Tarcza Antykryzysowa 2.0 – 30 pytań i odpowiedzi [Pożyczka, ZUS, PUP]

tarcza antykryzysowa 2.0 pożyczka postojowe zus

Tarcza Antykryzysowa 2.0 to pomoc dla samozatrudnionych, dużych i mikrofirm. Sprawdź 30 pytań i odpowiedzi o pożyczkę, ZUS i postojowe.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerza pomoc dla przedsiębiorców. Niestety, osoba chcąca zapoznać się z przepisami ma utrudnione zadanie. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 liczy 158 stron.  Poniżej lista pytań i odpowiedzi dotyczących tarczy antykryzysowej 2.0.

Najnowsze wsparcie dla firm to Tarcza Antykryzysowa 9.0 – dla wybranych branż.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – rządowy program dla samozatrudnionych, mikrofirm, dużych firm i NGO. Określa warunki uzyskania pomocy przez przedsiębiorcę w związku z epidemią koronawirusa. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa wprowadziła poprawki do kilkudziesięciu innych ustaw.
Przejdź do wybranego filaru pytań:

 1. Podstawowe pytania i odpowiedzi
 2. Zwolnienie z ZUS
 3. Pożyczka do 5000 zł
 4. Świadczenie postojowe
 5. Dofinansowanie do wynagrodzeń

Podstawowe pytania i odpowiedzi – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

1. Dla kogo pożyczka 5000 zł z tarczy antykryzysowej?

Zgodnie z Tarczą 2.0, pożyczki do 5000 zł są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy średniorocznie zatrudniali poniżej 10 pracowników i prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

2. Dla kogo zwolnienie z ZUS w ramach tarczy 2.0?

Zwolnienie z ZUS obowiązuje przedsiębiorców, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

3. Tarcza 2.0 - komu należy się świadczenie postojowe?

Dla osób, które założyły pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku, osiągnęły spadek przychodów o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

4. Dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach tarczczy - ile wynosi?

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy możesz otrzymać dopłatę 40% przeciętnego wynagrodzenia i 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł). Z kolei z Powiatowego Urzędu Pracy od 50 do 90% minimalnego wynagrodzenia.

I ZWOLNIENIE Z ZUS – TARCZA 2.0

Jeśli założyłeś działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku, możesz starać się o zwolnienie z opłacania ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

zwolnienie z opłacania zus tarcza 2.0
Zwolnienie z opłacania ZUS to ważna pomoc dla firm. Niestety, że pozostał limit przychodów

5. Na jaki okres zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?

Zwolnienie z ZUS jest stałe na okres 3 miesięcy: marzec, kwiecień i maj.

6. Ile wynosi limit przychodów do zwolnienia z ZUS?

Warunkiem zwolnienia z ZUS dla firm, które nie zatrudniają pracowników, jest nieprzekroczenie limitu przychodów.

Jeśli jesteś samozatrudniony, prowadzisz JDG, spółkę z o.o. lub inną formę działalności i nie zatrudniasz pracowników, musisz spełnić warunek. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie z ZUS, nie możesz osiągnąć przychodu wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a więc w wysokości nieprzekraczającej 15.861 zł. Limit nie obowiązuje dla firm zatrudniających pracowników.

UWAGA! Limit 15 681 zł badany jest w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Jeżeli w marcu przekroczyłeś limit, to masz szansę na zwolnienie w kwietniu i maju, o ile Twoje obroty nie przekroczą 15 681 zł.

7. Co z opłaconymi składkami za marzec?

Jeśli opłaciłeś już składki za marzec, zostaną Ci one zwrócone. Art. 113.: Zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.

8. Jaka jest wysokość zwolnienia z ZUS w ramach Tarczy 2.0?

W przypadku gdy nie zatrudniasz pracowników lub zatrudniasz do 9 pracowników – 100% zwolnienia z ZUS. Jeśli Twoja firma zatrudnia  od 10 do 49 osób – wówczas 50% zwolnienia od każdej składki za pracownika i pracodawcę.

Przykład: zatrudniasz 20 pracowników i masz do zapłacenia łącznie 20 tys. zł ZUS za kwiecień, dzięki uldze zapłacisz 10 tys. zł.

9. Czy umowy zlecenia także wchodzą w zakres zwolnienia z ZUS?

Tak, umowy zlecenia od których odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne także wchodzę w zakres zwolnienia z ZUS.

10. Za jaki okres bierze się liczbę zatrudnionych pracowników?

Jeśli działalność została założona przed 1 lutego, to badana jest liczba zatrudnionych pracowników na dzień 29 lutego. Jeśli otworzyłeś firmę po 1 lutego, wówczas badana jest liczba pracowników na ostatni dzień po miesiącu założenia DG. Np. gdy otworzyłeś firmę w marcu, wówczas bada się liczbę pracowników na dzień 30 kwietnia.

11. Co wyklucza zwolnienie z opłacania ZUS?

Jeśli korzystasz z ulgi na start na dzień 31 marca, to nie możesz starać się o zwolnienie z opłacania ZUS. Z proste przyczyny: w myśl ustawy antykryzysowej, ulga na start nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Korzystanie z pozostałych ulg, tj. Mały ZUS Plus i Preferencyjny ZUS nie wyklucza zwolnienia.

12. Co jeśli opłacam nadwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne?

Zwolnienie ze składki ZUS dla przedsiębiorców obowiązuje do minimalnej podstawy składek, a więc do kwoty 1431,48 zł. Jeśli płacisz więcej bo np. zbierasz na macierzyńskie, to będzie trzeba najpewniej tę nadwyżkę zapłacić.

II POŻYCZKA DO 5000 ZŁ – TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pożyczka dla samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i wszystkich innych firm do 5000 zł, które średniorocznie zatrudniali poniżej 10 pracowników i prowadzili działalność przed 1 marca 2020 r. 1 kwietnia 2020 r.

pożyczka 5000 zl tarcza antykryzysowa
Wniosek o pożyczkę do 5000 zł składamy przez stronę praca.gov.pl klikając w przycisk „Tarcza antykryzysowa”

 

13. Jak złożyć wniosek o pożyczkę do 5000 zł?

Wniosek o pożyczkę składasz we właściwym Urzędzie Pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora. Wniosek możesz złożyć elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl lub w formie papierowej wysyłając je na adres urzędu pracy lub wrzucić w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do jednej z wrzutni przy wejściu do urzędu pracy.

Załączniki do wniosku należy wypełnić, podać imię i nazwisko oraz datę. Podpis jest składany elektronicznie podczas wysyłania wniosku.

Jeśli chcesz starać się o pożyczkę, zrób to jeszcze dziś. Koniecznie przeczytaj artykuł jak wypełnić wniosek o pożyczkę 5000 zł z PUP.

14. Czy o mikropożyczkę do 5000 zł mogą starać się firmy, które nie zatrudniają pracowników?

Tak, o pożyczkę mogą starać się firmy które nie zatrudniają pracowników w ogóle, czyli samozatrudnieni, prowadzący JDG oraz spółki z o.o. gdzie działa jedynie zarząd i wspólnicy.

15. Czy mogę zawnioskować o mniejszą kwotę mikropożyczki?

Tak, maksymalny pułap to 5000 zł, ale można zawnioskować o mniejszą kwotę. Przy czym nie jest to zbyt opłacalne, ponieważ pożyczka jest niskooprocenowana i można ją umorzyć.

16. Na co mogę przeznaczyć pieniądze z mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej?

Pożyczkę do 5000 zł możesz przeznaczyć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym w ustawie nie jest napisane o jakie konkretnie koszty chodzi.

17. Czy wydatki z pożyczki będą podlegały kontroli?

Tak, wszystkie benefity i ulgi muszą wynikać z pogorszenia się Twojej sytuacji z powodu COVID-19. Wynika to wprost z ustawy:

Art. 5.1. Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

W ustawie nie jest określone w jaki sposób będzie badana trudna sytuacja ani w jakim terminie można wydatkować pożyczkę. Co powinno jeszcze bardziej uczulić Cię, gdyż pole do interpretacji zapisów przez instytucje państwowe będzie ogromne. Dla bezpieczeństwa, środki z mikropożyczki do 5000 zł warto wydać na podstawowe koszty jak:

 • podatki (PIT, VAT),
 • składki ZUS,
 • leasing,
 • czynsz i media.

18. Kiedy pożyczka będzie umorzona (bezzwrotna)?

Pożyczka do 5000 zł z Tarczy 2.0 będzie bezzwrotna, jeśli nie zamkniesz działalności przez co najmniej 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Art. 15zzd ust. 3 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność  gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

19. Jak umorzyć pożyczkę?

Wniosek o umorzenie pożyczki musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek jej umorzenia (prowadzenie działalności przez 3 miesiące). Wniosek składasz do właściwego Urzędu Pracy w postaci elektronicznej lub w papierowej.

20. Czy umorzona pożyczka będzie opodatkowana?

Nie, przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

III ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ZUS – TARCZA 2.0

Jeśli założyłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku, możesz starać się o świadczenie postojowe z ZUS. Wymogiem jest spadek przychodów o co najmniej 15% w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego. Jeśli składasz w maju, to w kwietniu musi być spadek o 15% w stosunku do marca.

świadczenie postojowe zus
Świadczenie postojowe ZUS to szansa na utrzymanie działalności podczas braku zleceń

21. Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 zł.

UWAGA! Wyjątek stanowią osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wówczas świadczenie postojowe to 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 zł.

22. Czy do świadczenia postojowego obowiązuje limit przychodów?

Nie, w przypadku świadczenia postojowego limit przychodów został zniesiony. Ponadto świadczenie postojowe nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Przykład: składasz wniosek o świadczenie postojowe na kwiecień, wobec tego między lutym a marcem musi nastąpić spadek przychodów o co najmniej 15%. Urzędu nie interesuje ile ten przychód wynosi.

23. W nawiązaniu do przykładu powyżej. Czy w przypadku zerowych obrotów w lutym i marcu mogę starać się o wsparcie w kwietniu?

Nie, w przypadku zerowych obrotów nie ma możliwości wsparcia w zakresie świadczenia postojowego, ponieważ spadek przychodów musi wynosić co najmniej 15%.

24. Co w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej?

Świadczenie postojowe jest wypłacane także tym osobom, które otworzyły działalność przed 1 lutego 2020 roku i zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 roku.

25. Na jaki okres obowiązuje świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest wypłacane na 1 miesiąc, jednak można je przedłużać. Maksymalnie może być wypłacane przez 3 miesiące. W przypadku chęci przedłużenia, musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja nie zmieniła się.

26. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe składasz w ZUS. Jeśli interesują Cię szczegóły, przeczytaj osobny artykuł jak wypełnić wniosek o postojowe z ZUS. Poprowadzi Cię za rękę i pokaże krok po kroku jak złożyć poprawny wniosek o postojowe.

27. Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach?

Podobno połowa wniosków składanych do ZUS zawiera błędy. Wśród błędów typowo urzędowych, są też poważniejsze: brak podpisu, błędny numer rachunku bankowego, nieokreślenie przychodu. Pojawiają się również dopiski, których nie można czynić na dokumencie urzędowym.

IV DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ (pracowników)

dofinansowanie do wynagrodzenia
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju w firmie

28. Gdzie kierować się po dofinansowanie do wynagrodzenia?

Po pieniądze dla pracowników możesz występować do dwóch instytucji:

 1. Powiatowy Urząd Pracy (PUP),
 2. Wojewódzki Urząd Pracy (FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

W przypadku PUP możesz starać się również o pieniądze dla siebie, jeśli nie zatrudniasz pracowników.

UWAGA! Powyższe dofinansowania się wykluczają. Nie możesz złożyć wniosków i do PUP i do WUP, gdyż dotyczą tego samego.

29. Kiedy mogę skorzystać z FGŚP z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i co mogę otrzymać?

Gdy osiągnąłeś spadek przychodów w stosunku miesiąca do miesiąca o co najmniej 25%. Pieniądze możesz otrzymać wyłącznie na pracowników. Drogi są dwie i możesz skorzystać z obu jednocześnie:

 1. Obniżasz etat pracownikowi o 20%, ale musi mieć co najmniej 1/2 etatu – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia,
 2. Wprowadzasz przestój ekonomiczny, czyli obniżasz pracownikom wynagrodzenie o 50%, ale nie może być niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy – możesz otrzymać wsparcie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.
Przestój ekonomiczny – definicja zgodnie z Art. 15zq ust.3 chodzi o sytuację, w której pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn niezależnych od siebie, gdy przyczyny są powiązane z Covid-19. Przyczyny mogą leżeć po stronie pracodawcy (np. brak zleceń) albo być od niego niezależne (np. zamknięcie galerii handlowej).

30. Kiedy mogę skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy i jaką kwotę mogę otrzymać?

Gdy osiągnąłeś stratę (spadek obrotów) w stosunku roku do roku, np.marzec 2019 do marca 2020.  W przypadku PUP możesz ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do pracowników, ale także dla siebie, jeśli nie zatrudniasz pracowników.

Masz trzy opcje, aby otrzymać dofinansowanie dla pracowników z PUP. Gdy firma osiągnęła:

 1. 30% straty – dostaniesz dopłatę 50% min. wynagrodzenia (1400 zł),
 2. 50% straty – dostaniesz dopłatę 70% min. wynagrodzenia,
 3. 80% straty – dostaniesz dopłatę 90% min. wynagrodzenia.

W przypadku pomocy z PUP istotne jest, że jeśli pobierałeś dopłatę przez 3 miesiące, to przez 3 kolejne miesiące musisz utrzymać zatrudnienie (także w przypadku gdy pracujesz sam na JDG). W przeciwnym wypadku będzie konieczny zwrot środków.

Tarcza finansowa dla firm

Nowym elementem pomocowym dla dużych firm jest Tarcza Finansowa, która weszła w życie 8 kwietnia. Jej ramy dla mikro i małych firm nie zostały póki co nie dokładnie określone, ale co nieco wiadomo.

Tarcza finansowa będzie sporym zastrzykiem gotówki w postaci subwencji. Wnioskowanie będzie o tyle proste, że będzie odbywało się przez konto bankowe i na prostym formularzu. Podstawowym warunkiem będzie zatrudnianie co najmniej 1 pracownika i prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku + niezaleganie z podatkami na 31.12.2019 r. Do tego dojdzie wymóg odnotowania spadku spowodowanego epidemią COVID-19.

Mikrofirma otrzyma do 324 tys. złotych subwencji na 3 lata, a jej dokładna wysokość zależy od procentowego spadku przychodów:

 • o 25-50% – do 12 tys. zł na pracownika,
 • o 50-70% – do 24 tys. zł na pracownika,
 • powyżej 70% – do 36 tys. zł na pracownika.

Co ważne, pożyczka z Tarczy Finansowej dla mikrofirmy będzie mogła zostać umorzona do poziomu 75%. Aby uzyskać umorzenie 75%, firma będzie musiała spełnić łącznie dwa wymagania:

 1. kontynuowanie działalności przez kolejne 12 miesięcy od wzięcia pożyczki – 25% umorzenia,
 2. utrzymanie średniego zatrudnienia przez 12 m-cy od wzięcia pożyczki – 50% umorzenia.

Wakacje kredytowe

Niestety, rząd nie wprowadził do Tarczy Antykryzysowej 2.0 zapisu o wakacjach kredytowych. Jest jednak dobra wiadomość, gdyż banki same zaczęły tworzyć oferty typu „wakacje kredytowe”. Przykładowo Nest Bank oferuje kredyt z 3-miesięcznymi wakacjami od rat.

wakacje od rat

Podsumowanie

Tarcza Antykryzysowa 2.0 zmieniła wiele zapisów dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli przez koronawirusa.  W ramach Tarczy 2.0 przedsiębiorca może skorzystać z IV filarów pomocowych:

 1. Zwolnienie z ZUS,
 2. Mikropożyczka do 5 tys. zł,
 3. Świadczenie postojowe,
 4. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.

Do tego dojdzie również Tarcza Finansowa.

Tworzenie stron internetowych

Tarcza antykryzysowa 2.0 jest inną wersją pakietu osłonowego dla firm, ale czy lepszą? Jednym z największych minusów jest pozostawienie zapisu o limicie przychodów w przypadku zwolnienia z ZUS. Kontrowersje budzi również objętość ustawy – 158 stron. To pokazuje, jak obszerne jest prawo obowiązujące w Polsce. Prawo, które każdy z nas powinien znać, gdyż jego nieznajomość nie uwalnia od odpowiedzialności.

Obawy jakie powinniśmy mieć wszyscy, to wzrost zadłużenia państwa, samorządów i dodruk pieniądza. O ile zwolnienie firm z podatków i danin jest rozsądne, o tyle kredytowanie może skończyć się bardzo źle. Ucierpią oszczędności, a ceny będą rosły. Prawdziwym wsparciem dla firm byłoby takie dopracowanie obostrzeń i zakazów, aby jak najmniej ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę.

UWAGA! 26 kwietnia 2021 r. weszła w życie Tarcza 9.0. Uzupełnieniem tego wpisu jest artykuł Tarcza 3.0 – 30 pytań i odpowiedzi

Oceń artykuł
[Total: 5 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

72 thoughts on “Tarcza Antykryzysowa 2.0 – 30 pytań i odpowiedzi [Pożyczka, ZUS, PUP]

 1. Dzień dobry,
  Co może oznaczać odpowiedż negatywna w DECYZJA W SPRAWIE SUBWENCJI FINANSOWEJ:
  Przyczyną odmowy wypłaty Subwencji Finansowej jest: Państwa wniosek został zweryfikowany
  negatywnie. Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) odpowiadający za wypłatę subwencji w ramach
  programu „Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm” weryfikuje wnioski na
  podstawie danych zawartych w rejestrach publicznych udostępnionych przez organy państwa. Z tego
  powodu może zdarzyć się sytuacja, w której przedsiębiorca otrzyma z PFR decyzję odmowy przyznania
  subwencji bez podania przyczyny. W takim przypadku prosimy o sprawdzenie historii działalności i
  ewentualne złożenie wniosku o subwencję w późniejszym terminie.

 2. Do 1 grudnia 2019 prowadzona była działalnośc która została zawieszona do maja 2020 roku czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie prowadze jednoosobową działalność gospodarczą

 3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Jak rozumiem nie dotyczy to samozatrudnionych, którzy założyli dzialalność np w grudniu 2019 (i nie mieli jeszcze dochodu za grudzień) lub w styczniu 2020? Nie maja bowiem odniesienia do spadku obrotów do roku 2019.

 4. czy jeżeli mam zajęte konto przez urząd skarbowy, a przyznana zostanie mi pożyczka 5000 z UP to pieniądze przejmie urząd

  1. Zgodnie z treścią art. 15zzd ust. 11 ustawy o COVID- 19 : Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

  1. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy może być przyznana przez powiatowy urząd pracy, wtedy gdy działalność gospodarcza była prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 5. „Czy otrzymane środki muszę w całości wydać na koszty prowadzenia działalności?” Wydać na pewno trzeba, ale nie wszystko od razu. Wydajemy stopniowo i zachowujemy potwierdzenia wydatków.

 6. „Czy mogę zakupić towar związany z moją działalnością?” Tak, może Pan, ale należy zachować faktury jego zakupu dla celów kontrolnych.

 7. Witam
  Mam pytanie co z osobami , które posiadają własną firmę, która zatrudnia 13 pracownikow oraz spółkę cywilna która zatrudnia 3 pracownikow . Czy taka osoba może starać się 5 tysięcy dla każdej odrębnej działaności, którą prowadzi i potrzebuje wsparcia ? Osoba posiada jeden NIP . Co w tym momencie można zrobić aby dostać po 5 tysięcy na każda z odrębnych działaności? Pomóżcie – ważne

 8. Witam, prowadzę jednoosobową działaność, otrzymałem pożyczkę 5 tyś zł na początku maja. W instrukcji, jak i po konsultacji telefonicznej dowiedziałem się, że do kontroli nie będą wymagane dokumenty potwierdzające wydatki, i że nie muszę zbierać faktur/paragonów. Nie uzyskałem też odpowiedzi na pytanie, w jakim okresie mam wydać te pieniądze i co jak nie wydam całej kwoty od razu. Na razie w około 1000 zł wydałem na paliwo, jednak nie dokumentuje tego, bo nigdy nie rozliczam paliwa, bo są to u mnie groszowe sprawy, a też zależy mi na korzystnym dochodzie (w przyszłości będę starać się o kredyt). Część pieniążków chcę przeznaczyć na składki ZUS w najbliższym czasie (około 3800 zł) czy też podatek PIT na roczne rozliczenia. Czy ta kwota może być tak wydatkowana? zapewniano mnie, że nie będą potrzebne paragony itd..ale teraz nie wiem jak udowodnić, że np. tyle a tyle poszło i pójdzie mi na paliwo. Druga sprawa to postojowe. Trzy razy wypłacono mi 2080 zł – tutaj też z ZUS nie podano mi warunku gromadzenia dowodów zakupów itd…dotychczas przeznaczyłem to na bieżące rachunki, jak telefon, internet, i bieżące zobowiązania (kończąca się rata kredytu), rata za sprzęt firmowy (obiektyw), do tego na początku marca zakupiłem na potrzeby działalności dodatkowy aparat i obiektyw, który spłacam w ratach po 1000 zł miesięcznie przez kilka miesięcy – czy na to też mogę wykorzystać pieniążki z postojowego? napomnę jeszcze, że dochody spadły mi o 2/3… część pieniędzy także wydałem po prostu na codzienne potrzeby, jak jedzenie… nie wiem teraz czy urzędnicy nie doczepią się do mnie, bo za łatwo to poszła i za bardzo zapewniali, że wszystko ok, i czy nie zorganizować na tych pieniążków i po prostu nie zwrócić. Pozdrawiam

 9. Bardzo proszę o wyjaśnienie kwesti dofinansowania kosztów z tarczy dla samozatrud.Czy otrzymane środki muszę w całości wydać na koszty prowadzenia działalności?Czy mogę zakupić towar związany z moją działalnością? Dziękuję za poświęcony mi czas.

 10. czy można łączyć świadczenie postojowe oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych ?

 11. Otrzymałem własnie w ramach tarczy mikropożyczkę w wys. 5000zł i wiem, że aby ją umorzono muszę utrzymać przez 3 miesiące działalność gospodarczą, tzn. jej nie zamknąć. Czy mogę jednak ją zawiesić? Problem w tym, że pożyczkę dostałem po 1,5 miesiaca po złożeniu wniosku i 3 miesiące upływają na początku wrzesnia, a ja co roku ze względu na charakter działałnosci zawieszam firmę na lipiec lub sierpień. Czy jeśli to zrobię nadal będzie mi przysługiwało umorzenie pożyczki?

   1. W umowie jasno stoi, że należy mieć działalność aktywną przez 3 miesiące żeby się ubiegać o umorzenie, więc moim zdaniem nie będzie przysługiwało umorzenie pożyczki, jeśli działalność zostanie zawieszona, bo zawieszenie sprawia, że działalność jest nieaktywna. Może zatem lepiej nie zawieszać działalności a ZUS pokryć z mikropożyczki?

 12. Wwitam. Jestem firma nie zatrudniajaca pracowników tylko uczniów. Skorzystalam zwolnienia z Zusu, dostalam postojowe i mikropożyczce. Czy moge starac sie jeszcze o cos np dofinansowanie kosztow

 13. KOREKTA:
  Świadczenie postojowe przysługuje spółce jawnej, ponieważ jest ona przedsiębiorcą.

 14. Świadczenie postojowe przysługuje każdemu ze wspólników spółki jawnej, po spełnieniu wymagań ustawowych przy tej formie wsparcia. Z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców wynika, że przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki jawnej, a nie spółka. I tego należy się trzymać. Stan prawny nie uległ zmianie.
  We wniosku wspólnik podaje swój NIP i rachunek bankowy spółki.

 15. Dzień dobry,
  czy świadczenie postojowe przysługuje wspólnikom spółki jawnej (lub spółce jawnej)?.Interpretacje w ZUS-ie są inne 2 tygodnie temu i dzisiaj.

 16. Witam. Złożyłam wniosek o dofinansowanie kosztów działalności jako osoba samozatrudniona. Porównałam dwa okresy luty – marzec 2019 i adekwatnie luty – marzec 2020. Spadek przychodów wyniósł około 83 %. UP odrzucił wniosek gdyż w roku 2019 do końca maja zatrudniałam pracownika, więc nie byłam samozatrudniona. Nadmieniam że od 1 czerwca 2019 nie zatrudniam nikogo, jednak dla UP nie jestem samozatrudniona i nie mogę skorzystać z tej formy pomocy.
  Nie mogę też starać się o dofinansowanie kosztów jako osoba zatrudniająca, gdyż jestem samozatrudniona…
  Pani w UP nie potrafi mi odpowiedzieć kim w takim razie jestem.
  Ktoś pomoże w rozwikłaniu absurdu ?

 17. Witam czy jesli otrzymałem pozyczke 5000 dnia 8maja a pierwsze postojowe dnia 14maja czy moge ubiegac sie teraz czyli np 1 czerwca o dofinansowanie czesci kosztow z UP ???
  Mam znajomego ktory otrzymal Pozyczke 5000 postojowe i dofinansowanie z UP , sęk w tym ze w oswiadczeniu pisze ze nie mozna otrzymac na ten sam cel jesli uzyskalo sie juz inna pomoc .

 18. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i spełnia Pani wymagania do do tej formy pomocy. Zmiana terminu prowadzenia firmy wynika z tarczy antykryzysowej 3.0., obowiązującej od dnia 16 maja 2020 r.

 19. Dzień dobry,
  Co znaczy dokładnie 'przed 1 marca’? Ja prowadziłam działalność przez rok w minionych dwóch latach aż do stycznia 2020 roku, a w lutym zawiesiłam i odwiesilam w marcu. Czy nalezy mi sie pozyczka?

 20. Dzień dobry
  Mam zawieszoną działalność gospodarczą od kwietnia i otrzymałem zasiłek postojowy czy jak ją obecnie wznowię będę się mógł starać o ten zasiłek ponownie?

 21. Dzień dobry, czy osoba, która otrzymała jednorazowe świadczenie
  postojowe z zusu (wniosek rsp-d, wypłacone 15 kwietnia 2020 –
  ŚW.POSTOJ. 01-30.04.2020) może starać się o
  dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  dla przedsiębiorców samozatrudnionych z PUP?

  1. Na podstawie art. 15zr ustawy o COVID – 19 świadczenie postojowe przysługuje „nie więcej niż trzykrotnie”
   Z art. 15zua ustawy o COVID- 19 wynika, że świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.
   Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

   Więcej informacji jest na : https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

   Niezależnie od świadczenia postojowego przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mikropożyczki oraz zwolnienia ze składek ZUS.
   Należy spełnić wymogi ustawowe podane w przepisach dotyczących każdej z tych form wsparcia.

 22. Witam, a co z firmami takimi jak moja (park Rozrywki- wesołe miasteczko) które zawiesiły działalność po sezonie w 2019r. z planowanym odwieszeniem (jak co rok) w kwietniu a tego nie zrobiliśmy z powodu odwołania większości imprez oraz zakaz prowadzenia tej działalności w kwietniu i maju ? Nawet gdyby ktoś odwiesił działalność w kwietniu lub maju 2020 to i tak nie mógłby działać – co z nami ???? Nie mamy wogóle dochodu w porównaniu do miesięcy z roku 2019 !!!!

 23. Dzień dobry,
  Czy otrzymanie postojowego z ZUS wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów z PUP ze względu na spadek przychodów o ponad 30%?

  1. Można starać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy, po spełnieniu warunków do jego przyznania. Wniosek składa się w okresie prowadzenia naboru wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 24. Witam

  W jednym dniu składałem wnioski o: zwolnienie z ZUS, postojowe ZUS, pożyczkę 5000 z UP i dofinansowanie kosztów działalności z UP dla samozatrudnionego.
  Wtedy wszędzie napisałem, że jeszcze nie dostałem żadnej dotacji na koszty działalności.

  Jak to jest. Czy można skorzystać z 4 form naraz czy coś wyklucza coś?

  W UP, który poinformowałem, że dostałem postojowe z ZUS, powiedzieli, że to musi iść na różne koszty, czyli pożyczka 5000 z UP na podatki, dotacja do kosztów z UP na telefony a postojowe np. na koszt biura. Wg mnie jednak zapisy mówią raczej, że na koszty bieżące możesz dostać jedną pomoc i tyle. Przecież oczywiste jest, że nie zapłacę dwa razy za to samo z różnych dotacji.

  Proszę o pomoc. Nikt nic nie wie.

  1. Mikroprzedsiębiorca (do tej grupy zaliczana osoba prowadzące jednoosobową firmę) może korzystać ze wszystkich wymienionych form pomocy z tarczy antykryzysowej 2.0. Jedna pomoc nie wyklucza innej z tej grupy, jeżeli zostaną spełnione warunki do jej przyznania.

 25. Bardzo proszę o informację jak ustalić liczbę pracowników przy spółce cywilnej ubiegającej się o mikropożyczkę w wysokości 5000 zł.
  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa każdy ze wspólników ma prawo złożyć wniosek odrębnie jako jednoosobowy przedsiębiorca.
  Jaką liczbę pracowników przyjąć w takim przypadku.

  Spółka zatrudnia 16 pracowników. Jednoosobowy przedsiębiorca nie zatrudnia nikogo. Czy liczbę pracowników przyjmuje się proporcjonalnie do posiadanych w spółce udziałow? Czy przyjmuje się 0 z uwagi na fakt iż pracodawcą jest S.C. a nie jednoosobowy przedsiębiorca?

  1. Każdy ze wspólników spółki cywilnej może starać się o mikropożyczkę z Funduszu Pracy. We wniosku wspólnik spółki cywilnej nie podaje żadnej liczby pracowników, ponieważ pracodawcą jest spółka cywilna, a nie wspólnik.

 26. A jeżeli wniosek składają wspólnicy spółki cywilnej, podają swoje NIP-y i pojawia się problem numeru rachunku, bo korzystają tylko z tego które jest na spółkę cywilną. Wpisywać prywatne czy na spółkę cywilną?

  1. Wniosek o mikropożyczkę składa każdy ze wspólników spółki cywilnej wtedy, gdy dyrektor PUP ogłasza nabór wniosków. Można podać nr rachunku bankowego spółki.

 27. Co mam zrobić w przypadku jeśli jestem zleceniobiorcą a mój pracodawca / zleceniodawca/ zwleka ze złożeniem wniosku o świadczenie postojowe w moim imieniu? W podobnej sytuacji są pozostali pracownicy. Pracodawca tłumaczy się tym, iż składając w Naszym imieniu wniosek o świadczenie postojowe może mieć problemy z uzyskaniem dofinansowania kosztów zatrudnienia dla małych i średnich firm. Proszę o szerszy komentarz.

 28. Witam , proszę o informację czy jako osoba prowadząca firmę jednoosobową mogę się ubiegać o pożyczkę 5 tys. jak i również o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w trzymiesiecznych ratach ? Oba dofinansowania są z UP. Dziękuję i pozdrawiam

  1. Można się ubiegać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz o mikropożyczkę z Funduszu Pracy, Wnioski należy składać wtedy, gdy powiatowy urząd pracy ogłasza ich nabór. PUP może odrzucić jeden z wniosków, ponieważ otrzymane środki będą przeznaczone na ten sam cel.

 29. Dzień dobry a dlaczego wnioski są tak długo rozpatrywane z PUP , ja składałam na początku miesiąca, wiadomo że każdy z nas na to czeka jak na zbawienie . A Urzad nie odbiera a jak pisze co pare dni twierdzą że moj wniosek jest rozpatrywany juz od dwoch tyg taka odpowiedz,a dzisiaj odpowiedz „W Kodeksie postępowania Administracyjnego jest mowa o

  § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  § 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
  Więc proszę czekać cierpliwie 30 dni na decyzje

 30. Panie Łukaszu czy spółka partnerska dwóch wspólników która nie zatrudnia nikogo i nie ma obrotów powyżej 2mln rocznie może liczyć na tę bezzwrotną pożyczkę? Pytam trochę bez wiary bo w PUP każdy mówi co innego tj. to, że spółka taka jako że nie jest formalnie mikroprzedsiębiorcą nie może się ubiegać o tę pożyczkę bo wzór wniosku /treść wniosku są niefortunne i istnieje tu nawet ryzyko popełnienia przestępstwa tj. poświadczenia nieprawdy że się tym mikroprzedsiębiorcą jest.
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Panie Łukaszu a czy pieniądze z mikropozyczki i postojowego można wydać na zakup sprzętu budowlanego w sytuacji gdy zostałem okradziony w czasie epidemii? (Sprawa zgłoszona na policję a sprzęt niezbędny do pracy)

 31. Witam, pracuje na etacie I prowadzę działalność gospodarczą, która zawiesiłam 01.04.2020. Czy może starać się o pożyczkę? Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

  1. W przypadku pożyczki jest warunek prowadzenia działalności przed 1 marca. Jeśli zawieszenie nastąpiło po 1 marca, to teoretycznie można odwiesić działalność, złożyć wniosek i prowadzić przez co najmniej 3 miesiące. Przy postojowym wymogiem jest spadek przychodów o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

   1. Dzień dobry . Przy postojowym widnieje informacja
    „ Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.”
    Czy to oznacza , ze jeśli mam działalność i umowę o prace 1/100 etatu to postojowe mnie nie obejmuje ?

 32. Dzień dobry,
  Mam jeszcze jedno pytanie – czy pracując na etacie w firmie państwowej i prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę starać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

 33. Witam , proszę o informację czy jako osoba prowadząca firmę jednoosobową mogę się ubiegać o pożyczkę 5 tys. jak i również o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w trzymiesiecznych ratach ? Oba dofinansowania są z UP. Dziękuję i pozdrawiam

  1. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może starać się o dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, o zwolnienie ze składek ZUS , o świadczenie postojowe lub wystąpić o mikropożyczkę, jeżeli spełni warunki dotyczące ich przyznania. Rzecz w tym, że o dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz o mikropożyczkę należy wystąpić w okresie kiedy jest prowadzony nabór wniosków przez powiatowy urząd pracy .

  2. Witam otworzyłem firme przed 1 marca niestety nie zdążyłem wystawic ani wprowadzic zadnej fv place maly zus firma jednoosobowa,czy cokolwiek mi przysługuje z tych tarcz…Dziękuję

 34. Czy prowadząc JDG mogę się ubiegać o jednocześnie o pożyczkę i dofinansowanie części kosztów prowadzenia DG czy muszę wybrać jedną z możliwości? Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Może Pan wystąpić z dwoma wnioskami po ogłoszeniu naboru wniosków przez dyrektora „swojego” powiatowego urzędu pracy. Są one rozpatrywane osobno.

   1. Każdy ze wspólników spółki cywilnej może wystąpić o udzielenie takiej pożyczki. Spółka cywilna nie może tego zrobić, ponieważ przedsiębiorcami są jej wspólnicy.

    1. Na jaki NIP składać wniosek? Spółki cywilnej czy wspólnika? pracowników w moim przypadku zatrudnia spółka cywilna..

    2. We wnioskach o mikropożyczkę każdy wspólnik spółki cywilnej podaje swój NIP i nr rachunku bankowego spółki.
     O mikropożyczkę należy starać się wtedy, gdy dyrektor powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki ogłasza nabór wniosków. Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie są rozpatrywane.

 35. Dzień dobry,
  Jestem zatrudniona na umowę o pracę i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.
  Czy mogę ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy ?

 36. Super artykuł dzięki! Jak wygląda sprawa z łączeniem różnych form wsparcia czy mogę wziąć pożyczkę i postojowe jednocześnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *