Dotacje do pieca i fotowoltaiki 2024 – lista programów

dotacje do pieca fotowoltaiki

Dotacje do pieca i fotowoltaiki to jedno z narzędzi walki ze smogiem. Sprawdź, jak i gdzie uzyskać dotację do wymiany pieca i termomodernizacji.

Dotacje do wymiany pieca to przede wszystkim rządowy program „Czyste Powietrze”. Można z niego uzyskać największe dofinansowanie, jednak uzależnione od dochodów przeliczanych na członka rodziny. Warunku dochodów nie mają gminne programy, które także oferują dotacje do fotowoltaiki, pieca czy termomodernizacji.

W artykule przeczytasz o kilku źródłach pieniędzy. Wybierz najlepszy dla siebie i skorzystaj w walce o lepsze powietrze:

 1. Program „Mój prąd” – dotacje do fotowoltaiki
 2. Program „Czyste powietrze” – dotacje do pieca i innych źródeł ciepła
 3. Gminne programy wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji
 4. Ulga termomodernizacyjna – odpis od podatku
 5. Pożyczka z BOŚ Banku na inwestycję proekologiczną
 6. Premia termomodernizacyjna z BGK
 7. Inwestycja w sorbent ER1 jako alternatywa dla wymiany pieca

1. Mój prąd 2024 – dotacje do fotowoltaiki

Wg szacunków osób, które zainwestowały w energię słoneczną, fotowoltaika zwraca się po ok. 6-10 latach. Ostateczny rozrachunek jest uzależniony od kwoty dotacji, ceny paneli, skorzystania z odpisu od podatku i rzecz jasna ceny prądu. Żywotność instalacji ocenia się na ok. 20 lat, gdyż strata energii wynosi 1-2% rocznie. Fotowoltaika sprawdza się idealnie na południowej lub płd-zach. stronie dachu. Wówczas energia pozyskiwana latem może w 100% wystarczyć na wykorzystanie w domu wielkości 100m2. Nadmiary energii można sprzedać do energetyki, w zamian za co zimą prąd będzie tańszy.

Dotacja do fotowoltaiki

Dotacja do montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi max. 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 6000 zł. Przy czym jest wypłacana po wykonaniu całej inwestycji, więc musisz najpierw wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Dotacja dotyczy montażu ogniw w domu jednorodzinnym – odpadają zatem m.in. kamienice i bloki.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wynosi:

 • 3000 zł do do systemu EMS / HEMS,
 • 5000 zł do magazynów ciepła,
 • 7000 zł do mikroinstalacji PV,
 • 16 000 zł do magazynu energii.

Wniosek do programu „Mój prąd” składasz przez stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a następnie drukujesz i wysyłasz pocztą do siedziby NFOŚ. Do wniosku musisz dołączyć poniższe dokumenty:

 • faktura za montaż instalacji,
 • dowód dokonania zapłaty – wyciąg z konta, potwierdzenie wykonania przelewu,
 • zaświadczenie zakładu energetycznego o podpięciu instalacji do sieci,
 • podpisana klauzula RODO – dane beneficjentów są podawane do wiadomości publicznej.

Sprawdź oferty na fotowoltaikę:

Aby złożyć online wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Wniosek online o dofinansowanie możesz złożyć online przez stronę www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku przygotuj:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

2. Czyste Powietrze 2024 – dotacje do pieca i innych źródeł ciepła

Czyste Powietrze do sztandarowy program rządu do walki ze smogiem. Dotację możesz przeznaczyć na:

 1. wymianę źródła ciepła – zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 2. wymianę okien i drzwi,
 3. montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 6. docieplenie przegród budynku.

Stary kocioł należy zezłomować i mieć na to potwierdzenie. Podobnie jest z zakupem nowych sprzętów, które muszą być udokumentowane. Z dotacji mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Nie skorzystają z niej osoby ogrzewające mieszkania piecem kaflowym, czyli np. mieszkańcy kamienic. Co istotne, w domu może być zarejestrowana działalność gospodarcza, ale jedynie do 30% powierzchni użytkowej nieruchomości.

Kolejną ważną kwestią jest wiek budynku. Domy wybudowane przed 2002 rokiem mogą starać się o pełny zwrot kosztów w postaci bezzwrotnych dotacji. Z kolei właściciele domów wybudowanych po 2002 roku muszą przedstawić dowód, że źródło ciepła jest przestarzałe.

Dotacja w ramach Czystego Powietrza

Do zdobycia jest max. 135 tys. zł dofinansowania. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji

Kwota dotacji a dochód na 1 domownika

Bezzwrotna dotacja z Programu Czyste Powietrze jest uzależniona od dochodów uzyskiwanych przez domowników wnioskodawcy. Bezzwrotna dotacja z Programu Czyste Powietrze została podzielona na 2 grupy dochodowe:

 • Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

1. Podstawowy poziom dofinansowania

Dochód roczny Beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł. Brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jak było w starej wersji programu Czyste Powietrze.

Formy dofinansowania:

1) dotacja,
2) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego .

Maksymalne kwoty dotacji:

Rodzaje przedsięwzięcia Kwota dotacji
bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
Kwota dotacji
z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów
ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 35000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 60000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

 

 

bez kompleksowej termomodernizacji: 41000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 66000 zł (dodatkowo audyt
energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub i cwu,
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane:
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu,
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 31000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 56000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcia inne niż wymiana źródła ciepła:
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi/bram zewnętrznych,
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego.
bez kompleksowej termomodernizacji: 13000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 633000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Nie dotyczy

UWAGA! Kwoty maksymalne z powyższej tabeli nie sumują się i są ustalone dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego.

2. Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania jest przeznaczony dla właścicieli/współwłaścicieli budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym.

Miesięczny dochód Beneficjenta nie może przekroczyć:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia firmy, roczny przychód z tego tytułu nie może przekroczyć 40-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Formy dofinansowania:

1) dotacja,
2) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
3) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie Beneficjentów,
4) dotacja z prefinansowaniem.

Maksymalne kwoty dotacji:

Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji
bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
Kwota dotacji
z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 90000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 59000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 99000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 32000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 72000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 41000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 81000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 48000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Nie dotyczy

UWAGA! Kwoty maksymalne z powyższej tabeli nie sumują się i są ustalone dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego.

3. Najwyższy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania jest przeznaczony dla właścicieli/współwłaścicieli budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym.

Miesięczny dochód Beneficjenta nie może przekroczyć:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia firmy, roczny przychód z tego tytułu nie może przekroczyć 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Formy dofinansowania:

1) dotacja,
2) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie Beneficjentów,
3) dotacja z prefinansowaniem.

Maksymalne kwoty dotacji:

Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji
bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
Kwota dotacji
z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 70000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 120000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 79000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 135000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 100000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

bez kompleksowej termomodernizacji: 59000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 115000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.
bez kompleksowej termomodernizacji: 40000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 70000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1200 zł)

Nie dotyczy

UWAGA! Kwoty maksymalne z powyższej tabeli nie sumują się i są ustalone dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego.

Wniosek o dotację

Wniosek na dotację z programu Czyste Powietrze można składać ciągle, a data zakończenia programu to 31.12.2027 roku. Możesz złożyć wniosek w dwojaki sposób. Najprościej wejść na stronę WFOŚ i wypełnić wniosek online. Możesz go przesłać poprzez profil zaufany lub pocztą na adres wojewódzkiego FOŚ.

Terminy i sposób składania wniosków:

1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Wniosek o dofinansowanie składa się w miejscu i terminie określonym w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze. Urząd ma do 30 dni na rozpatrzenie wniosku, zatem nie należy się ociągać z wysłaniem zgłoszenia.

Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach po przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na konto bankowe wykonawcy/sprzedawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni.

Wszystkie informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze znajdziesz w specjalnie przygotowanym pliku PDF.

3. Dotacje samorządowe do wymiany pieca i termomodernizacji

Oprócz rządowych programów Czyste Powietrze i Mój prąd, także samorządy uchwalają programy pozwalające starać się o pieniądze. Co ciekawe, dotacje lokalne można łączyć z rządowymi, dzięki czemu łączne dofinansowanie może wynieść nawet 100% inwestycji.

Samorządy mają dowolność w tworzeniu lokalnego prawa. Uchwała dotycząca wymiany pieców musi być jednak oparta o wytyczne województwa. Są gminy, które dzierżawią mieszkańcom kotły, dopłacają do wymiany pieca a nawet dofinansowują zakup opału. Przykładowo – w Warszawie dotacja do likwidacji tzw. kopciucha wynosi nawet 12 tysięcy złotych. Do 40 tysięcy złotych dotacji można uzyskać na wpięcie się do sieci ciepłowniczej, a 50 tys. na pompę ciepła.

Programy wymiany pieców na paliwa stałe w największych polskich miastach 

Miasto Maksymalna wysokość dofinansowania [w zł] Liczba pieców do wymiany
Warszawa 40 000* 13 500
Łódź 7 000 100 000
Wrocław 15 000 20 000
Poznań 6 000 25 000
Gdańsk 7 000 6 000**
*wysokość dofinansowania zależy od wyboru źródła ogrzewania

**w zasobie komunalnym

Źródło: Bankier.pl

W mniejszych miastach dotacje niekoniecznie są mniejsze. Przykładowo w Wodzisławiu Śląskim działa uchwała, która pozwala uzyskać do 10 tys. zł na wymianę pieca na paliwo stałe. Najważniejsze informacje:

 • dotacja z miasta może być łączona z rządową, co znacząco zwiększa kwotę jaką można otrzymać,
 • w miejskim programie nie obowiązują progi dochodowe,
 • w każdym z 4 kolejnych lat obowiązywania uchwały, Miasto planuje dofinansowanie dla minimum 421 pieców,
 • obowiązek wymiany najstarszych kotłów minął w 2021 roku.

Kwota dotacji

dotacja do wymiany pieca wodzisław
Dotacje do pieca i fotowoltaiki w Wodzisławiu Śl.

Z całością gminnego programu można zapoznać się tutaj.

4. Ulga termomodernizacyjna w PIT

Oprócz jednorazowej dotacji możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej odliczysz od podatku dochodowego część wydatków na wymianę źródła ciepła.

Będąc właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, masz prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Możesz odliczyć od dochodu wydatki poczynione na termomodernizację budynku jednorodzinnego. Odliczenia możesz dokonać w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Próg został ustalony na 53 tysiące złotych.

Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z wykazu). Zadanie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Aby odliczyć ulgę należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.
Przykład: płacąc PIT 12% wg I progu opodatkowania i wydając 35 tys. zł na instalację, będziesz mógł odliczyć 4200 zł (12% x 35 tys. zł).

5. Pożyczka z BOŚ Banku na inwestycję proekologiczną

W pożyczkach ekologicznych specjalizuje się BOŚ Bank. Ich „pożyczka przejrzysta” jest komplementarna do programu „Czyste Powietrze”. Jest to produkt stworzony dla osób, którzy zamierzają skorzystać z programy Czyste Powietrze, lecz:

 • chcą podjąć działania, które wykraczają poza zakres działań przewidziany w rządowym programie,
 • albo ich przedsięwzięcia nie zostały uznane za koszty kwalifikowane,
 • lub poszukują finansowania pomostowego aby zrealizować inwestycję zanim otrzymają środki z programu „Czyste Powietrze”.

Oprocentowanie „Pożyczki przejrzystej” wynosi 4 procent i jest stałe przez 3 lata. Dla dłuższych pożyczek oproc. wynosi WIBOR + 3%. W pożyczce z BOŚ Banku nie trzeba wkładu własnego, bank może sfinansować 100% inwestycji.

6. Premia termomodernizacyjna z BGK

Premia termomodernizacyjna to pomoc państwa przeznaczona dla inwestora w postaci spłaty części zaciągniętego kredytu. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko tym, którzy skorzystali z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Dofinansowanie w ramach premii

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu, który wykorzystasz na realizację termomodernizacji. Premia nie może jednak wynosić więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Banki, które współpracują z BGK: Bank BPH S.A.Bank Millennium S.A.Bank Ochrony Środowiska S.A.Bank Pekao S.A.Bank Pocztowy S.A.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.Bank Zachodni WBK S.A.ING Bank Śląski S.A.Krakowski Bank Spółdzielczy PKO BP S.A.SGB-Bank S.A.Getin Noble Bank S.A.

Regulamin premii znajduje się tutaj.

7. Inwestycja w sorbent ER1 – alternatywa dla wymiany pieca

Do czasu wymiany pieca na ekologiczny rozsądny wydaje się zakup sorbentu ER1. Sorbent ER1 dosypuje się do paliwa stałego, dzięki czemu nie tylko likwidujemy kopcący się komin, wprowadzając ekologiczne ogrzewanie na starym piecu, ale także oszczędzamy paliwo. Sorbent pozwala zaoszczędzić do 30% paliwa, a łącząc go z paleniem „od góry”, efekty mogą być jeszcze lepsze.

sorbent er1 - walka ze smogiem
Sorbent ER1 – walka ze smogiem

Koszt 20kg wiaderka sorbentu ER1 to 100 zł i wystarcza na 1 tonę węgla. O skuteczności przekonują się kolejne gminy, które wykorzystują sorbent do ogrzewania budynków komunalnych. Z sorbentu mogą również skorzystać odbiorcy indywidualni.

UWAGA! Likwidacja pyłów PM10 i PM2.5 dzięki zastosowaniu sorbentu ER1 i paleniu „od góry” nie zwalnia z obowiązku wymiany kotła. Terminy określiła uchwała sejmiku woj. śląskiego:

 • urządzenia na paliwo stałe eksploatowane po okresie 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej – do 01.2022 r.
 • kotły eksploatowane w okresie 5-10 lat od daty produkcji – do 01. 2024 r.
 • dla urządzeń bezklasowych, eksploatowanych pon. 5 lat, datą wymiany jest 01.2026 r.
 • urządzenia klasy 3 lub 4 – do 01.2028 r.

Więcej o sorbencie przeczytasz w artykule: Sorbent ER1, czyli sposób na smog i czyste paliwo z węgla

Podsumowanie

Jak widzisz, w 2024 roku w Polsce jest oferowanych kilka dotacji i dofinansowań dla wymiany źródła ciepła i innych ekologicznych inwestycji. Warto z nich korzystać, gdyż są to pieniądze publiczne pochodzące z płaconych także przez Ciebie podatków. Dzięki takim narzędziom jak dotacje do pieca czy dotacje do fotowoltaiki jakość powietrza będzie się poprawiać z roku na rok.

Warto jednak mieć na uwadze, że normy alarmowe są także z roku na rok wyższe. To, co dawniej uchodziło za stan do przyjęcia, dziś jest nagłaśniane w mediach jako alarm smogowy.

Sprawdź jak zaoszczędzić
Konta osobiste – darmowe konta bankowe
Na co przeznaczyć 500+? – poradnik dla rodziców
Gdzie ulokować pieniądze? – ranking najlepszych lokat
Vikings Mobile – najtańsza sieć komórkowa na rynku
Oceń artykuł
[Total: 2 Average: 5]
Łukasz Chrząszcz
Wolnościowiec, radny miasta Wodzisław Śląski. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomaga osobom rozpoczynającym prowadzenie firmy.
Kategoria

7 thoughts on “Dotacje do pieca i fotowoltaiki 2024 – lista programów

 1. Te dotacje to bujda i mamienie ludzi.W ub. roku złozyłem wniosek do Biura Ochrony Polityki Klimatycznej w Warszawie i do dzisiaj nawet nikt się nie pochylił nad tym ,a gdy chciałem czegoś dowiedziec się na temat wniosku i jego losów odesłano mnie z kwitkiem,nie odnaleziono nawet sladu czegoś takiego ,a ja mam potwierdzenie ,ze przyjęli-porażka!! To zwykli oszusci !!!

 2. Ci co kopcą niech czytają dobrze i wymieniają bo tu ówdzie słychać opinie że nie ma kasy… Jak widać kasa jest tylko trzeba złożyć wniosek!! STOP SMOG

  1. Piszesz bzdury,mieszkam w miejscowości (dawny PGR) ok. 1000 mieszkańców,większość to blokowisko i nie należy się nam żadne dofinansowanie.Piec na pelet,bojler,wkład kominowy ze stali kwasowej(ok.12m) to koszt 20-23 tyś. zł. jest to dla mnie ogromna kwota(praca 2800 brutto)

 3. Najważniejsze że wreszcie każdy może dostać dofinansowanie do tego co chce. Nie ma już ograniczeń, że dotacja obejmuje jedynie to czy to. O fotowoltaice myślałem juz kilka lat. Ale wiadomo że samemu wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy na raz troche boli w kieszeń. W tym roku startujemy. Panowie w Levadzie dobrali nam juz nawet konkretny model paneli, po dookreśleniu naszego zapotrzebowania energetycznego

 4. Niestety, ale Czyste Powetrze od 2020 nie dotyczy nowych budynków. Przybajmniej w takim przypadku jak pompa ciepła. Tylko modernizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *