacalności do określonej w umowie kwoty. Jeśli dłużnik nie ureguluje swojej należności, wówczas faktorant będzie zobowiązany oddać część zaliczki.

Od łącznej kwoty należności odjęta zostaje kwota, do której ryzyko przejął na siebie faktor. Uzyskany wynik to właśnie należność, którą Twoja firma będzie musiała zwrócić faktorowi, jeśli dłużnik nie zapłaci. Faktoring mieszany to swoisty kompromis, w którym obie strony współdzielą ryzyko w sytuacji, gdy wypłacalność kontrahenta jest kwestią sporną.

4. FAKTORING KRAJOWY

Faktoring można podzielić ze względu na to, z jakiego kraju pochodzi kontrahent.

Jeśli Twoim kontrahentem jest inna firma pochodząca z Polski, wówczas rozwiązaniem dla Twojej firmy jest faktoring krajowy.

Zazwyczaj w tym przypadku można uzyskać korzystniejsze warunki umowy z faktorem, jako iż uzyskanie należności od krajowego kontrahenta jest dużo prostsze, aniżeli w przypadku kontrahenta zagranicznego. Faktoring krajowy to dobre rozwiązanie dla wszystkich firm, które mają wysoki poziom należności, a ich działalność ogranicza się przede wszystkim do współpracy z kontrahentami z tego samego kraju.

Usługa pozwala na sprawny przepływ pieniędzy poprzez uzyskanie gotówki, która została zamrożona w fakturach wystawionych krajowym kontrahentom. Jak pewnie się domyślasz, istnieje także faktoring międzynarodowy, który jest adresowany do faktorantów współpracujących z zagranicznymi kontrahentami.

5. FAKTORING MIĘDZYNARODOWY (EKSPORTOWY I IMPORTOWY)

Jeśli chcesz uwolnić pieniądze z faktur wystawionych zagranicznym kontrahentom, wówczas rozwiązaniem odpowiednim dla Twojej firmy jest faktoring międzynarodowy. Można go podzielić na faktoring importowy oraz eksportowy.

Faktoring eksportowy jest rozwiązaniem dla firm, które sprzedają swoje produkty za granicę. Zagraniczni kontrahenci nierzadko oczekują odroczonej płatności. Oferując takie udogodnienie zwiększasz szanse na znalezienie cennych kontrahentów, ale również znacząco podnosisz poziom należności.

Faktoring importowy to dobry wybór dla firm, które sprowadzają produkty z zagranicy i chcą opłacić należności dopiero po otrzymaniu towaru. Jest to rodzaj faktoringu odwrotnego, w którym faktor opłaca zobowiązania faktoranta, natomiast faktorant zobowiązuje się do zapłacenia należności wraz z prowizją w określonym terminie.

Faktoring międzynarodowy często okazuje się kosztowniejszy ze względu na bardziej złożoną specyfikę egzekwowania należności od zagranicznych kontrahentów.

6. FAKTORING JAWNY

Faktoring jawny (nazywany również otwartym lub notyfikowanym) to faktoring, w którym Twój kontrahent zostaje powiadomiony o tym, że dokonałeś jawnej cesji wierzytelności. W tej sytuacji kontrahent zdaje sobie sprawę z faktu, że Twoja firma otrzymała już należność, natomiast zobowiązanie należy uregulować u faktora, z którym współpracuje Twoja firma.

Faktoring jawny często ma na celu zmobilizowanie kontrahentów do szybszego wypłacenia należności. Decydując się na to rozwiązanie warto jednak uprzedzić kontrahenta z wyprzedzeniem o tym, że Twoja firma korzysta z usług faktora. W innym razie kontrahent może być niemile zaskoczony jawną cesją wierzytelności, co w rezultacie sprawi, że nie skorzysta on z usług Twojej firmy ponownie.

Faktoring jawny można zastosować w sytuacji, gdy umowa z kontrahentem nie zawiera zapisów o zakazie cesji wierzytelności.

7. FAKTORING TAJNY

Odwrotny do faktoringu jawnego jest faktoring tajny (nazywany również nienotyfikowanym lub cichym). Jest on stosowany dużo rzadziej, ponieważ znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem).

W tej sytuacji kontrahent nie jest poinformowany o tym, że Twoja firma korzysta z usług faktora. W rezultacie należność jest kierowana na Twoje konto firmowe, natomiast Twoim obowiązkiem jest następnie przekazanie tej płatności faktorowi, który wcześniej wypłacił Ci gotówkę za sprzedane należności.

Faktoring tajny może być zastosowany w sytuacji, gdy dłużnik nie wyraził zgody na cesję praw do wierzytelności. Jest to strategia ryzykowna – jeśli kontrahent w jakiś sposób dowie się o tym, że Twoja firma korzysta z usług firmy faktoringowej, wówczas może to oznaczać bezpowrotną utratę takiego kontrahenta.

Z faktoringu tajnego zwykle korzysta się wobec firm znajdujących się w dobrej sytuacji finansowej, jako iż ryzyko niewypłacalności leży po stronie faktoranta.

8. FAKTORING PÓŁOTWARTY (PÓŁJAWNY)

Istnieje jeszcze faktoring półotwarty, nazywany również półjawnym. W zamyśle ma to być faktoring tajny, w którym faktorant nie informuje swojego kontrahenta o fakcie cesji wierzytelności. Jeśli jednak kontrahent będzie zalegał z wypłatą należności lub też będzie jej unikał, wówczas do akcji wkracza faktor, który może wystosować wezwanie do zapłaty.

W tej sytuacji kontrahent zyskuje wiedzę na temat tego, że dokonana została cesja wierzytelności. Zostaje dodatkowo zmobilizowany do tego, aby spłacić należność, jako iż wie już, że jest dłużny firmie faktoringowej, która ma znacznie szersze możliwości egzekwowania należności.

Podobnie jak w przypadku faktoringu otwartego, aby skorzystać z opcji półjawnej, umowa z kontrahentem musi zezwalać na cesję wierzytelności. Jest to rozwiązanie stosowane wobec kontrahentów, do których nie ma się pełnego zaufania.

9. FAKTORING DYSKONTOWY

Rodzaje faktoringu możemy podzielić także ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność.

Pierwszym rodzajem będzie tu faktoring dyskontowy, określany również przyspieszonym. Jest to najpopularniejszy wariant, z którego najczęściej korzystają firmy, które chcą obniżyć poziom należności.

W ramach faktoringu dyskontowego faktorant otrzymuje należność od faktora (obniżoną o prowizję) niemal natychmiast po zawarciu umowy faktoringowej. Jeśli odbywa się to w ramach faktoringu pełnego, wówczas w momencie wypłacenia należności faktorant nie musi się już martwić o to, czy dłużnik finalnie ureguluje należność. Ryzyko niewypłacalności przeszło bowiem na faktora.

Jeśli jest to faktoring niepełny, wówczas faktorant musi liczyć się z tym, że wypłaconą zaliczkę trzeba będzie zwrócić w momencie, gdy faktor nie wyegzekwuje należnych środków.

10. FAKTORING ZALICZKOWY

Bardzo podobnie działa faktoring zaliczkowy, w którym pieniądze otrzymujesz zaraz po zawarciu umowy z firmą faktoringową.

Różnica polega na tym, że po podpisaniu umowy otrzymujesz pierwszą transzę, czyli tzw. zaliczkę. Drugą transzę (obniżoną o prowizję faktora) otrzymasz dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje swoją należność. Bardzo często ten mechanizm rozliczenia wykorzystuje się przy faktoringu mieszanym, w którym ryzyko niewypłacalności jest współdzielone przez faktora i faktoranta.

W pierwszej transzy zazwyczaj otrzymuje się kwotę, którą faktor bierze na siebie w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Natomiast dopiero po uregulowaniu należności uruchamiana jest reszta kwoty.

Plusem tego modelu jest to, że faktorant nie musi zwracać otrzymanych już środków w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje należności. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość pierwszej transzy może być dowolnie wysoka – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z faktorem.

11. FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

Najrzadziej stosowanym rozwiązaniem jest natomiast faktoring wymagalnościowy. Taki model współpracy często wybiera się w sytuacji, gdy współpraca z firmą faktoringową ma mieć charakter długotrwały.

Faktoring wymagalnościowy polega na tym, że kwotę należną z faktury otrzymasz dopiero po uregulowaniu należności przez kontrahenta.

Jak to działa w praktyce? Sprzedajesz wierzytelność firmie faktoringowej, która wykorzystuje swoje zaplecze prawne do tego, aby skuteczniej zmobilizować kontrahenta do zapłaty stosując m. in. windykację miękką. W momencie, gdy kontrahent ureguluje należność i pieniądze trafią na konto firmy faktoringowej, faktor wypłaci Ci należność pomniejszoną o swoją prowizję.

Ten model współpracy bardzo często stosuje się w sytuacji, gdy faktorantowi nie zależy na tym, aby jak najszybciej uzyskać gotówkę „zamrożoną” w fakturach, ale żeby w ogóle otrzymać jakiekolwiek pieniądze od niesprawdzonego kontrahenta.

12. FAKTORING ODWROTNY

Faktoring jest kojarzony z usługą, w której to faktorant otrzymuje pieniądze od faktora w ramach cesji wierzytelności. Jednak istnieje również faktoring odwrotny, w którym to faktor opłaca kontrahentów, którym pieniądze jest dłużny faktorant.

Załóżmy, że Twoja firma musi opłacić dostawców towaru. Opłacając towar w krótszym terminie często można otrzymać atrakcyjne rabaty. Tyle tylko, że firmom, które muszą jeszcze sprzedać otrzymany towar, takie rozwiązanie nie bardzo odpowiada. Firmy wolą bowiem zapłacić później, gdy towar zostanie już sprzedany. Ale to oznacza gorsze warunki. I tu pojawia się właśnie faktoring odwrotny.

Firma faktoringowa reguluje Twoje należności wobec dostawców, dzięki czemu możesz cieszyć się z korzyści, jakie daje krótki termin płatności. Jednocześnie otrzymujesz więcej czasu, aby sprzedać towar, uzyskać przychody i uregulować swoje należności. Tyle tylko, że w tym przypadku pieniądze wpłacasz już nie na konto dostawców, ale na konto swojego faktora.

TOP3 FIRM FAKTORINGOWYCH

1
Faktoring dla firm w NFG eFaktoring
nfg faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
od 1,99 zł
(za sfinansowanie 100 zł na 30 dni)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ bez informowania kontrahenta,
+ finansowanie firm z kategorii dużego ryzyka,
+ istniejący program poleceń,
+ finansowanie faktur jeszcze przed uruchomieniem procesu cesji wierzytelności,
+ możliwość sfinansowania tylko części faktury,
+ 14-dniowy okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ możliwość rozłożenia faktur sprzedaży na raty.
Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, odwrotny
Dla kogo faktoring:
– małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,
– freelancerzy, wolne zawody,
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: nawet w 5 minut od wysłania wniosku (faktoring ekspres), od 5 do 10 minut po zweryfikowaniu faktury (pozostałe formy faktoringu).
2
Faktoring w Monevia
monevia faktoring LIMIT
do 250.000 zł

PROWIZJA
2,5% – 5%
(za 30 dni finansowania należności)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ finansowanie całej faktury brutto, eliminując potrzebę wypłat zaliczkowych,
+ dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia bez dodatkowych opłat,
+ brak wymagań dotyczących poziomu obrotów, dokumentów finansowych ani zabezpieczeń majątkowych,
+ brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń majątkowych przy finansowaniu faktur do 50 tys. zł brutto,
+ nie wymaga się weryfikacji kondycji finansowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz dostarczania dokumentów finansowych firmy,
+ przyznawanie i podwyższanie limitu faktoringowego są darmowe,
+ 30-dniowy bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia płatności,
+ przelew gotówki za sprzedaną fakturę na wielowalutową kartę płatniczą,
+ możliwość skorzystania z kart paliwowych Shell Card lub LOTOS Biznes z ekstra rabatami na paliwo,
+ program poleceń dostępny dla obecnych klientów,
– niska kwota limitu dla nowych klientów.
Dostępne rodzaje faktoringu:  jawny z regresem, faktoring bez BIK
Dla kogo faktoring:
– małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, już od pierwszego dnia działalności
– spółki z krótkim stażem zarejestrowane w Polsce, nawet jeśli ich właścicielami są osoby lub podmioty zagraniczne
– dedykowana oferta dla branży transportowej
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: do 2 godzin od przesłania faktury
3
Faktoring w Smeo
smeo faktoring LIMIT
do 150.000 zł

PROWIZJA
od 1%
(50 zł za sfinansowanie 5000 zł)
SZCZEGÓŁY FAKTORINGU
+ wysoki limit faktoringowy, umożliwiający sfinansowanie większych kwot,
+ finansowanie start-upów oraz branż uznawanych za wysokie ryzyko,
+ trzy różne opcje faktoringu, które mogą dostosować do swoich potrzeb,
+ dostępne trzy pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online oraz Smart Plan,
+ brak opłat za przyznanie i podwyższenie limitu faktoringowego (za wyjątkiem Planu Smart), co eliminuje dodatkowe koszty dla klientów,
+ możliwość przeznaczenia całego limitu faktoringowego na jednego kontrahenta,
+ brak prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności,
+ faktor dopuszcza niewielkie zadłużenia czy opóźnienia w przelewach do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urząd Skarbowy),
– krótki okres tolerowanego opóźnienia, co oznacza szybkie uzyskanie środków z faktury.
Dostępne rodzaje faktoringu:  niepełny, jawny, pojedynczy (finansowanie wybranych faktur), mikrofaktoring dla małych firm.
Dla kogo faktoring:
– mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej (już od pierwszego dnia działalności),
– finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, kreatywnej, budowlanej, produkcyjnej i handlowej.
Waluty: PLN, EUR
Czas wypłaty środków: w ciągu 5 min. od weryfikacji faktury.

PODSUMOWANIE

Faktoring może okazać się korzystniejszy niż kredyt dla firmy w przypadku utraty płynności finansowej. O stanie finansów firmy należy myśleć zawczasu i przygotować się na niewypłacalność kontrahenta i możliwe zatory płatnicze.

Jak widzisz, istnieje wiele rodzajów faktoringu. Jeżeli nie potrafisz zdecydować się na wybrany, z pewnością doradzi Ci konsultant wybranej firmy faktoringowej.

Treści zawarte w serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Oceń artykuł
[Total: 1 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

1 thoughts on “Jakie są rodzaje faktoringu? 12 rodzajów faktoringu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *